SIMผนึกพันธมิตรกสท.วางระบบดิจิตอลต่อยอด

ทันหุ้น - SIM ผนึกพันธมิตรกสท. ลงนาม ติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) มูลค่า 5,925 ล้านบาท ต่อยอดธุรกิจแกร่ง แถมบอร์ดอนุมัติออกวอร์แรนต์แก่ผู้ถือเดิมในอัตรา 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ
          นายประชา  พัทธยากร กรรมการ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) หรือ SIM กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติการลงนามในสัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยให้บริษัท และบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (ในนามของ "เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม") ดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบ ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) โดยใช้เทคโนโลยี TETRA เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการโครงข่าย DTRS ของ กสท. เพื่อให้ กสท.สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้งานได้อย่างเพียงพอ
          "การเข้าทำสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจกับกสท. มีระยะเวลาของ สัญญาประมาณ 8 ปี จะทำให้บริษัทมีรายได้ค่าบริการโครงข่าย DTRS อย่างต่อเนื่องถึงปี 2568 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจกับ กสท. โดยได้รับค่าตอบแทนจาก การให้บริการโครงข่าย DTRS จาก กสท. ตามสัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจเป็นรายเดือนตามจำนวนผู้ใช้บริการโดยประมาณการค่าบริการตลอดอายุโครงการทั้งสิ้น 5,925 ล้านบาท"
          ไฟเขียวออกวอร์แรนต์
          ที่ประชุมยังได้อนุมัติการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,400,250,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้หุ้นเดิมของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท
          พร้อมทั้งอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (ใบสำคัญคัญแสดงสิทธิ SIM-W1) จำนวนไม่เกิน 1,100,062,500 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 เท่ากับ 0.90 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน
          การดำเนินการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงิน โดยนำเงินไปชำระหนี้และนำไปใช้สำหรับลงทุนเพิ่มเติมของบริษัทและขยายต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัทซึ่งส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการเพิ่มรายได้และกำไรจากการดำเนินงาน ในอนาคต และผู้ถือหุ้นมีโอกาสจะได้รับ เงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท
          ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงิน ปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย
          ลุ้นผลงานพลิกบวก
          ก่อนหน้านี้นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAMART ระบุว่าบริษัทมั่นใจผลประกอบการในช่วงครึ่งหลังปี 2560 จะพลิกฟื้นเป็นบวก จากช่วงครึ่งแรกปีนี้ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 153 ล้านบาท โดยกลุ่มสามารถมีแนวโน้มผลประกอบการเพิ่มสูงขึ้น
          จากการปรับโครงสร้างธุรกิจ ลดขนาด ธุรกิจมือถือ ซึ่งมีการแข่งขันสูงและให้ผล ตอบแทนที่ไม่คุ้มค่าไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อ สร้างรายได้ประจำและอัตราผลตอบแทน ที่สูงขึ้น อาทิ Digital Trunked Radio, Digital Content, Digital Sports เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจดิจิตอล ในอนาคต จึงจะมีการเปลี่ยนชื่อ บริษัท สามารถไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) หรือ SIM เป็นบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)