พัฒนาบ้านอัจฉริยะให้ผู้สูงอายุ

แคท ร่วมกับการเคหะฯ ใช้นวัตกรรมไอโอที พัฒนาสมาร์ทโฮม รองรับกลุ่มผู้สูงอายุ นำร่องพื้นที่ดินแดง ส่วนความคืบหน้าเคเบิลใต้น้ำไทย-ฮ่องกง รอสิงคโปร์ กัมพูชาและเวียดนามตอบตกลง
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท (CAT) เปิดเผยว่า แคทได้ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการศึกษาและพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะ (สมาร์ท โฮม) ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ของแคท เช่น ระบบเครือข่ายไร้สาย บริการอินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศของอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (ไอโอที) มาให้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  และเพิ่มความปลอดภัยในการอยู่อาศัย ด้วยเทคโนโลยีราคาถูก
          โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อศึกษานวัตกรรม มาจัดทำบ้านอัจฉริยะ โดยแคทมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานไอโอที ระบบเครือข่ายไร้สาย ตลอดจนแอพพลิเคชั่นในการใช้งานสมาร์ทโฮม ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สมาร์ทซิตี้ ที่ กคช.จะนำระบบบ้านอัจฉริยะมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ในมิติสมาร์ท ซีเคียวริตี้ และสมาร์ท เมนเนจเมนท์ เป็นต้น นอกจากนี้จะทำการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายภายในสำนักงานขาย หรือพื้นที่สาธารณะส่วนกลางโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งระบบสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตในการบริหารจัดการข้อมูลภายในสำนักงานการเคหะแห่งชาติ ซึ่งในระยะที่ 1 จะฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง บริเวณอาคารพักอาศัยแปลง G และจะขยายยังพื้นที่อื่นๆในอนาคต
          สำหรับความคืบหน้าโครงการขยายอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้น้ำเชื่อมต่อระหว่างประเทศ (ซัพมารีนเคเบิล) เส้นไทยฮ่องกง มูลค่าโครงการรวม 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะนี้ มาเลเซีย และจีน ได้ตอบรับร่วมลงทุนโครงการดังกล่าวร่วมกับประเทศไทยแล้ว และกำลังรอความชัดเจนจากเวียดนาม กัมพูชา และสิงคโปร์ ว่าจะร่วมลงทุนด้วยหรือไม่ เนื่องจากทั้ง 3 ประเทศเป็นหน่วยงานภาครัฐ การดำเนินการจึงช้ากว่าจีน และมาเลเซีย โดยภายในไตรมาสที่ 3 ของปี  2561 คาดว่าจะได้ข้อสรุปจำนวนหุ้นส่วน และสัดส่วนการลงทุนซัพมารีนเคเบิลเส้นไทย-ฮ่องกง.