3บีบีเปิดให้พนง.เรียนรู้งานผ่านออนไลน์

Published on 2020-07-22   By มติชน

รายงานข่าวจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3บีบี แจ้งว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ใช้มาตรการเว้นระยะห่าง บริษัทจึงปรับแนวทางการพัฒนาบุคลากรเน้นการเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่าน JAS Online Learning เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับชั้นเข้ามาเรียนรู้ หลากหลายรูปแบบได้ด้วยตัวเอง จากที่บริษัทได้จัดฝึกอบรมสัมมนาด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะในสาขาที่พนักงานรับผิดชอบ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ มาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันบริษัทได้พัฒนาหลักสูตรการอบรมแบบออนไลน์ ครอบคลุมเนื้อหาครบทุกสายงานหลักของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนบทบาทของงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ 3บีบี เพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าตลอดจนสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรต่อไป