รายงานพิเศษ: "Digital Economy"ขานรับนโยบายไทยแลนด์4.0

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงานกสทช.) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ (NBTC Academy) และ THE WORLD BANK ได้ตอบรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์4.0 เดินหน้าสานต่อแผนพัฒนาดิจิทัลให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Digital Economy ประจำปี 2560 โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดโครงการ และนายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อนโยบาย Thailand 4.0 กับการขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลที่โรงแรมโนโวเทลสยามสแควร์
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรีได้มีความเห็นชอบตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy Master Plan) ระยะเวลา20 ปี เมื่อวันที่ 5 เม.ย.59 เพื่อผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากบริบทในการขับเคลื่อนDigital Economy มีหลากหลายมิติและเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน
          ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ (NBTC Academy) จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Digital Economy ประจำปี 2560 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดพื้นฐาน และแนวปฏิบัติระหว่างประเทศเกี่ยวกับกิจการสื่อสารและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้กับบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวทุกภาคส่วนย่อมจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการสร้างรากฐานทางความคิด และการพัฒนาการอบรมมโนทัศน์ เชิงบูรณาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลกับกิจการสื่อสารกฎหมาย และมาตรการรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตลอดจน แผนพัฒนาดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมที่จะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้ทัดเทียมระดับสากล
          สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Digital Eco nomy ประจำปี 2560 เป็นการจัดอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และสามารถนำไปพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี โดยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เน้นสื่อสารอบรมไปยังกลุ่มเป้าหมายบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 60 ราย ที่มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร มีความสนใจในระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยโครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วยการปูพื้นฐานความรู้เรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล และการศึกษาเปรียบเทียบเชิงลึกกับกรณีตัวอย่างจากต่างประเทศ

          "หลักสูตร Digital Economy เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และสามารถนำไปพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี"