แปดริ้วลุยพัฒนาเมืองเก่าสู่ "สมาร์ทซิตี"

ผู้ว่าฯฉะเชิงเทราผนึก CAT-จิสด้าสทอภ. ลุยพัฒนาเมืองเก่าแปดริ้ว วางระบบให้เป็น "เมืองสมาร์ทซิตี้" เชื่อมโยงนโยบายเมืองใหม่ที่อยู่อาศัยชั้นดี EEC ของรัฐบาล
          นายกิตติพันธ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า ระหว่างที่รัฐบาลและหลายหน่วยงานจากส่วนกลางกำลังพิจารณาจัดทำร่างผังเมืองเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัยรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ และพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นั้น นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามีแนวนโยบายในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราในส่วนของเมืองเก่าให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (smart city) ควบคู่กันไปด้วย โดยมีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) 2 ฉบับ ระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เขตตะวันออกมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2561-2563
          และ MOU ระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า และสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (สทอภ.) และ MOU มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
          โดย MOU ที่ทำร่วมกับจิสด้า มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2.เพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยน และพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ และการกำหนดนโยบายแบบองค์รวม 3.เพื่อพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับพื้นที่ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
          ส่วน MOU ที่ทำร่วมกับ CAT มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาและสนับสนุนการใช้งานนวัตกรรมดิจิทัล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0" เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมใน 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย 1.ร่วมกันจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและกำหนดทิศทางการดำเนินการต่าง ๆ ในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอัจฉริยะ (smart economy) เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนอัจฉริยะ (smart living community) ด้วยระบบเมืองอัจฉริยะ (smart city) 2.ร่วมกันศึกษาและพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ และ 3.ร่วมกันผลักดันการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม (disruptive technology/innovation) ที่เหมาะสมมาใช้งานในพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายกำหนด และสร้างให้เกิดความเชื่อมั่น และการสนับสนุนเกื้อกูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
          นายมนัส ตั๊นงาม รองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทราถูกกำหนดให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัย ซึ่งจนถึงเวลานี้ยังไม่มีการลงรายละเอียดอย่างชัดเจนในกระบวนการพัฒนาในส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรามีแนวทางที่จะพัฒนา จ.ฉะเชิงเทรา ให้เป็นสมาร์ทซิตี้ โดยไม่รอ EEC เช่น การจัดทำเมืองเก่าให้น่าอยู่ได้อย่างไร เป็นต้น รวมไปถึงการหาหน่วยงานพันธมิตรมาช่วยผ่านการลง MOU ในการทำสัญญาพัฒนาจังหวัด ได้แก่ ทรู จิสด้า และ CAT เพื่อวางระบบเครือข่ายดาวเทียมและการติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงระบบกล้องวงจรปิดและเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วรถยนต์เพื่อความปลอดภัย ด้วยงบประมาณปี 2562 ในส่วนของงบประมาณประจำ จังหวัดเอง
          ในส่วนตัวหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรานั้น มีการเตรียมการรับมือแผนการสร้างเมืองที่อยู่อาศัยตามนโยบายภาครัฐ โดยมุ่งเน้นให้ภาครัฐเข้ามา สนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการน้ำ ทั้งอุปโภค-บริโภค รวมไปถึงระบบไฟฟ้าที่จะมารองรับการเพิ่มขึ้นของประชาชนในเมืองใหม่ รวมไปถึงการที่หอการค้าจะทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อตกผลึกความคิดของภาคเอกชนในการเสนอจัดทำยุทธศาสตร์ผังเมืองของคนในพื้นที่ขึ้นมา โดยมี ความต้องการปรับพื้นที่สีเขียวเดิมให้เป็นพื้นที่สีเหลืองสำหรับอยู่อาศัยให้สอดรับกับการขยายตัวของเมือง โดยกระทบต่อพื้นที่วิถีชีวิตของเกษตรกรให้น้อยที่สุด เป็นการประสานงานเชื่อมโยงทุกส่วนสนองแผนพัฒนาอีอีซี ของภาครัฐ ตามแผนคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 เดือนหรือราวเดือน สิงหาคม