อีริคสันปลดล็อกธุรกิจ IoT "IoT Accelerator Marketplace"

การสร้างการยอมรับในเทคโน โลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงค์หรือไอโอที ( IoT) ในวงกว้าง จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการสร้าง 5G ให้เกิดขึ้นจริง
          อีริคสัน เปิดตัวโครงการ "ไอโอที แอคเซลเรเตอร์ มาร์เก็ตเพลส" (IoT Accelerator Marketplace) หรือโครงการเร่งรัดการสร้างธุรกิจ IoT ที่จะช่วยสร้างความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนดิจิตอล และสร้างประโยชน์ทั้งในฐานะธุรกิจผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับไอโอทีหรือในฐานะธุรกิจผู้ให้บริการเครือข่าย เซลลูลาร์ ไอโอที (Cellular IoT)
          โดยผู้ให้บริการเครือข่าย Cellular IoT สามารถค้นหาผู้พัฒนา IoT App ที่มีอยู่ทั่วโลก เพื่อเสนอให้ลูกค้าระดับองค์กรที่อยู่ในประเทศ ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาในการนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้าระดับองค์กร ในขณะเดียวกันพันธมิตรผู้พัฒนา IoT App จะมีช่องทางในการติดต่อกับผู้ให้บริการเครือข่าย Cellular IoT ทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มเดียวกัน และเร่งการเชื่อมโยง API ผ่านเครือข่าย Cellular IoT นอกจากนี้โครงการ IoT Accelerator Marketplace จะช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทำสัญญาและการสร้างระบบชำระเงินระหว่างกันได้สะดวกและง่ายดายขึ้น
          "แครี่ แมคกิลลิฟเรย์" รองประธานกลุ่ม Internet of Things & Mobility at Market Intelligence จากบริษัทที่ปรึกษาไอดีซี (IDC) กล่าวว่า ผู้ให้บริการโทรคมนาคมในปัจจุบันต้องแข่งขันในมิติการเพิ่มขนาดและสร้างความแตกต่างด้วยการเร่งสร้างตลาด IoT และเป็นสิ่งจำเป็นมากที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเหล่านี้จะต้องมีพันธมิตรในการพัฒนาบริการ IoT ที่เข้มแข็ง เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถแข่งขันได้ สำหรับผู้พัฒนา IoT App ที่จะต้องทำงานกับผู้ให้บริการเครือข่ายที่มีความหลากหลายทั้งด้านโครงข่ายและแพลตฟอร์ม จะดำเนินการได้ผ่านการใช้ API ที่มีความเสถียรและสามารถเข้าสู่ผู้ให้บริการเครือข่ายได้ทั่วโลกได้
          ด้าน "เจฟ เทรเวอร์ส" หัวหน้าฝ่ายไอโอที ของอีริคสัน กล่าวว่า "IoT Ac celerator Marketplace" จะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดของผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายและความหลากหลายในธุรกิจ IoT สามารถสร้างมูลค่าในตลาดได้จริง และเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการพัฒนาไปสู่การสร้างธุรกิจ 5G ให้เป็นจริงได้ โดยเฉพาะการสร้างการยอมรับในส่วนของ Massive IoT โดยโปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถแสวงหาหนทางให้มีการเร่งการเติบโตการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย IoT ผ่านระบบ API รวมทั้งการทำข้อตกลงต่อการใช้ทรัพย์สินเหล่านี้ได้มากขึ้น
          สำหรับผู้พัฒนา IoT App จะเป็นหนทางใหม่ในการเข้าสู่ตลาดในระดับนานาชาติได้ ซึ่งโปรแกรมนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขยายขนาดของตลาด พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรผ่านการเชื่อมโยงด้วยระบบ API เพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่าย Cellular IoT ที่มีอยู่ทั่วโลก เช่น การทำให้อุปกรณ์ปลายทางสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ ได้อย่างอัตโนมัติและรวดเร็ว การบริหารสมาชิกผู้ใช้งาน ความครอบคลุมของเครือข่าย Cellular ที่มีอยู่ทุกแห่งหนทั่วโลก รวมทั้งการเพิ่มการใช้งานภายในอาคาร และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
          ผู้ให้บริการเครือข่าย Cellular IoT และผู้พัฒนา IoT App สามารถเข้าสู่โปรแกรม IoT Accelerator Marketplace ได้ที่ IoT Accelerator Marketplace.