การประชุมผู้ถือหุ้น


หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

1. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เนตของบริษัทฯ
3. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
4. หนังสือมอบฉันทะ ประกอบด้วย
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค