"กสทช."คุมเข้มพาดสายสื่อสาร

  ย้ำการพาดสายต้อง ตามกฎหมาย-ปลอดภัย
          กรุงเทพธุรกิจ "กสทช." เรียกประชุม ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและ ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี เพื่อย้ำมาตรการบังคับใช้ในการพาดสายสื่อสาร เพื่อความเป็น ระเบียบ สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ระบุการพาดสายต้องพาดในระดับความสูงกว่าผิวจราจร 5.5-5.9 เมตร สายสื่อสารทุกประเภทต้องมีสีแสดงชื่อของเจ้าของอย่างชัดเจน
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กรณีปรากฏตามข่าวใน นสพ. ว่ามีผู้เสียชีวิตจากสายโทรคมนาคมที่หลุดร่วงและระโยงระยาตามท้องถนน และสำนักงาน กสทช. ได้ประสานงานให้บริษัทเจ้าของสายเข้าไปรับผิดชอบต่อ ผู้เสียหายแล้วโดยทันที
          อย่างไรก็ดี วานนี้ (3 พ.ค. 2561) สำนักงาน กสทช. จึงเชิญผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้ประกอบการเคเบิลทีวี เข้ามาประชุมเพื่อย้ำถึงมาตรการบังคับใช้ ในการพาดสายสื่อสารในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงทำความเข้าใจ เพื่อให้การพาดสายสื่อสาร ของผู้ประกอบการทุกรายเป็นไปในแนวทาง เดียวกัน เพื่อความเป็นระเบียบ สร้างความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ดูสวยงาม ไม่รกรุงรัง
          นอกจากนี้  สำนักงาน กสทช. เตรียมลง
          พื้นที่ จ.ขอนแก่น เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารระหว่างทาง ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ ดังกล่าว โดยเป็นการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ สายที่ไม่ได้รับอนุญาต และสายที่ไม่มีเจ้าของเพื่อนำออกจากเสา และตรวจสอบระดับการพาดของสายสื่อสารว่าต่ำกว่ามาตรฐาน ที่กสทช. กำหนดหรือไม่ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
          ขณะที่สายสื่อสารที่เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว เป็นสายของบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ3บีบี ซึ่งเป็นสายที่เป็นไปตาม มาตรฐานของกสทช. แต่เกิดเหตุรถบรรทุกเกี่ยวสายขาด จนเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว แต่ในเบื้องต้นบริษัท 3บีบีได้เยียวยาผู้เสียหายแล้ว และติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ต่อไป สำหรับมาตรการบังคับใช้ในการพาดสายสื่อสารของสำนักงาน กสทช. นั้น เอกชนทุกรายจะต้องดำเนินการพาดสายสื่อสาร บนเสาไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ตกลงกับการไฟฟ้าฯ รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปัก หรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ หรือหลักสิทธิแห่งทางของสำนักงาน กสทช.
          โดยมาตรฐานการพาดสาย กรณีที่เป็นถนนหลัก ทางหลวงแผ่นดิน ไม่ให้มีการพาดสายข้ามถนนต้องดันท่อร้อยใต้ดินเท่านั้น กรณีถนนสายรอง ซอย การพาดสาย ข้ามถนนการพาดสายต้องพาดในระดับความสูงกว่าผิวจราจร 5.5-5.9 เมตร และสายสื่อสารทุกประเภทต้องมีสี และชื่อของเจ้าของระบุอย่างชัดเจน เพื่อแสดงตน
          นายฐากร กล่าวว่า กรณีประชาชนพบ สายสื่อสารที่รกรุงรัง ไม่เป็นระเบียบ อาจ ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน หรือได้รับอันตรายจากสายสื่อสาร สามารถแจ้งมา ยังสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 ฟรี หรือแจ้งไปที่การไฟฟ้านครหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 1130 หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายเลขโทรศัพท์ 1129 ก็ได้
          เมื่อรับเรื่อง กสทช. จะประสานงานกับ ผู้ประกอบการเจ้าของสายให้ดำเนินการแก้ไข โดยด่วน หากพบสายสื่อสารใดทำให้ประชาชนเดือดร้อน กสทช. จะตัดสายสื่อสารรวมถึงจะลงโทษทางปกครองกับผู้ประกอบกิจการดังกล่าวด้วย