จัสมินขายกองทุนฯบรอดแบนด์ 5.7 หมื่นล.

Published on 2015-01-24   By แนวหน้า

บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด ประกาศเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเตอร์เนต จัสมิน (JASIF) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ระหว่าง วันที่ 28  มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558  คาดว่า เงินที่นักลงทุนจะได้รับในปีแรก (ปี 2558) ตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวน จะอยู่ที่ประมาณ 8.6%-9.0% แบ่งเป็นเงินปันผล 7.8%-8.2% และการจ่ายลดทุน 0.8% อันเนื่องจากสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากค่าเช่ารับล่วงหน้า

          JASIF เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเตอร์เนตรายแรกในประเทศไทยที่เน้นลงทุนในทรัพย์สินบรอดแบนด์อินเตอร์เนตเป็นหลักมีมูลค่ากองทุนประมาณ 55,000-57,750 ล้านบาท จำนวนเงินทุนของโครงการจะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้าย ซึ่งอยู่ในช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น จำนวนหน่วยลงทุน 5,500ล้านหน่วย ช่วงราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเบื้องต้นระหว่าง 10.00 บาท ถึง10.50 บาท ต่อหน่วย

          นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าวว่าทรัพย์สินที่กองทุนจะเข้าลงทุนได้แก่ กรรมสิทธิ์ในเส้นใยแก้วนำแสง 980,000 คอร์กิโลเมตร ประกอบด้วย (1) เส้นใยแก้วนำแสงไม่น้อยกว่า 800,000 คอร์กิโลเมตร ที่บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์  (TTTBB) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JAS จะส่งมอบให้ JASIF ณ วันซื้อขายเส้นใยแก้วนำแสงเสร็จสิ้น และ (2) เส้นใยแก้วนำแสงประมาณ 180,000 คอร์กิโลเมตร ที่ TTTBB จะทยอยส่งมอบให้ JASIF ภายใน 2 ปี นับจากวันซื้อขายเส้นใยแก้วนำแสงเสร็จสิ้น