"ดีอี"ชี้ ควบรวมทีโอที-กสทฯชัดพ.ย.นี้

กรุงเทพธุรกิจ "พิเชฐ" ระบุกรอบเวลา เร่งแก้ข้อกังวลคดีฟ้องร้อง-การถือครอง คลื่นความถี่ให้เสร็จพ.ย.นี้ ก่อนชงเข้า ครม.ก่อนสิ้นปี ระบุได้เตรียมส่งเอกสาร สางปัญหาคลื่นความถี่กับกสทช.มั่นใจ ทุกอย่างเดินหน้าได้ตามกำหนดเดิม
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า หลังการประชุมคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2561 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้พิจารณาและรับทราบปัญหาอุปสรรค ของการดำเนินงามตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 เม.ย. 2560 และ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2560 เรื่องของการโอนทรัพย์สินจาก บมจ.ทีโอที และบมจ. กสท โทรคมนาคมไปยังบริษัท ในเครือที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ดังกล่าว
          ทั้งนี้ สิ่งที่กระทรวงดีอีต้องเร่งแก้ปัญหา เพื่อทำให้แผนการดำเนินการดังกล่าวสำเร็จ ตามที่ผู้บริหารทีโอทีมีความกังวลใน 2 ประเด็น คือ การถือครองคลื่นความถี่ว่าหลังจาก ควบรวมเป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (เอ็นที เทเลคอม) แล้วจะอยู่ในครอบครอง ของใคร โดยได้ทำหนังสือไปยังคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งมั่นใจว่า จะไม่มีปัญหาใด ขณะนี้แค่รอหนังสือจาก กสทช.ตอบกลับมา ส่วนคดีความที่มีการ ฟ้องร้องกันของทีโอทีกับกสทฯ หรือทั้ง 2 บริษัทฟ้องหน่วยงานจะต้องรอสอบถาม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสูงสุด และสำนักงานอัยการสูงสุดว่าจะให้ดำเนินการ อย่างไร ซึ่งมั่นใจว่าเรื่องดังกล่าวจะมีความ ชัดเจนได้ภายในเดือนพ.ย.นี้และจะเสนอ เข้าครม.ได้ในสิ้นปีนี้
          " แนวทางการแก้ไขปัญหาของ ทีโอที และ กสทฯ ด้วยการปรับโครงสร้างองค์กร โดยการรวมกิจการเป็นองค์กรเดียว ซึ่งได้ ผ่านความเห็นชอบของบอร์ดทีโอที และ กสทฯ แล้ว คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง แผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจพิจารณาแล้ว เห็นว่า ไม่ขัดข้องในหลักการจึงเห็นควร รับทราบการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจาก การรวมกิจการดังกล่าว ยังคงประเด็น ที่ต้องพิจารณาก่อนการรวมกิจการ เช่น การพิจารณาสิทธิในคลื่นความถี่ที่ถือครอง อยู่ การพิจารณาสถานะของข้อพิพาท จึงต้องมีการพิจารณาภายหลังการรวม กิจการด้วย"
          เขา ระบุว่า ตามมติคนร.ให้มีการตั้ง คณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่า คณะทำงาน เตรียมการรวมกิจการของ ทีโอที และ กสทฯ ภายใต้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการ แก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ เพื่อทำหน้าที่กำกับ การเตรียมการรวมกิจการของ ทีโอที และ กสทฯ โดยให้ร่วมกันจัดทำรายละเอียด ในการรวมกิจการของ ทีโอที และ กสทฯ โดยอาจหาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมา ดำเนินการได้ และให้รายงานความคืบหน้า ให้คณะทำงานเตรียมการรวมกิจการดังกล่าว
          อย่างไรก็ดี ตามที่กระทรวงดีอีได้เสนอ และให้คณะทำงานเตรียมการรวมกิจการ พิจารณารายละเอียดในการดำเนินการตามกรอบระยะเวลาดังกล่าวในการรวมกิจการของทั้ง 2 องค์กร โดยให้ ทีโอที และ กสทฯ เร่งดำเนินการ ให้แล้วเสร็จและเห็นผลเป็นรูปธรรมตามกรอบ เวลาที่กำหนด โดยจะต้องให้ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้ชัดเจน และกระทรวงดีอีจะกำกับอย่างใกล้ชิดครบถ้วน เพื่อเสนอครม.พิจารณาต่อไป
          การควบรวมทีโอทีและกสทฯ สู่บริษัท เอ็นที เทเลคอมมั่นใจว่าเรื่องจะมีความชัดเจนได้ภายในเดือนพ.ย.นี้ พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์