หว่าน4.6พันล.หนุนเน็ตชายขอบ

กรุงเทพธุรกิจ-กสทช.ตรวจสอบผล การส่งมอบงานโครงการเน็ตชายขอบพบ 7 จาก 10 สัญญาส่งมอบงานครบถ้วน 100% ส่วนอีก 3 สัญญา พบอุปสรรคไม่สามารถเข้าไป ในพื้นที่ติดตั้งได้ เร่งอัดฉีดผู้มีรายได้น้อย ให้ใช้บริการฟรีตามงบ 4,683 ล้านบาท
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการตรวจรับ การจ้างโครงการเน็ตชายขอบของสำนักงาน กสทช. ทั้งในส่วนของสัญญาการจัดให้มี บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต เซอร์วิส) 5 สัญญา และสัญญา การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โมบาย เซอร์วิส) 5 สัญญา ได้รวบรวมตรวจสอบ ผลการส่งมอบงานของบริษัทคู่สัญญาที่ได้ ดำเนินการส่งมอบงานแล้วทั้ง 10 สัญญา ในวันครบกำหนดส่งมอบงานติดตั้งอุปกรณ์ ทั้งหมด พบ 7 จาก 10 สัญญาส่งมอบงาน ครบถ้วน 100% ซึ่ง 3 สัญญาที่ยังไม่ส่งมอบนั้น เพราะเอกชนเข้าพื้นที่ไม่ได้
          จากนั้นเมื่อสำนักงาน กสทช. ตรวจ รับมอบงานติดตั้งอุปกรณ์ครบถ้วน ก็จะให้ ผู้บริการเปิดให้บริการจุดกระจายสัญญาณ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงจุดกระจาย สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอื่น ที่เกี่ยวข้องโดยจะให้บริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมการบำรุงรักษา ฟรี 5 ปี
          เขา เผยว่า เมื่อโครงการเน็ตชายขอบ เปิดให้บริการ ประชาชนประมาณ 607,966 ครัวเรือน ที่มีจำนวนประชากรอยู่ประมาณ 1,823,898 คน สามารถใช้บริการดังกล่าว ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะมีบริการแพ็คเกจ อินเทอร์เน็ตความเร็ว 30/10 เมกะบิต ในราคาไม่เกิน 200 บาทต่อเดือน และเมื่อ เปิดบริการกสทช.จะมีการสำรวจประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ในส่วนผู้มีรายได้น้อย ตามคำนิยามของกระทรวงการคลัง ซึ่งกสทช. จะให้ผู้มีรายได้น้อยเข้ามาใช้บริการอย่างทั่วถึง ซึ่งกสทช.สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 3 ปี ภายในกรอบงบประมาณ 4,683 ล้านบาท  โดยใช้จ่ายจากวงเงินเหลือจ่ายภายใต้ แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
          โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2555- 2559) อันจะทำให้ประชาชนกลุ่มนี้สามารถ เข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถ นำไปใช้ในการต่อยอดการประกอบอาชีพ การดำเนินธุรกิจ รวมทั้งยังเป็นการลด ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมระหว่าง คนเมืองกับคนในพื้นที่ชายขอบ