ระดมพลช่วยดันไทยแลนด์ 4.0 ตั้งบอร์ด-ปรับมายด์เซ็ตคนไทยปลดล็อกอุปสรรค

"ประยุทธ์" ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ดึงบิ๊กเอกชนเข้าร่วมอื้อ ขณะที่ "สุวิทย์" หวังช่วยปลดล็อกปัญหาอุปสรรคที่ขับเคลื่อนไม่ได้ พร้อมปรับมายด์เซ็ตคนไทยใหม่ เปลี่ยนพลเมืองที่เฉยชาเป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะ หลังคนไทยส่วนหนึ่งแยกดีชั่ว ถูกผิดไม่ออก
          นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ การสร้างความอยู่ดี มีสุขทางสังคม การยกระดับทรัพยากรมนุษย์ และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในควบคู่การเชื่อมโยงประชาคมโลก ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนโดยความร่วมมือผ่านกลไกสานพลังประชารัฐ โดยนายกรัฐมนตรีได้นั่งเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้เอง รวมทั้งมีกรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ และมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นเลขานุการ
          นอกจากนี้ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซลาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นางพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) นายเทียนฉาย กีระนันทน์ อดีตประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปท.) นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายแพทย์อุดม คชินทร ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะ
          นายสุวิทย์ กล่าวว่า คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ การดำเนินการตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการและการสร้างการรับรู้ให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดแนวทางและรูปแบบการปฏิรูป เพื่อสนับสนุนและรองรับการขับเคลื่อนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พิจารณากำหนดหรือคัดเลือกแผนงานโครงการต้นแบบที่สอดคล้องต่อการดำเนินการตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
          "ความจำเป็นที่ต้องมีคณะกรรมการชุดนี้เพราะหากไม่มีการปฏิรูประบบราชการอย่างเป็นรูปธรรม 4.0 จะไม่เกิดขึ้น หากไม่มีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์และหลักคิดที่ถูกต้องในประชาชนคนไทยก็ยากที่ 4.0 จะเกิดขึ้น และหากไม่มีการอนุญาตให้มีการทดลอง ทดสอบ การบริหารจัดการโมเดลหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ก็ยากที่ 4.0 จะเกิดขึ้น"
          นอกจากนี้ ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักคิด (Mindset) สู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้แสดงความคิดเห็นหลายคน ส่วนใหญ่สรุปว่า การขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า มายด์เซ็ตหรือการมีหลักคิดกระบวนทัศน์ที่ถูกต้องสำคัญกว่าการมีทักษะความชำนาญ ซึ่งเป้าหมายสำคัญ คือ การเปลี่ยนพลเมืองที่เฉยชาเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วม มีจิตสาธารณะ มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีความรับผิดชอบ และแยกถูกผิดดีชั่วได้ โดยการนำประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต้องปลดล็อกอุปสรรคสำคัญ 3 เรื่องคือ ระบบราชการที่ต้องปฏิรูป การเปลี่ยนมายด์เซ็ต และการทดลองหรือทดสอบนโยบายใหม่ๆ ถ้าไม่เปลี่ยนมายด์เซ็ตจะเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 ไม่ได้ และการเปลี่ยนมายด์เซ็ตหรือหลักคิดเป็นเรื่องนามธรรมที่ต้องทำในระยะยาว และต้องมีความต่อเนื่อง จำเป็นต้องใช้พลังจากทุกภาคส่วนมาช่วยกัน
          ด้านนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยจะทำอะไรไม่สำเร็จ ถ้าไม่ได้แก้ "มายด์เซ็ต" เพราะทุกวันนี้คนไทยไม่สามารถแยกแยะความดี ความชั่ว แต่ก็ไม่ใช่ทุกคน "การเปลี่ยนมายด์เซ็ตคนไทยอย่าหวังว่าจะสำเร็จในปีหน้าเพราะปัญหาสะสมมาไม่รู้กี่ทศวรรษ".