CSR Campaign

JAS ส่งเสริมการศึกษา ให้เด็กไทยก้าวทันยุคดิจิทัล

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนบ้านท่าข้าม อ.ปะนาแระ จ.ปัตตานี

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนบ้านท่าข้าม อ.ปะนาแระ จ.ปัตตานี เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อมอบเงินทุน

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา อ.รามัญ จ.ยะลา

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา อ.รามัญ จ.ยะลา เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรม การมอบเงินสนับสนุนการศึกษา

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนวัดพระพุทธ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

โรงเรียนวัดพระพุทธ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส กับโครงการ JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โดยมีการมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี