TSDลุยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

  โพสต์ทูเดย์ - ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เผยปีนี้เดินหน้าเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มที่ หวังเดินหน้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัล ดีต่อผู้ลงทุนและบริษัทจดทะเบียน
          น.ส.ยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร ผู้ช่วย ผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เปิดเผยว่า ปี 2562 ตลท.ยังคงพัฒนาเพื่อเป็นตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง (Digital Exchange) ในระบบงานหลังบ้าน ด้านหนึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์และช่วยบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ลดต้นทุนในการดำเนินงาน รวมทั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในการจัดการจัดเก็บเอกสาร
          นอกจากเดือน ก.พ.นี้ บจ.สามารถส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งแบบ URL และคิวอาร์โค้ด (QR Code) ได้แล้ว แต่เชื่อว่ายังเห็น บจ.จัดทำเป็นหนังสือรายงานประจำปีแบบเป็นเล่มอยู่ เนื่องจากบางบริษัทเริ่มดำเนินการผลิตไปแล้วบางส่วน แต่คาดว่าปี 2563 จะเริ่มเข้าสู่การรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ ซึ่งการดำเนินการเบื้องต้นนั้นจะช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนให้กับ บจ.ได้ประมาณ 100 ล้านบาท/ปี ซึ่งถือเป็นการลงทุนจำนวนมาก เพราะจริงๆ แล้วมีผู้ถือหุ้นจัดเก็บหนังสือรายงานการประชุมเป็นเล่มน้อยมาก
          ขณะที่ภายในปีหน้าน่าจะเห็นความเคลื่อนไหวชัดเจนคือ การให้ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นแปลงสภาพหรือหุ้นลูกเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการทำเป็นเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของบัญชีซื้อขาย (E-Document Statement) โดยจะรับแจ้งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
          หรืออีเมล ซึ่งกรณีนี้เป็นการแก้ไขเกณฑ์เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุน
          นอกจากนี้ มีอีก 6 เรื่องหลักที่รอการปรับแก้ไขกฎหมายและรอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ ตั้งแต่การเพิ่มช่องทางโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นอกจากหนังสือพิมพ์ การเพิ่มช่องทางการส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มช่องทางการประชุมกรรมการให้สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ การปรับปรุงวิธีการเรียกประชุมกรรมการ โดยกรรมการ 2 คนที่ร้องขอสามารถเรียกประชุมกรรมการได้ เพิ่มช่องทางการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-proxy) และการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายให้ออกประกาศได้เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่ได้แก้ไขปรับปรุง