Hot 30 หุ้นปันผล สูงสุดปี 62

Published on 2020-03-03   By มิติหุ้น

 หลังประกาศผลประกอบการปี 2562 ผ่านไปแล้ว "มิติหุ้น" ได้ทำการรวบรวม และ ประเมินหุ้นที่มีการประกาศจ่ายปันผลจำนวน 120 บริษัท พบว่ามีหุ้นจำนวน 30 บริษัทที่ให้ผลตอบแทนเงินปันผลสูงเกิน 5% โดยอิงจากราคาหุ้นสิ้นสุดวันที่ 2 มีนาคม 2563 ทั้งนี้จากตารางหุ้นปันผล ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ให้ปันผลสูงกว่า 7% ซึ่งมีทั้งหมด 15 บริษัท เช่น JAS ให้อัตราตอบแทนเงินปันผล(Yield) สูงถึง 30.86% รองลงมาคือ PF ให้ Yield 18.83% และ ALL ให้ Yield สูงถึง 14.95%
          กลุ่มที่2 คือบริษัทที่ให้ Yield สูงกว่า 5% มีจำนวน 15 บริษัท เช่น SWC ให้ Yield 6.72% EPCO 6.49% และ NER 6.48% ขณะที่การเข้าเลือกลงทุนนั้นให้พิจารณาเพิ่มเติมจากบทวิเคราะห์ หรือแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในปี 63 หากบริษัทใดมีแนวโน้มผลประกอบการยังเติบโตถือว่าเป็นหุ้นที่น่าลงทุน แต่หากบริษัทใดมีแนวโน้มกำไรลดลงจะเป็นความเสี่ยงต่อ ผลตอบแทนการลงทุนในราคาหุ้นตามมา