สารจากประธานคณะกรรมการเรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 

ในปี 2561 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ยังคงมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) โดยธุรกิจนี้ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนผู้ใช้บริการในปัจจุบันมีมากถึง 3 ล้านราย และมีอัตราการเติบโตของรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2560

บริษัทได้ขยายโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในประเทศอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับนโยบายของ รัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปยังชุมชนและ หมู่บ้านต่างๆ ในท้องที่ห่างไกลทั่วประเทศ อาทิ โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี และโครงการจัสมินร่วมใจปลูกป่าชายเลนคืนความสมบูรณ์สู่ ธรรมชาติ เป็นต้น

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้ใช้บริการทุกท่าน บริษัทคู่ค้า พันธมิตร ทางธุรกิจ รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา


 

(นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์)
ประธานคณะกรรมการ