"ดีอี-จุฬาฯ"ถกร่างบิ๊กดาต้าแห่งชาติ

กรุงเทพธุรกิจ กระทรวงดีอีเผย ความคืบหน้าร่างบิ๊กดาต้า เร่งให้หน่วยงาน รัฐเร่งการจัดเก็บข้อมูล พร้อมเข้าหารือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่ง ร่วมส่งทีม ออกแบบสถาปัตยกรรมบิ๊กดาต้า แห่งชาติ ด้านกฎหมาย 2 ฉบับสำคัญ คือ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... และ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... เตรียมเสนอเข้า ครม. หลังทำงานร่วมกับกฤษฎีกามาตลอด ส่วนการจัดตั้ง 2 บริษัทลูก เอ็นบีเอ็นและเอ็นจีดีซี แต่งตั้งคณะทำงานร่วมทุกภาคส่วนขับเคลื่อนตามขั้นตอน
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยถึงความ คืบหน้าการ ในส่วนของการดำเนินการด้านการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (บิ๊ก ดาต้า) ซึ่งขณะนี้หลายๆ หน่วยงาน ทั้งระดับกระทรวง กรม เริ่มจัดทำข้อมูลบิ๊ก ดาต้ากันมากขึ้น จากดำริของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการ ให้ทุกหน่วยงานเร่งวางขั้นตอนในการ ทำบิ๊ก ดาต้า ให้ทุกหน่วยงานวางแผนให้ครอบคลุมการเก็บข้อมูล รวมถึงการใช้บิ๊ก ดาต้า โดยศึกษาแนวทางของต่างประเทศให้ครบทุกมิติ และหน่วยงานใดมีความพร้อมก็เริ่มนำมาใช้ก่อน ซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานสถิติ แห่งชาติ ได้มีการดำเนินการอยู่แล้วทำให้สามารถนำออกมาใช้ได้ รวมถึงกระทรวงยุติธรรมที่มีการจัดเก็บเรื่องอัตลักษณ์บุคคล ก็เริ่มมีการนำออกใช้เป็นข้อมูลแล้ว
          นอกจากนี้ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ยังได้มีการพูดคุยกับอธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อให้ช่วยส่งทีมร่วมออกแบบและจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ดังกล่าว สำหรับความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... กระทรวงดิจิทัลฯได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ จะสามารถ ส่งเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ผ่าน ครม. แล้ว ก็สามารถส่งต่อเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้
          ด้านการจัดตั้งบริษัท โครงข่าย บรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (เอ็นบีเอ็น) และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (เอ็นจีดีซี) บริษัทลูกของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามมติของ คณะรัฐมนตรี รวมถึงแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ซึ่งมีข้อห่วงใยของกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานของ บมจ.ทีโอที และบมจ. กสท โทรคมนาคม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรอบคอบมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของทั้ง 4 บริษัท มีความเข้มแข็งในระยะยาว
          ทั้งนี้ กระทรวงดีอี จึงได้จัดตั้ง คณะทำงานขึ้นเพื่อพิจารณารายละเอียดด้านต่างๆ ในช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้ โดยมีปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็น ประธานคณะทำงาน และประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านเทคนิค ด้านการบริหารจัดการ และด้านการบริหารบุคคล ผู้แทนสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนจากคณะกรรมการของทั้ง 4 บริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ของทั้ง 4 บริษัท ผู้แทนสหภาพทีโอที และกสทฯ ผู้แทนพนักงานของร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานของทั้ง 4 บริษัท ให้เป็นไปอย่างราบรื่น  รัฐบาลมีความตั้งใจให้รัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมของประเทศสามารถ อยู่รอดได้ในระยะยาว