ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (29 มีนาคม 2560)
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. นายพิชญ์ โพธารามิก  4,295,246,452 68.606
2. ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD  217,647,771 3.476
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด  129,432,383 2.067
4. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล  62,989,800 1.006
5. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  49,600,000 0.792
6. นายพิธาน องค์โฆษิต  45,728,300 0.730
7. นายทิศชวน นานาวราทร  45,000,000 0.719
8. นายภมร พลเทพ  37,000,000 0.591
9. นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย  32,800,000 0.524
       
  รวม  4,915,444,706  78.511