เร่งตรวจงานโครงการเน็ตประชารัฐ

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่าโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือ "เน็ตประชารัฐ" ดำเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) ให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน 24,700 หมู่บ้าน และจัดให้มีจุด ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หมู่บ้านละ 1 จุด ให้บริการ ที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10Mbps (Download/Upload) โดยทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐ จะเป็นของกระทรวงดิจิทัลฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าว
          ดังนั้น เพื่อเป็นการตรวจสอบสถานภาพของการติดตั้งอุปกรณ์ และคุณภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ต ในโครงการเน็ตประชารัฐ ตลอดจนทรัพย์สินที่เป็นโครงข่าย อุปกรณ์ และระบบที่เกี่ยวข้อง มีความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนที่จะรับมอบทรัพย์สินดังกล่าว กระทรวงดิจิทัลฯ จึงได้ มอบหมายให้ที่ปรึกษากิจการค้าร่วม FC Consortium ประกอบด้วย บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด และบริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จำกัด ดำเนินงานตรวจสอบติดตามและประเมินทรัพย์สิน โครงการเน็ตประชารัฐ โดยใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบทั้งสิ้น 180 วัน นับแต่ วันที่ 10 ส.ค. 2561 ไปจนถึงวันที่ 5 ก.พ. 2562 ครอบคลุม 75 จังหวัด
          ซึ่งจะทำการตรวจสอบทรัพย์สินทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตรวจสอบระบบบริหารจัดการโครงข่าย และการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ รวมถึงวิเคราะห์ประเมินทรัพย์สินและต้นทุนค่าบริการ ตลอดจนจัดทำระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมเปรียบเทียบความถูกต้องกับระบบต่อไป