อบรมอินเตอร์เน็ตประชารัฐ

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.ที่ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ หรือเน็ตประชารัฐแล้วเสร็จใน 24,700 หมู่บ้านเป้าหมาย และได้จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายเน็ตประชารัฐผ่านกิจกรรมต่างๆ แก่ประชาชนมากกว่า 1 ล้านคน ครบทุกหมู่บ้าน โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนและใช้งานเน็ตประชารัฐแล้วกว่า 5 ล้านคน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐขึ้น.