"ที โอที "แจงตั้งบริษัทลูกทำถูกกฎหมาย

ยันการโอนทรัพย์สิน เป็นแบบรัฐต่อรัฐ
          กรุงเทพธุรกิจทีโอทีแจงยิบโอนทรัพย์สิน บรอดแบนด์ไป "เอ็นบีเอ็น" ทำได้และถูก กฎหมาย ชี้สถานะเป็นรัฐวิสาหกิจเหมือนกัน ไม่ทำรัฐเสียประโยชน์ ยันที่ผ่านมาดำเนินการ ตามนโยบายคนร.-ครม. เพื่อลดความซ้ำซ้อน ของการลงทุนและเป็นการส่งเสริมการทำงาน รูปแบบใหม่ พร้อมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่าย ในองค์กรเดิม
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สหภาพแรงงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจบมจ.ทีโอที ได้ยื่นฟ้อง คัดค้านมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบในหลักการ ให้ทีโอที และบมจ.กสท โทรคมนาคม จัดตั้ง บริษัท โครงข่าย บรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (เอ็นบีเอ็น) และบริษัท โครงข่าย ระหว่างประเทศ และศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (เอ็นจีดีซี) ซึ่งเป็นบริษัทลูกตามที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เสนอและโอนย้ายอุปกรณ์โครงข่าย บรอดแบนด์ทีโอที ไปไว้ในบริษัทลูก จะส่งผลกระทบ ทำให้ทีโอทีเสียหาย เป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย และพยายามจะเอาสาธารณะสมบัติของ แผ่นดินไปไว้ในเอ็นบีเอ็นซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับ
          ทั้งนี้ นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ทีโอที กล่าวว่า ฝ่ายบริหาร ขอชี้แจงข้อเท็จจริงในการดำเนินงานคือ เอ็นบีเอ็นจัดตั้งด้วยเหตุผลความจำเป็น ก็เพื่อปรับโครงสร้างองค์กรตามมติคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อแก้ไขปัญหา ของประเทศด้านการลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมในระยะยาว ด้านการนำทรัพย์สิน โครงข่ายภายในประเทศมาร่วมกัน ทำให้ ขอบเขตการดำเนินงานทั้งสององค์กร มีความชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนด้านการลงทุน  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อ ให้บริการค้าส่ง โครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน ภายในประเทศ ในลักษณะเปิดอย่างเสรี เกิดการบริหารจัดการที่คล่องตัวมากขึ้น และ มีต้นทุนการดำเนินงานที่เหมาะสม รวมทั้ง เป็นกลไกของภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมในฐานะผู้ให้บริการ โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ ทั้งนี้ จะโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องไปยังเอ็นบีเอ็น ภายในเดือนมี.ค.2561 นี้
          เขา ระบุอีกว่า การดำเนินการของทีโอที ทำทุกอย่างเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ คนร.และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งการจัดตั้ง เอ็นบีเอ็นนั้น ทีโอทีถือหุ้น 99.99%
          ดังนั้นเอ็นบีเอ็นจึงมีสถานะเป็น รัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติวิธีการ งบประมาณพ.ศ. 2502 และ การประชุม คณะกรรมการ(บอร์ด) ทีโอทีเมื่อวันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา มีมติสรุปได้ว่า เห็นชอบ ให้โอนทรัพย์สินของทีโอที ตามข้อมูล ทางบัญชี ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560 เพื่อชำระ เป็นค่าหุ้นเอ็นบีเอ็น และให้โอนทรัพย์สิน ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ 31 มี.ค. 2560 ไปเอ็นบีเอ็นด้วย ตามมูลค่าทางบัญชี (บุ๊ค แวลู) ภายในวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2561
          โดยให้นำเสนอกระทรวงดีอี เพื่อให้ ความเห็นชอบและเสนอครม. รวมทั้งเห็นชอบ ให้เสนอผู้ถือหุ้นกำหนดวันประชุมวิสามัญ ประจำปี ภายในวันที่ 23 มี.ค. 2561 เพื่อโอน ทรัพย์สินไปยังเอ็นบีเอ็นให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
          อย่างไรก็ดี ปัจจุบันทีโอทีอยู่ระหว่าง การดำเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องดังกล่าว การจัดตั้งเอ็นบีเอ็น ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ ทีโอทีถือหุ้น 99.99% เป็นไปตามนโยบายรัฐ ที่ส่งผ่านมาทาง คนร. และ ครม. เท่ากับว่า ทีโอทีได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องแล้ว สำหรับการโอนย้ายอุปกรณ์ โครงข่ายบรอดแบนด์ไปเอ็นบีเอ็น ถือเป็นการ โอนย้ายทรัพย์สินจากรัฐไปสู่รัฐ
          ดังนั้น ทรัพย์สินดังกล่าวยังคงเป็น ทรัพย์สินของรัฐเช่นเดิม