"ดีป้า"ลุยแพลตฟอร์มกลางการแพทย์

กรุงเทพธุรกิจ "ดีป้า"เอ็มโอยู กรมการแพทย์ - กรมกิจการผู้สูงอายุ สร้างแพลตฟอร์มกลางเชื่อมประชาชน เปิดโอเพ่นดาต้ารับสตาร์ทอัพอี-เฮลท์รองรับสังคม ผู้สูงอายุในไทย หลังสัดส่วนสิ้นปี 2560 เพิ่มจำนวนถึง 17%
          นายณัฐพล  นิมมานพัชรินทร์  ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกกำลังเผชิญ กับความท้าทายแบบใหม่ในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังเผชิญเรื่องดังกล่าว โดยข้อมูลจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) พบว่าประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2559 มีสัดส่วนผู้สูงอายุ 16.5% ในปี 2560 เพิ่มขึ้น เป็น 17% ดังนั้น เพื่อเตรียมการรับมือการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงต้องเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ดังกล่าว
          โดยดีป้าจึงผลักดันแพลตฟอร์มอี-เฮลท์ โอเพ่น ดาต้า ซึ่งเปรียบเสมือนคลังข้อมูลด้านสุขภาพ ซึ่งบูรณาการข้อมูลที่แตกต่างกันอยู่ในที่เดียว นอกจากนั้นจะพัฒนาดิจิทัล เอดจิ้ง พอร์ทัลที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ดังนั้นลูกหลานหรือแพทย์สามารถ ทราบข้อมูลของพ่อแม่ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุได้ทันที โดยในเฟสแรกจะเริ่มในโรงพยาบาลนำร่อง ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง สังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์, สถาบันประสาทวิทยา, สถาบันโรคผิวหนัง, สถาบันทันตกรรม, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสถาบันโรคทรวงอก
          ทั้งนี้ ดีป้ามุ่งมั่นผลักดันให้ประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านสุขภาพได้เชื่อมต่อเข้าสู่แพลตฟอร์มดังกล่าว เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการให้บริการสุขภาพในรูปแบบที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมการให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอี-เฮลท์ของประเทศ
          อย่างไรก็ตาม สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลในการจัดทำแพลตฟอร์ม จำเป็นต้อง บูรณาการข้อมูลด้านสาธารณสุข ดังนั้นจึงเกิดเป็นความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนางานด้านการแพทย์และสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ ระหว่างกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเผยแพร่ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง