เปิดหุ้นกำไรทะลุ 100%

Published on 2015-05-26   By ข่าวหุ้น

          ตัวเลขผลการดำเนินงานไตรมาส 1/58 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทยอยประกาศออกมาสะเด็ดน้ำจนได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วว่ามีบริษัทหลายแห่งที่โชว์กำไรสุทธิเติบโตเกิน 100% จากงวดเดียวกันของช่วงปีก่อน

          ผลดังกล่าว “ข่าวหุ้นธุรกิจ” มีการสำรวจหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่มีผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/58 เติบโตอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมดังนี้

          กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร คือ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPCO ผลการดำเนินงานช่วงไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 318.90 ล้านบาท หรือ 0.6608 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 441.72% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 58.87 ล้านบาท หรือ 0.122 บาทต่อหุ้น เนื่องจากกำไรส่วนเพิ่มจากการขายสินทรัพย์และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น

          กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค คือ  บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAF รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 47.46 ล้านบาท หรือ 0.09 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 195% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 16.09 ล้านบาท หรือ 0.03 บาทต่อหุ้น เป็นผลมาจากการขายสินทรัพย์ และกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ และงบเฉพาะกิจการ

          ตัวที่สอง บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำกัด (มหาชน) หรือ CPL รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 36.70 ล้านบาท หรือ 1.39 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 134.59% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 15.64 ล้านบาท หรือ 0.59 บาทต่อหุ้น เหตุสามารถรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น และควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้ยอดขายและกำไรเบ็ดเสร็จของบริษัทเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย

          กลุ่มธุรกิจการเงิน คือ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 110.24 ล้านบาท หรือ 0.1013 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 924.80% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 10.76 ล้านบาท หรือ 0.0105 บาทต่อหุ้น เนื่องจากรายได้ดอกผลเช่าซื้อเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีรายได้จากการบริหารงานซึ่งได้รับจากบริษัทย่อยในต่างประเทศอย่างกัมพูชา

          ตัวที่สอง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MBKET รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 364.59 ล้านบาท หรือ 0.64 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 185.13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 127.87 ล้านบาท หรือ 0.22 บาทต่อหุ้น เนื่องจากบริษัทมีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกทั้งค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น

          ตัวที่สาม บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVI รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 40.48 ล้านบาท หรือ 0.13 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 167.08% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 15.16 ล้านบาท หรือ 0.05 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการสะท้อนจากการเพิ่มประสิทธิภาพของการรับประกันภัยของบริษัทการคัดเลือกภัยและการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม

          ตัวที่สี่ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ TNITY รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 49.15 ล้านบาท หรือ 0.25 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 146.26% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 19.96 ล้านบาท หรือ 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นผลจากรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นอีกทั้งค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น

          ตัวที่ห้า บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 36.89 ล้านบาท หรือ 0.12 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 122.11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 16.06 ล้านบาท หรือ 0.06 บาทต่อหุ้น ผลมาจากรายได้จากการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้น อีกทั้งรายได้จากการติดตามหนี้สินและบริการอื่นเพิ่มขึ้น

          ตัวที่หก บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASP รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 210.09 ล้านบาท หรือ 0.10 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 119.73% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 95.61 ล้านบาท หรือ 0.05 บาทต่อหุ้น เนื่องจากบริษัทมีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกทั้งค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น

          กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม คือ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MCS รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 191.28 ล้านบาท หรือ 0.38 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 376.43% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 40.15 ล้านบาท หรือ 0.08 บาทต่อหุ้น เป็นผลมาจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น

          กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง คือ บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 89.39 ล้านบาท หรือ 0.047 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 1,143.40% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 7.19 ล้านบาท หรือ 0.004 บาทต่อหุ้น เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขาย บริการและให้เช่าจำนวนเพิ่มขึ้น

          ตัวที่สอง บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ NCH รายงานผลการดำเนินไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 31.53 ล้านบาท หรือ 0.027 บาท เพิ่มขึ้น 407.16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 6.22 ล้านบาท หรือ 0.005 บาทต่อหุ้น ผลจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น จากความสามารถในการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น

          ตัวที่สาม บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ AQ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 37.29 ล้านบาท หรือ 0.0029 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 378.42% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 7.80 ล้านบาท หรือ 0.0012 บาทต่อหุ้น ผลจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น

          ตัวที่สี่ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,125.76 ล้านบาท หรือ 0.73 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 343.83% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 253.65 ล้านบาท หรือ 0.17 บาทต่อหุ้น ผลจากรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยน้ำ และยางมะยอยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากความต้องการของตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้น

          ตัวที่ห้า บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ VNG รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 269.05 ล้านบาท หรือ 0.17 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 295.60% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 68.01 ล้านบาท หรือ 0.05 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นผลจากราคาวัตถุดิบ รวมค่าขนส่งและราคาไฟฟ้าลดลง และราคาขายเฉลี่ยของแผ่นปาร์ติเกิ้ลเพิ่มขึ้น

          ตัวที่หก บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) หรือ NWR รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 31.61 ล้านบาท หรือ 0.0122 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 216.02% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 12.05 ล้านบาท หรือ 0.0061 บาทต่อหุ้น ผลจากมีรายได้จากการก่อสร้างเพิ่มขึ้น

          ตัวที่เจ็ด บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 5.25 ล้านบาท หรือ 0.006 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 206.82% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1.71 ล้านบาท หรือ 0.002 บาทต่อหุ้น ผลมาจากรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น

          ตัวที่แปด บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 75.42 ล้านบาท หรือ 0.098 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 127.81% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 33.11 ล้านบาท หรือ 0.046 บาทต่อหุ้น

          ผลจากบริษัทมีรายได้จากธุรกิจหลักเพิ่มขึ้น อีกทั้งเริ่มโอนรับรู้รายได้ของโครงการแนวราบ “เสนาทาวน์ รามอินทรา เฟส 1” และโครงการ “เอสวิลล์ คลองหลวง” ที่มีการรับรู้รายได้มาอย่างต่อเนื่องจากไตรมาส 3/57 และมีการทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องจากโครงการแนวสูง ได้แก่ “โครงการ เดอะ นิช พระราม 2”, “โครงการ เดอะคิทท์ ติวานนท์” และ “โครงการเดอะคิทท์ นวมินทร์“

          ตัวที่เก้า บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558  บริษัทมีกำไรสุทธิ 77.71 ล้านบาท หรือ 0.02 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 122.32% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 34.95 ล้านบาท หรือ 0.01 บาทต่อหุ้น เป็นผลมาจากรายได้จากการให้บริการก่อสร้างเพิ่มขึ้น

          ตัวที่สิบ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AP รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558  บริษัทมีกำไรสุทธิ 559.59 ล้านบาท หรือ 0.178 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 115.47% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 259.70 ล้านบาท หรือ 0.083 บาทต่อหุ้น เป็นผลมาจากรายได้จากการขาย และรายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้น

          กลุ่มทรัพยากร คือ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558  บริษัทมีกำไรสุทธิ 3,831.58 ล้านบาท หรือ 0.19 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 1,014.88% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 343.68 ล้านบาท หรือ 0.025 บาทต่อหุ้น เป็นผลจากบริษัทมีกำไรจากการกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 2,824 ล้านบาท

          ส่วนใหญ่เกิดจากบริษัท ทีพีไอ อะโรเมติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นลูกหนี้ของบริษัทขายที่ดินผ่านเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อจ่ายชำระคืนบริษัทฯ โดยเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้คืนจำนวน 3,878 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ามูลหนี้ตามบัญชีสุทธิจากที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เป็นจำนวน 2,823 ล้านบาท

          ตัวที่สอง บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558  บริษัทมีกำไรสุทธิ 557.72 ล้านบาท หรือ 0.604 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 106.52% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 270.05 ล้านบาท หรือ 0.014 บาทต่อหุ้น เป็นผลมาจากรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น

          กลุ่มบริการ คือ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ERW รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558  บริษัทมีกำไรสุทธิ 139.63 ล้านบาท หรือ 0.0563 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 4,435.01% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 3.08 ล้านบาท หรือ 0.0012 บาทต่อหุ้น เป็นผลจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยแสดงถึงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 1/58 ส่งผลให้รายได้หลักของบริษัทเพิ่มขึ้น

          ตัวที่สอง บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558  บริษัทมีกำไรสุทธิ 506.41 ล้านบาท หรือ 0.1044 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 264.40% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 138.97 ล้านบาท หรือ 0.0287 บาทต่อหุ้น เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าโดยสารเฉลี่ยจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นเห็นได้จากจำนวนผู้โดยสารที่เติบโตร้อยละ 19 ส่งผลให้มีอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ร้อยละ 83 เพิ่มขึ้น 3 จุดจากช่วงเดียวกันของปีก่อน กอปรกับต้นทุนเชื้อเพลิงลดลง

          ตัวที่สาม บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CSS รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558  บริษัทมีกำไรสุทธิ 63.66 ล้านบาท หรือ 0.064 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 218.86% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 19.96 ล้านบาท หรือ 0.021 บาทต่อหุ้น เป็นผลมาจากรายได้การบริการติดตั้งเป็นส่วนใหญ่

          ตัวที่สี่ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558  บริษัทมีกำไรสุทธิ 65.56 ล้านบาท หรือ 0.0143 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 135.91% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 27.79 ล้านบาท หรือ 0.0116 บาทต่อหุ้น เป็นผลจากรับรู้ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (TCDC)

          กลุ่มเทคโนโลยี คือ บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 12,771.25 ล้านบาท หรือ 1.83 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 1,399.42% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 851.75 ล้านบาท หรือ 0.12 บาทต่อหุ้น

          โดยผลการดำเนินงานที่มีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากลูกค้าที่ใช้บริการของ 3BB ในไตรมาส 1/58 มีจำนวนเพิ่มขึ้น 80,948 ราย ขณะที่บริษัท ทริปเปิ้ลที บอร์ดแบนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบริษัท มีเงินรับจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF จำนวน 46,957 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายบางส่วนออกไปแล้ว

          ตัวที่สอง บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ  15.15 ล้านบาท หรือ 0.002 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 239.91% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 4.46 ล้านบาท หรือ 0.002 บาทต่อหุ้น เป็นผลจากบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีรายได้จากโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน

          ตัวที่สาม บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FORTH รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 88.61 ล้านบาท หรือ 0.09 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 213.25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 29.45 ล้านบาท หรือ 0.03 บาทต่อหุ้น เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและธุรกิจให้บริการรายย่อย

          ตัวที่สี่ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 61.11 ล้านบาท หรือ 0.17 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 191.53% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 20.96 ล้านบาท หรือ 0.06 บาทต่อหุ้น เกิดจากรายได้จากการขายและบริการให้กับโครงการใหญ่ๆ เพิ่มขึ้น

          ตัวที่ห้า บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 79.80 ล้านบาท หรือ 0.10 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 107.24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 38.51 ล้านบาท หรือ 0.05 บาทต่อหุ้น เป็นผลจากกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นสินค้าที่ให้ผลตอบแทนกำไรที่สูง และเป็นสินค้าตอบสนองความต้องการของตลาดทำให้ยอดขายและกำไรของบริษัทเพิ่มขึ้น