การประชุมผู้ถือหุ้น


หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

1. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ของ บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
3. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจัสมิน
4. หนังสือมอบฉันทะ ประกอบด้วย
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค