"ดีอี"โชว์แผนขับเคลื่อนงานปี61 ชูพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

“ดีอี” โชว์แผนขับเคลื่อนงานปี 2561 เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รุกส่งเริ่มประชาชนใช้ประโยชน์จาก “เน็ตประชารัฐ” ผลักดันไทยเป็น ASEAN Digital Hub ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับกลุ่ม SMEs และธุรกิจเกิดใหม่
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ในปี 2561 กระทรวงดิจิทัลฯได้กำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ การจัดทำโครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐในหลากหลายรูปแบบ หลังจากโครงการเน็ตประชารัฐดำเนินงานติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเสร็จสิ้นในเดือน ธ.ค. 2560 ครอบคลุมทั้ง 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ
          ขณะเดียวกัน “โครงการเคเบิลใต้น้ำ” (ASEAN Digital Hub) กระทรวงดิจิทัลฯให้ความสำคัญในเรื่องของการเพิ่ม Capacity และเรื่องการเชื่อมต่อกับโลกอย่างมียุทธศาสตร์ ทั้งกลุ่มประเทศ CLMV และ One belt One road เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ไทยมีโครงข่ายเชื่อมต่อโดยตรงกับศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตของโลก
          นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลฯผลักดันการพัฒนาคลัสเตอร์ดิจิทัลตามนโยบายส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ Super Cluster เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการขับเคลื่อนกิจกรรม Smart Thailand ผ่านวิธีการร่วมมือกับผู้นำอุตสาหกรรมโลก และผ่านโครงการที่สำคัญ คือ โครงการ Digital Park Thailand กำหนดพื้นที่ดำเนินการที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
          อีกทั้งกระทรวงดิจิทัลฯยังจะพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ยกระดับการประกอบอาชีพ พัฒนาธุรกิจชุมชนจากการค้าขายสินค้าชุมชนไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งขยายตลาดจาก “ตลาดชุมชน” สู่ “ตลาดเมือง” ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีโอกาสเรียนรู้วิธีการค้าขายผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโครงการ Village e-Commerce มอบหมายให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจ SMEs และธุรกิจเกิดใหม่
          ขณะที่กระทรวงดิจิทัลฯดำเนินการพัฒนากฎหมายฉบับหลักที่ยังไม่ผ่านการพิจารณา รวมถึงการพิจารณาออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ รวมทั้งงานตามภารกิจด้าน Cyber Security เช่น การดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โครงการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Trade Facilitation)
          นายพิเชฐ กล่าวว่า ในปี 2561 จะมีการดำเนินงาน World Expo ของประเทศไทย โดยจะไปตั้งพาวิลเลียนที่ประเทศดูไบ ซึ่งในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 เป็นช่วงของการเตรียมงานและสถานที่ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นปีที่มีการจัดงานดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานเอเปกด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ และการจัดการประชุมสมัชชา (General Assembly : GA) สมัยที่ 14 และการประชุมคณะกรรมการจัดการ (Management Committee : MC) สมัยที่ 41 ขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)
          ในส่วนของการบริการภาครัฐ กระทรวงดิจิทัลฯจะผลักดันการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐต่อเนื่อง โดยปรับกระบวนการดำเนินการภาครัฐ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริการประชาชน พร้อมบูรณาการข้อมูลและระบบงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐบาลผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการของรัฐ