CATลั่นปี61รายได้ดิจิทัลโต30%

 นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า ในปี 2561 บริษัทปรับแนวทางดำเนินธุรกิจจากผู้ให้บริการโครงข่ายพื้นฐาน มามุ่งเน้นธุรกิจด้านบริการดิจิทัล (Digital service) มากขึ้น เพื่อยกระดับการแข่งขันขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล
          โดยแนวทางในการสร้างบริการดิจิทัลของบริษัทจะเป็นการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งด้านดิจิทัลในระดับโลก เช่น  ผู้ให้บริการคอนเทนต์แพลตฟอร์มรูปแบบต่างๆ ซึ่งนำจุดเด่น คือ ความเป็น Local Implementer ที่มีทั้งโครงข่ายพร้อมทีมการตลาด และสำนักงานขายทั่วประเทศ เพื่อที่จะวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและเลือกนำเสนอบริการดิจิทัลที่สามารถตอบโจทย์ตรงความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ และมีเป้าหมายในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้า เช่น การใช้ Big Data ในการปรับปรุงบริการของธุรกิจบริการต่างๆ รวมไปถึงการผสานความร่วมมือข้ามธุรกิจ ซึ่งไม่จำกัดตัวเองอยู่กับด้านสื่อสารโทรคมนาคม โดยร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการใหม่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
          ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทตั้งเป้าหมายมีรายได้บริการดิจิทัลอยู่ที่ประมาณ 1,400 ล้านบาท หรือเติบโต 30% จากปี 2560 ที่มีรายได้อยู่ที่ประมาณ 1,100 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณ 10% ของรายได้สื่อสารข้อมูล, วอยซ์, บริการดิจิทัล และดาต้า เซ็นเตอร์ ในปี 2560 อยู่ที่ 11,000 ล้านบาท และตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนรายได้บริการดิจิทัลเป็น 30% ภายใน 3 ปี
          นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทได้ปรับรูปแบบการทำตลาด C Internet ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงของผู้บริโภค โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตลาดองค์กรมากขึ้น เนื่องจากตลาดองค์กรธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนใช้บริการใหม่ๆ ที่จะช่วยลดต้นทุนในการแข่งขัน