การประชุมผู้ถือหุ้น


หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

1. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เนตของบริษัทฯ
3. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
4. เอกสารสรุปข้อมูลของบริษัทฯ
5. หนังสือมอบฉันทะ