การถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

การถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสัมพันธ์
บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 7 เมษายน 2559 (วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559)
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 3,566,765,326.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 7,133,530,653 หุ้น    มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท
ชื่อ-สกุล จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ร้อยละ
ของทุนที่ขำระแล้ว
1. นายธีรศักดิ์  จีรอัศวพงศ์ 5,585,080 0.08
2. นาย วิชิต  แย้มบุญเรือง 700,000 0.01
3. น.ส. สายใจ  คีตสิน  2,074,790 0.03
4. นาย ปลื้มใจ สินอากร 547,058 0.01
5. นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (3) 4,107,600 0.06
  - นาย ธรรม์ จิราธิวัฒน์   (บุตร) 3,000,000 0.04
  - นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์   (พี่น้อง) 597,600 0.01
  - น.ส. อัจฉรา จิราธิวัฒน์   (พี่น้อง) 510,000 0.01
6. นาย โยธิน อนาวิล (1) 936,600 0.01
  - นาง ศรีรัช อนาวิล   (พี่น้อง) 936,600 0.01
7. นายสมบุญ  พัชรโสภาคย์ (4) 20,689,270 0.29
  - นายสมบุญ  พัชรโสภาคย์   (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน) 14,789,270 0.21
  - นายสมบุญ  พัชรโสภาคย์   (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน) 3,800,000 0.05
  - น.ส. ณีรนุช พัชรโสภาคย์   (บุตร) 1,200,000 0.02
  - น.ส. รติพร พัชรโสภาคย์   (บุตร) 900,000 0.01
8. นายพิชญ์  โพธารามิก (2) 1,844,046,870 25.85
  - นายพิชญ์  โพธารามิก   (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน) 1,615,263,870 22.64
  - นายพิชญ์  โพธารามิก   (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน) 228,783,000 3.21
    รวมทั้งสิ้น 1,878,687,268 26.34