JASปันผล 30สตางค์ "พิชญ์"อู้ฟู่

Published on 2018-06-08   By โพสต์ทูเดย์

 โพสต์ทูเดย์ - "พิชญ์" ฟาดเงินปันผลหุ้น JAS ไตรมาสเดียวกว่า 1,200 ล้าน หลังบอร์ดเคาะจ่ายจากกำไรสะสม 0.30 บาท/หุ้น บล.ไทยพาณิชย์รับ 110 ล้าน
          นายพิชญ์ โพธารามิก ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) เปิดเผยว่า ที่ประชุม
          คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2561 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 7,697.32 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 2,309.19 ล้านบาท
          ทั้งนี้ JAS มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2561 อยู่ที่ 3,996.35 ล้านบาท ขณะที่งวดไตรมาสแรกปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 757.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.29% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 693.25 ล้านบาท
          อย่างไรก็ตาม บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว (วัน Record Date) ในวันที่ 22 มิ.ย. 2561 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 2561
          ทั้งนี้ JAS มีนายพิชญ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นจำนวน 4,295.24 ล้านหุ้น หรือ 57.90% ซึ่งผลของมติคณะกรรมการ ที่อนุมัติให้จ่ายปันผลงวดระหว่างกาล หุ้นละ 0.30 บาท จะได้รับเงินปันผลเป็นเงิน 1,288.57 ล้านบาท ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ (บล.) ถือหุ้นอันดับ 2 จำนวน 315.56 ล้านหุ้น หรือ 4.25% จะได้รับเงินปันผล 110 ล้านบาท
          สำหรับ JAS ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2561 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้พิพากษาให้บริษัทชำระเงินต้นบวกดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้อง ให้แก่เจ้าหนี้รายหนึ่งที่ฟ้องเมื่อคราฟื้นฟูกิจการ เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,049 ล้าน เยน หรือคิดเป็นเงินบาทประมาณ 313.9 ล้านบาท ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงอัตรา แลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย 0.299283 เยน เท่ากับ 1 บาท และให้ชำระดอกเบี้ยของเงินต้นดังกล่าวจนกว่าบริษัทจะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้รายนั้นเสร็จ และด้วยความเคารพต่อคำพิพากษาศาลชั้นต้น บริษัทเห็นแตกต่างกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในประเด็นข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย บริษัทจึงประสงค์ที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ คำพิพากษา ภายใน 1 เดือนตามกฎหมาย หรือภายในกำหนดระยะเวลาที่ขยายออกไปตามที่ได้รับอนุญาตจากศาล บริษัทจะแจ้งให้ทราบความคืบหน้าต่อไป