"ทรู"ส่งบริษัทลูกลงทุนสตาร์ทอัพ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE แจ้งว่า บริษัท ทรู อินคิวบ์ จำ กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100% ได้เข้าลงทุนในบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด หรือ พีค โดยการซื้อหุ้นบุริมสิทธิของพีค จากการเพิ่มทุนจำนวน 5,043 หุ้น ในราคาหุ้นละ  1,288.99 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 6.5 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนหลังการเพิ่มทุนคิดเป็น 11.95% ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมดของพีค
          การลงทุนครั้งนี้เพื่อสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพและเพื่อผลตอบแทนในการลงทุนในอนาคต  ทั้งนี้ พีคประกอบธุรกิจให้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์กับธุรกิจเอสเอ็มอี