3,920หมู่บ้านเฮ!สิ้นปีนี้มีเน็ตใช้

กทปส. ตรวจสอบความคืบหน้าเน็ตชายขอบโซน C+ ดำเนินการแล้วกว่า 67-97% ตั้งเป้าสิ้นปี 61 พร้อมใช้งาน 3,920 หมู่บ้าน
          นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. กล่าวว่า จากที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมการให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หรือ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) จากการติดตามผลการดำเนินงานติดตั้งเป็นไปตามเป้าหมายระยะเวลาที่รัฐบาลวางไว้ คือ ครอบคลุม 75,000 หมู่บ้าน และหนึ่งในพื้นที่ที่ สำนักงาน กสทช. ร่วมด้วย USO และ กทปส. รับผิดชอบกับพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) จำนวน 3,920 หมู่บ้าน
          ทั้งนี้การดำเนินโครงการนั้นแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การติดตั้ง 365 วัน ครบกำหนดวันที่ 27 กันยายน 2561 ระยะที่ 2 สนับสนุน 5 ปี สิ้นสุดวันที่ 27 กันยายน 2566 ระยะที่ 3 คือส่งมอบงาน อีก 60 วัน โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้ดำเนินการในระยะที่ 1 ไปแล้ว ภายใต้กรอบงบประมาณ 12,900 ล้าน บาท โดย สำนักงาน กสทช. USO และ กทปส. เตรียมลงพื้นที่ติดตาม ผลการดำเนินงานจากที่ได้รับรายงานความคืบหน้าที่แล้วเสร็จไปแล้วกว่า 67-97% โดยตั้งเป้าพร้อมใช้งานภายในปลายปี 2561
          สำหรับการพัฒนาในส่วนของพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) คือ พื้นที่ขอบนอกของจังหวัด พื้นที่ทุรกันดาร จำแนกกลุ่มพื้นที่ชายขอบเป็น 5 กลุ่ม คือกลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคเหนือ 1 กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคเหนือ 2 กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคกลาง-ภาคใต้ และกลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3,920 หมู่บ้าน
          เนื่องจากในพื้นที่ชายขอบนั้นเป็นพื้นที่ที่ต้องการการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในประเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากเกิดเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสู่พื้นที่ชายขอบ (Zone C+) จะเกิดการพัฒนาหลายภาคส่วน อาทิ การศึกษาที่จะสามารถเชื่อมโลกให้เด็ก เยาวชนเกิดการใช้อินเตอร์เน็ตในการศึกษาหาความรู้หรือสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเชื่อมต่อทางด้านการแพทย์ การสร้างอาชีพ สร้างรายได้
          "อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จนถึงเดือนธันวาคม 2561 กทปส. ได้จัดเตรียมแผนงานในการลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้า เตรียมการส่งมอบอาคาร อุปกรณ์การติดตั้ง พร้อมตรวจสอบระบบสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการเชื่อมต่อให้สมบูรณ์พร้อมใช้งาน ในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) จำนวน 3,920 หมู่บ้าน ภายในปลายปี 2561 ตามระยะเวลาที่กำหนด" นายนิพนธ์ กล่าว
          ล่าสุดดำเนินการระยะที่ 1 ไปแล้ว ภายใต้กรอบงบประมาณ 1.29 หมื่นล้านบาท

          บรรยายใต้ภาพ 
          นิพนธ์ จงวิชิต