อัดงบ788ล้านใช้ดิจิตอลสร้างเมืองอัจฉริยะอีอีซี

รัฐบาลไฟเขียวงบกว่า 788 ล้านบาท พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองอัจฉริยะ เน้นการใช้ดิจิตอลเข้ามาดูแลระบบการจราจรและโลจิสติกส์ท่าเรือแหลมฉบัง และสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนและนิคมอุตสาหกรรม คาดดำเนินการแล้วเสร็จก.ย.นี้
          นายภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มงานศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม เปิดเผยในงานเสวนา "Smart EEC-A Great Opportunity" จัดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(พีอีเอ) ว่า รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี กว่า 788 ล้านบาท เพื่อดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในมิติต่างๆ เช่น สมาร์ทโมบิลิตีและ สมาร์ทซิตี เป็นแนวทางการพัฒนาเมืองใหม่ ให้สอดรับกับการจัดวางระบบผังเมือง และที่อยู่อาศัยที่ทันสมัย ซึ่งจะเป็นเมืองที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับใช้กับเมือง ตามแผนต้องแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 นี้
          ทั้งนี้ การดำเนินงานจะมีการพัฒนาใน 2 ส่วน ซึ่งส่วนแรกจะใช้กับท่าเรือแหลมฉบัง ที่จะต้องนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้าไปพัฒนาในด้านโลจิสติกส์  เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันเช่นการจัดคิวรถขนส่งเข้าออกท่าเรือด้วยเทคโนโลยีเพื่อลดปัญหารถแออัด และการแก้ไขปัญหารถเที่ยวเปล่า เพื่อช่วยแก้ปัญหาการตีรถเที่ยวเปล่าขาออก ด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วยจัดการให้รถขนส่งขาออกสามารถจับคู่บรรทุกคอนเทนเนอร์ออกจากท่าเรือไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น
          ส่วนที่2เป็นการดำเนินงาน ของนิคมอุตสาหกรรมและชุมชน 23 แห่งโดยรอบ ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างความปลอดภัยน่าอยู่ยกตัวอย่าง เช่น ในส่วนนิคมอุตสาหกรรม จะมีการนำกล้อง CCTVอัจฉริยะเข้า มาช่วยในการตรวจจับกวดขันการจราจร พื่อลดอุบัติเหตุในนิคมอุตสาหกรรม ติดตั้งเซ็นเซอร์อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อเตือนภัยน้ำท่วมกรณีเกิดน้ำทะเลหนุนและเซ็นเซอร์เฝ้าระวังฝุ่นละออง เป็นต้น