กสทฯวางไอโอทีสู่บ้านอัจฉริยะ

กรุงเทพธุรกิจ กสทฯผนึกการเคหะ แห่งชาติเอ็มโอยูพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะ หวังดึงไอโอที-บรอดแบนด์เพิ่มประสิทธิภาพในที่อยู่อาศัย ยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน นำร่องที่เคหะดินแดงหวังพลิกฟื้นสู่สมาร์ทคอมมูนิตี้
          นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการ เคหะแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่เอื้อมถึง ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล การเคหะแห่งชาติมีแนวคิดที่จะนำนวัตกรรมแห่งโลกเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพที่อยู่อาศัยให้สอดรับกับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน จึงได้ประสานความร่วมมือกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ทำการศึกษาและพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะ (สมาร์ทโฮม) เพื่อ ขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย ปรับปรุง สภาพแวดล้อมชุมชน และยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน
          โดยนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจรมาเพิ่มศักยภาพของที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมืองให้เกิดความปลอดภัย ความสะดวกสบาย อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในเรื่อง การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนชุมชนอย่างบูรณาการ อันจะรองรับสังคม ผู้สูงอายุ (Aged Society) ในอนาคต และนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
          ด้าน พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กสทฯ กล่าวถึงความร่วมมือ ในการศึกษาและพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะว่า เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ร่วมของการเคหะแห่งชาติและกสทฯที่ต้องการร่วมกันพัฒนาชุมชนในรูปแบบสมาร์ท คอมมูนิตี้
          โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะ ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมของกสทฯ เช่น ระบบเครือข่ายไร้สาย บริการอินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) มาตอบโจทย์ในการให้ประชาชนในโครงการต่างๆ ของการเคหะแห่งชาติที่จะเกิดขึ้นในหลากหลายมิติ เช่น ความปลอดภัย การเพิ่ม โอกาสการเข้าถึงและเรียนรู้ข้อมูลอย่างสะดวก รวดเร็วโดยผ่านระบบไวไฟครบวงจร เป็นต้น
          ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะจัดตั้ง คณะทำงานร่วมกันเพื่อศึกษาและนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้จัดทำต้นแบบบ้านอัจฉริยะสำหรับให้บริการที่อยู่อาศัย รูปแบบต่างๆ ตลอดจนพื้นที่สาธารณะ ของประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนของ การเคหะแห่งชาติในโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นให้มีความเหมาะสม
          "ในปีนี้กสทฯยังคงเดินหน้าอย่าง ต่อเนื่องที่จะนำศักยภาพ และความพร้อมในการให้บริการด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยมาใช้ในการ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการ ให้ประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 เต็มตัว ซึ่งความร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ ในการศึกษาและพัฒนาบ้านอัจฉริยะ จะเป็นโครงการนำร่องที่บริเวณการเคหะดินแดงโดยนำเอาไอทีมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ