ไฟเขียว "ทีโอที"ควบรวม "กสท"

 นางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า ที่ประชุมคนร. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ได้รับทราบความคืบหน้าในการควบรวม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ ทีโอที กับ บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน)หรือ กสท โดยทาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รายงานว่า ได้ดำเนินการ ต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะติดเพียงเรื่องคดีความข้อพิพาทต่างๆ ที่จะต้องมีการพิจารณา ต่อไป
          สำหรับแผนการควบรวมพนักงานทั้งหมดของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท จะโอนมาเป็นพนักงานของบริษัทใหม่ที่จะ ตั้งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทใหม่จะมีทั้งหมด 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. โครงสร้างพื้นฐาน 2. โครงข่ายสื่อสารระหว่างประเทศ 3. อินเตอร์เนตบรอดแบนด์และโทรศัพท์พื้นฐาน 4. โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 5.การให้บริการด้านดิจิทัล( Digital)
          ทั้งนี้ความคืบหน้าในการดำเนินการของ คณะทำงานเตรียมการรวมกิจการของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสทได้มีการจัดทำแผนธุรกิจของบริษัทใหม่ ระหว่างปี 2562-2567 ไว้แล้ว