นโยบาย บริหารความเสี่ยง

 

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะดำเนินการให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทั้งหมด มีระบบงานที่ดีมีมาตรฐานและใช้ดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การมีระบบบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ หรือมีผลกระทบน้อยที่สุดต่อบริษัทฯและบริษัทในเครือทั้งหมด  

            ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านรายได้ การเงิน บุคลากร  การตลาดและการแข่งขัน  และปฎิบัติการบำรุงรักษา  รวมถึงการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ด้านให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตลอดเวลา  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้กำหนดแนวปฎิบัติในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

                  -   กำหนดนโยบาย  และกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework)
                  -  วางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ดำเนินการ และสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จทั่วทั้งองค์กร โดยมุ่งเน้นการเพิ่ม Risk Awareness
                  -  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงแผนดำเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
                  - รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ในสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด