ดันสมาร์ทซิตี้ โรดโชว์5จว.ใต้

 นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการผลักดันสมาร์ทซิตี้ หรือเมืองอัจฉริยะ ว่าดีป้าร่วมกับ จ.ยะลา จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์โรดโชว์ เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเมืองอัจฉริยะ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้นำเมืองจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ทั้งเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของพื้นที่ ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้เปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาเมือง เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลต่อการผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เกิดการกระจายความเจริญอย่างเท่าเทียมกันในทุกภูมิภาค
          นายณัฐพลกล่าวว่า สำหรับหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการสมัครเป็นเมืองอัจฉริยะ ให้พื้นที่ยื่นสมัครขอเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยต้องจัดทำข้อมูลตามคู่มือการจัดทำแผนเมืองอัจฉริยะและศึกษาเกณฑ์การประเมินทั้ง 7 ด่าน โดยต้องจัดทำแผนอย่างน้อย 2 ด่าน ซึ่งมีด่านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะเป็นด่านบังคับ รวมทั้งแนะนำแนวทางการขอเสนอโครงการ เพื่อสมัครเป็นเมืองอัจฉริยะ
          "ขณะนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาแล้ว กว่า 200 คน ส่วนครั้งต่อไปจะมีการจัดงานสัมมนาที่ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก วันที่ 29 พฤษภาคมนี้" นายณัฐพลกล่าว