ดีแทคสมาร์ทฟาร์มเมอร์"โมเดลเกษตรกร 4.0

ปานฉัตร สินสุข
          กรุงเทพธุรกิจ
          บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี  ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาเทคโนโลยีด้านเซ็นเซอร์ ไอโอทีเพื่อควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นในอากาศ แสง และปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องในการเพาะปลูก สร้างระบบควบคุมการเพาะปลูกแบบเครือข่ายเกษตรกร มาสู่โครงการ "ดีแทค ฟาร์มแม่นยำ" หวังเพิ่มผลผลิต ควบคุมคุณภาพ ลดต้นทุนและยังได้เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นในการแสดงผล การตั้งค่า เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผล เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้อย่างแม่นยำ จำเพาะเจาะจงตามชนิดของพืช
          อะไรคือ'ฟาร์มแม่นยำ'
          นางอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ดีแทค กล่าวว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาให้เกษตรกรไทยก้าวไปสู่ความเป็นสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของดีแทค โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ลดความเหลื่อมล้ำผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และไม่ทิ้งขยะไว้ให้คนรุ่นหลัง เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
          นี่ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งของดีแทค ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัล สะท้อนกลไกของอินเทอร์เน็ตในการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม
          ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากความร่วมมือทางการเกษตรหลังจากความร่วมมือระหว่างดีแทคและกรมส่งเสริมการเกษตรในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเกษตรครบวงจร ตั้งแต่การผลิต แปรรูปและการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเข้มแข็ง
          นางอรอุมา กล่าวเสริมว่า โครงการดีแทคฟาร์มแม่นยำ ได้นำร่องทดลองที่ฟาร์มแตะขอบฟ้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรีแล้ว โดยหลังจากนี้ จะเปิดให้เกษตรกรที่เคยผ่านการอบรมโครงการ Young Smart Farmer ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตรและดีแทคมาแล้วก่อน ซึ่งจะคัดเลือกเกษตรกรจำนวน 30 ฟาร์ม โดยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้แอพพลิเคชั่นในระดับดี มีความต้องการที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการทำเกษตรของตนเองและสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน
          นอกจากนี้จะต้องเป็นเจ้าของฟาร์ม และทำการเกษตรในโรงเรือน ตลอดจนทำการเกษตรแบบปลอดสารเคมี ทั้งนี้ฟาร์มจะต้องตั้งอยู่ในรัศมีไม่เกิน 300 กิโลเมตรจากกรุงเทพ เพื่อความสะดวกในการวิจัย
          ส่งเสริมเกษตรวิชาการ
          สำหรับการคัดเลือกฟาร์มและประเภทของพืชนั้น ดีแทคได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรในด้านวิชาการ ซึ่งประเภทของพืชในระยะทดลองนี้ จะเป็นพืชที่มีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด 3 ชนิด ได้แก่ มะเขือเทศ เมล่อน และผักปลอดสารพิษ ซึ่งหวังว่า โครงการดีแทคฟาร์มแม่นยำจะเป็นโซลูชั่นหนึ่งในการทำเกษตรอย่างยั่งยืน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสูงสด ด้วยงบประมาณที่น้อยลง
          สำหรับโครงการ "ดีแทคฟาร์มแม่นยำ" นี้ เป็นหนึ่งในโครงการร่วมสร้าง Smart Farmer ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศ ตั้งแต่การผลิต การขาย (โครงการเกษตรเชิงพาณิชย์) และการเชื่อมโยงกับผู้บริโภค โดยผ่าน Freshket สตาร์ทอัพในโครงการ dtac Accelerate เชื่อมโยงเกษตรกรผู้ผลิตกับร้านอาหารชั้นนำ
          ปัจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว 25 ราย จากจำนวนฟาร์มที่ต้องการทั้งสิ้น 30 ฟาร์ม ขณะนี้ โครงการดีแทคฟาร์มแม่นยำดำเนินเข้าสู่การทดลองระยะที่ 2 โดยคาดว่าจะสามารถสรุปผลได้ในช่วงเดือนม.ค.ปีหน้า
          ยุทธศาสตร์ยกระดับผลผลิต
          นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer ก็เพื่อรองรับแรงงานภาคเกษตรที่มีแนวโน้มลดลง โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเสริมศักยภาพเกษตรกรไทย และเสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีแนวคิดในการเปลี่ยนการทาเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การเกษตรสมัยใหม่ ช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้า และมุ่งสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก
          "มั่นใจว่า เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้คัดสรรมา พร้อมที่จะพัฒนาจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยให้ยั่งยืนต่อไป"
          ขณะที่นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจรผู้อำนวยการเนคเทค กล่าวว่า ภาคเกษตรกรรม ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการเนคเทคระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 ที่มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ประเทศ  ซึ่งที่ผ่านมาได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนสมาร์ท ฟาร์ม อาทิ เทคโนโลยี what2grow ที่นาไปใช้ใน AgriMap Online สถานีตรวจวัดข้อมูลสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและเครื่องรับเมล็ดปาล์มอัตโนมัติ
          ทั้งนี้ หากสามารถดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย เนคเทคคาดว่า ระบบจะช่วยเกษตรกรในการเก็บข้อมูล ประมวลผล และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
          "โครงการดีแทคฟาร์มแม่นยำ จะเป็นโซลูชั่นหนึ่งในการทำเกษตรอย่างยั่งยืน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า"
          เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้คัดสรรมา พร้อมที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยให้ยั่งยืนต่อไป สมชาย ชาญณรงค์กุล