หนุนสร้างอินเทอร์เน็ตสีขาว

โพสต์ทูเดย์ - "พิเชฐ" แนะเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากสังคมออนไลน์ หวังสร้างสังคมอินเทอร์เน็ตสีขาว
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยในฐานะประธานเปิดงานการประชุม นานาชาติ "ครอบครัวปลอดภัยในยุคดิจิทัล" ว่า ปัญหาจากการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาร่วมทั่วโลก ดังนั้นกระทรวง ดีอีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียม ความพร้อมสังคม ด้วยการสนับสนุน การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต หลัง จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอินเทอร์เน็ตให้ประชาชนเข้าถึงทั่วประเทศแล้ว
          "ปัจจุบันประเทศไทยตื่นตัวเรื่องความปลอดภัยจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ทั้งนี้สังคมต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ในการใช้ออนไลน์ สร้างภูมิคุ้มกัน ทั้งในระดับครอบครัว โรงเรียน และปัจเจกบุคคล โดยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กต้องเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น เพื่อสร้างสังคมอินเทอร์เน็ตสีขาว" นายพิเชฐ กล่าว
          ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูง การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตจึงสำคัญ ขณะเดียวกันภาครัฐต้องสร้างสมดุลในการกำกับดูแล ไม่ให้กระทบต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วย โดยการประชุมนานาชาติครั้งนี้จะมีการสรุปการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ ประมวลผล รวบรวมเป็นเอกสารส่งต่อให้กับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาแนวทางความปลอดภัยจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตในยุคดิจิทัล เป็นแนวทางในการสร้างมาตรการระวัง ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
          ด้าน นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือเอ็ตด้า กล่าวว่า ผลกระทบด้านลบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตในแต่ละช่วงวัย พบว่ามีปัญหาแตกต่างกันไป โดยการใช้งานในกลุ่มเด็กประถม พบปัญหาการถูกโจมตีจากมัลแวร์ กลุ่มเด็กมัธยมพบปัญหาการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ และผู้ใช้งานยุคเบบี้บูม พบปัญหาการไม่รู้เท่าทันข้อมูลออนไลน์ มีการแชร์ข้อมูลเท็จ ดังนั้นการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตต้องให้ความรู้ในทุกระดับ
          อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาเอ็ตด้ามีโครงการสร้างการรับรู้จากการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในระดับโรงเรียน อาทิ โครงการ School Camp ในโรงเรียนทั่วประเทศ ผ่านการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องทุกปี