CATลงนามฉะเชิงเทรา แปดริ้ว4.0-สมาร์ทซิตี้หนุนธุรกิจบริการดิจิทัล

 CAT เดินหน้าธุรกิจบริการดิจิทัล เซ็น MOU ฉะเชิงเทรา ขับเคลื่อน “แปดริ้ว 4.0 และ Chachoengsao Smart City” สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อน “แปดริ้ว 4.0 และ Chachoengsao Smart City”
          โดยบันทึกความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นจากเจตจำนงของทั้ง 2 หน่วยงาน ที่ต้องการร่วมกันวางแผน พัฒนา และสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้งานกับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนใน จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเบื้องต้นจะร่วมกันจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำการศึกษาและกำหนดทิศทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอัจฉริยะ (Smart Economy) และสร้างชุมชนอัจฉริยะ (Smart Living Community) ด้วยระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
          ทั้งนี้ CAT จะเข้าดำเนินการศึกษา ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับการจัดทำระบบเมืองอัจฉริยะ รวมถึงจะเข้าจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร การให้บริการระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ทั้งในด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ (Connectivity)
          อีกทั้งยังมีด้านโครงสร้างการเชื่อมโยงอุปกรณ์บนเครือข่าย IOT  ตลอดจนให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายและการเชื่อมโยงเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของจังหวัดฉะเชิงเทราสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          พ.อ.สรรพชัย กล่าวว่า CAT ได้ปรับแนวทางดำเนินธุรกิจปี 2561 มุ่งเน้นธุรกิจด้านบริการดิจิทัล (Digital service) มากขึ้น เพื่อยกระดับการแข่งขันขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล
          ดังนั้นซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นกับ จ.ฉะเชิงเทรา ในครั้งนี้ นับเป็นการขยายการพัฒนาเมกะโปรเจ็กต์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการดำเนินการจัดทำ Digital Park Thailand ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ