"ดีอี"เร่ง20กระทรวงบูรณาการสู่บิ๊กดาต้า

กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุนกสทฯ สำนักงานสถิติเวิร์คชอป การใช้บิ๊กดาต้าระดมตัวแทน 20 กระทรวง เร่งจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ ผลักดันหน่วยงาน ที่พร้อมดำเนินการเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ยกระดับ การให้บริการประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เปิดเผยในการเป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อน การใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (บิ๊ก ดาต้า) ครั้งที่ 2" โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และสำนักงานสถิติแห่งชาติ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ จัดขึ้น ว่า การจัดประชุมฯครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้ง 20 กระทรวง ที่มีความพร้อมในการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (บิ๊ก ดาต้า) ได้เร่งนำข้อมูลมาเสนอ โดย กสทฯ จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้าน โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยี อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานมีความ คืบหน้าโดยเร็ว เนื่องจาก บิ๊กดาต้า ถือเป็น เรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุผลสำคัญที่ต้องการยกระดับการให้ บริการประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานของภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น "การจัดทำบิ๊กดาต้าไม่ใช่เพียงแค่ การรวบรวมข้อมูลเท่านั้น แต่เป็นการนำ ข้อมูลดังกล่าวมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ (ดาต้า อะนาไลติกส์) เพื่อให้สามารถนำไป ใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมี 4 ส่วนสำคัญ ที่รัฐบาลต้องการเห็นโดยเร็ว คือ 1.บิ๊กดาต้า ของแต่ละหน่วยงาน 2.ศูนย์ข้อมูลดาต้า เซ็นเตอร์ 3.คลาวด์ เซอร์วิส หรือบริการ รับฝากข้อมูล และ 4. กำลังคน"
          ที่ผ่านมา กระทรวงดีอีเป็นแม่หลัก ในการดำเนินงาน ซึ่งได้มอบหมายให้แต่ละ หน่วยงานต้องพยายามสร้างบุคลากร ด้านข้อมูลขึ้นมา และกระทรวงดีอีจะให้การ สนับสนุนอย่างเต็มกำลัง โดยทุกหน่วยงาน ต้องมีบุคลากรที่รับผิดชอบเรื่องนี้อย่าง จริงจัง เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่อง และทำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งหากกระทรวงใดหรือหน่วยงานใด มีความพร้อม ให้เร่งนำเสนอข้อมูล เพื่อจะได้นำมาใช้ประโยชน์โดยเร็วที่สุด ซึ่งในการประชุมครั้งแรกได้วางกรอบแนวทางการดำเนินงานไปแล้ว และในครั้งนี้ จะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น