สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริษัทได้ขยายโครงข่ายการให้บริการ FTTx ให้ครอบคลุมทุกที่ทุกแห่งทั่วประเทศ และสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตในระดับความเร็วสูงถึง 10 Gbps จึงกล่าวได้ว่าบริษัทเป็นผู้นำตลาดในด้านความเร็วในการให้บริการและเป็นผู้นำด้านโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติค ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีจำนวนลูกค้าถึง 2.726 ล้านราย ในจำนวนนี้มีลูกค้า FTTx 317,661 ราย เพิ่มขึ้นถึง 201,358 รายเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่เพิ่มขึ้น 36,171 ราย

บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 15,000 คน เพื่อรองรับการขยายโครงข่ายการให้บริการเส้นใยแก้วนำแสงซึ่งมีจำนวนมากกว่า 3 ล้านคอร์กิโลเมตร เพื่อให้บริการ FTTx จำนวนพนักงานดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดีทั้งด้านบริการและคุณภาพ

สำหรับการขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแล้วนั้น จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2561 ทำให้บริษัทมีเงินลงทุนเพิ่มเติมสำหรับขยายงานต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้ใช้บริการ บริษัทคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสถาบันการเงิน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีตลอดมา 

(นายพิชญ์ โพธารามิก)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร