การประชุมผู้ถือหุ้น


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
2. หนังสือมอบฉันทะ ประกอบด้วย
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
3. ข่าวประชาสัมพันธ์ งดแจกของชำร่วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559