ดีอี"ผนึก"ก.พ."ติวเข้มหลักสูตรข้าราชการไม่โกง

กรุงเทพธุรกิจ กระทรวงดีอีร่วมกับสำนักงาน ก.พ. จัดโครงการอบรมข้าราชการ ในหลักสูตร เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ สอดรับนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีธรรมาภิบาล ควบคู่กับการบริหารงานของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
          นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงดีอีได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จัดโครงการอบรมหลักสูตร เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในองค์การมหาชน ที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงดีอีได้พัฒนาความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
          ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมต่างๆ ในกระทรวงดีอีให้มีความรู้ความเข้าใจ และนำไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในการทำงาน และการดำเนินชีวิต
          ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี ธรรมาภิบาล ป้องกันปราบปรามการทุจริตและการกระทำความผิดของข้าราชการ โดยการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและไม่กระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น และสร้างภาระแก่ประชาชน หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต และการขอรับบริการจากภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ำซ้อน และทำให้ภาครัฐและประชาชนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น
          โดยคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ซึ่งมีคณะอนุกรรมการด้านการปลุกจิตสำนึก และสร้างการรับรู้ รับหน้าที่ในการดำเนินการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ การรับรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์ไม่กระทำทุจริต ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการทางกฎหมายลงโทษผู้กระทำผิดและป้องกันปราบปรามการทุจริต ได้มอบหมายให้สำนักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จึงพิจารณาให้กระทรวงดีอีเป็นกระทรวงนำร่องของหลักสูตรดังกล่าว