การกำกับดูแลกิจการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก โดยในปีที่ผ่านมาบริษัท ยังคงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะ เจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.   บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น จะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร ในการจัดประชุมดังกล่าวบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันหรือ 14 วัน แล้วแต่เรื่องที่จะพิจารณา และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
2.   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมหรือ Download ได้จาก Website ของบริษัท
3.   ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือแสดงความเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
4.   ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแล

ในการนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทมีนโยบายให้ประกาศกำหนดการประชุมและวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยแสดงไว้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนทั้งชาวไทย และต่างประเทศ

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลําดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วนมีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมหรือ Download ได้จาก Website ของบริษัท

การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลําดับวาระที่กำหนด ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในการพิจารณาวาระต่างๆ ตลอดจนวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การทำรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระ

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออื่นๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทจัดทำบันทึกข้อกำหนดด้านจริยธรรม ระบุถึงการรักษาความลับของบริษัทสำหรับพนักงาน เพื่อป้องกันการเปิด เผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย และมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือใช้ในทางที่ทำให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์ จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผย จนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิก จ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  เช่น  เจ้าหนี้ ลูกค้า  เป็นต้น  โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชน และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทสนับสนุนและเคารพเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชน และมีแนวทางคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์นั้น บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ประกาศใช้อย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม

บริษัทยังมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริต และจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้พนักงานทราบและนำไปปฏิบัติ บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงใหแก่บริษัทตามแนวทางดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น            :    บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวรวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้
พนักงาน           :    บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัทซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของบริษัท บริษัทจึงมุ่งให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน จัดให้มีสวัสดิการ สภาพแวดล้อมที่ดี ปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลกระทบต่อองค์กรและบุคคลภายนอก
คู่แข่ง               :    บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
ลูกค้า               :    บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนอง และให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
คู่ค้าและเจ้าหนี้   :    บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย
ชุมชนและสังคม   :    บริษัทได้เข้าร่วมโครงการและให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้โรงเรียนในชนบทใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ WiFi โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บริจาคเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิและองค์กรต่างๆ โดยกระทำอย่างต่อเนื่องเสมอ
สิ่งแวดล้อม        :    บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของมลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่อาจกระทบต่อชุมชน อย่างไรก็ตามประเภทธุรกิจของบริษัท ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทาง และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำการเปิดเผยใน website ของบริษัท

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนัก วิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ส่วนการรายงานสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท ฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบเป็นผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะได้นำเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลําดับ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1.   โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

     โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระเท่ากับ 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่สอบทานการบริหารงานบริษัทด้วย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ การดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ บริษัทจะพิจารณาจากคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่านในการดำรงตำแหน่งต่อไป

            คณะกรรมการเห็นชอบให้นำเรื่องจํานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งอยู่มาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่น โดยปัจจุบันมีกรรมการจํานวน 3 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 1 บริษัท อย่างไรก็ตามการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และได้แสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทด้วย

            การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ในส่วนกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ บริษัทมีการแนะนำธุรกิจของบริษัทให้กรรมการได้ทราบถึงลักษณะการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีการนำส่งเอกสารระเบียบปฏิบัติภาระหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการได้รับทราบถึงข้อควรปฏิบัติที่ดีในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2.   คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน

3.   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ในส่วนของแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี และให้รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบด้วย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

     บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว และได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจํา ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว โดยบริษัทจะมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจํา รวมถึงมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษผิดไปจากปกติ รวมทั้งได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

     คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ด้วย

     คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อํานาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้มีการทำการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการประเมินปัจจัยความเสี่ยงภายใน ภายนอก วิเคราะห์ ติดตาม รวมทั้งหามาตรการ เพื่อลดความเสี่ยงในองค์กร และพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยในทุกไตรมาสฝ่ายบัญชีจะจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอด้วย

4.   การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจําทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน นำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้ในการประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

     ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานในที่ประชุมพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

     นอกจากนี้คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการจัดประชุม

5.   การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้วางไว้ ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยจะนำข้อ มูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานต่อไป

     สำหรับการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) นั้น คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลการประเมิน โดยใช้แบบประเมินผลงานของ CEO และพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ และเนื่องจากการคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “บริษัท”)  พัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน และร่วมส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติอีกทางหนึ่ง

ความหมายของคำว่า “คอร์รัปชั่น”
คอร์รัปชั่น หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โดยการมอบให้ เสนอหรือให้คำมั่นหรือสัญญาว่าจะให้ รวมทั้งหมายถึง การเรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มา หรือรักษา หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น
1.   ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชั่น โดยนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นจะนำมาใช้กับกิจกรรมทั้งหลายขององค์กร  เช่น กระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การขาย การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
2.   พนักงานซึ่งพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
3.   บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่น
4.   ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5.   นโยบายและแนวทางการปฏิบัติจะได้รับการทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
        
การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ผู้พบเห็นการคอร์รัปชั่นต่อองค์กรทั้งทางตรง หรือทางอ้อม สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าวโดยผ่านช่องทางดังนี้
1.   แจ้งผ่าน E-mail : churnkamol.t@jasmine.com
2.   แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.jasmine.com/contact/แจ้งเบาะแสร้องเรียน
3.   แจ้งผ่านโทรศัพท์หมายเลข 02 100 3085

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำคอร์รัปชั่นต่อองค์กร มีหน้าที่เก็บรักษาชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัทจะดำเนินการดังนี้
1.   ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบ
2.   เผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail) เว็บไซต์ของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
3.   รวบรวมและเผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามจ่ายสินบน หรือห้ามการสนับสนุนคอร์รัปชั่น 
4.   ทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการรับของขวัญ
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รับผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน คู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในลักษณะส่วนตัว ยกเว้นกรณีเทศกาลปีใหม่สากล หรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งนี้ของขวัญที่รับไม่ควรมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท นอกจากนี้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่รับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุ หรือไม่เหมาะสมไม่ว่ากรณีใดๆ

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2561 บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ทุกประการ อย่างไรก็ตามมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

หมวดที่ 1 และ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
1.   บริษัทได้รายงานสถานะผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรายงาน และขออนุมัติในเรื่องที่มีนัยสำคัญหรือตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2.   บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2561 กรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุม และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุม ยกเว้น ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ไม่ได้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
3.   บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ ที่ตั้งของบริษัท ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก
4.   บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าดังนี้
-    บริษัทได้นำหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปไว้ที่ Website ของบริษัท (www.jasmine.com) ก่อนวันประชุม 32 วัน ส่วนรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้นำไปไว้ที่ Website ของบริษัทหลังวันประชุม 14 วัน
-    บริษัทได้นำหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ไปไว้ที่ Website ของบริษัท (www.jasmine.com) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 31 วัน ส่วนรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้นำไปไว้ที่ Website ของบริษัทหลังวันประชุม 14 วัน
5.   บริษัทยังไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม การเสนอเพิ่มวาระ หรือชื่อบุคคลอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทอยู่ในขั้นตอนการพิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว
6.   ในการประชุมผู้ถือหุ้นมีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมเป็นผู้ออกเสียงแทนดังนี้
-    การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นจำนวน 56 ราย มอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งได้แก่ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง ดร. โยธิน อนาวิล และนางจันทรา บูรณฤกษ์ เป็นผู้ออกเสียงแทน นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ราย มอบอำนาจให้กรรมการบริษัท ซึ่งได้แก่ นายพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ออกเสียงแทน
-    การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 53 ราย มอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งได้แก่ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ และ ดร. โยธิน อนาวิล เป็นผู้ออกเสียงแทน นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ราย มอบอำนาจให้กรรมการบริษัทซึ่งได้แก่ นายพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ออกเสียงแทน
7.   ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมออกความคิดเห็นในที่ประชุม และซักถามข้อข้องใจจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่ออธิบายและตอบข้อซักถาม และในส่วนของการลงมติได้ปฏิบัติดังนี้
1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2)  ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
-    การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
-    การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
-    การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
8.   นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี ข้อ 8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และข้อ 10 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ในหัวข้อการควบคุมการปฏิบัติงาน สำหรับปี 2561 ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่มีผู้ใดละเลยหรือไม่ปฏิบัติตาม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิ บริษัทจะดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนมายัง www.jasmine.com/contact/แจ้งเบาะแสร้องเรียน อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาไม่มีการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด และบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฎิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียม และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด นอกจากนี้ข้อมูลที่บริษัทเผยแพร่ให้ ตลท. แล้ว บริษัทจะนำไปไว้ที่ Website ของบริษัท (www.jasmine.com) ในหัวข้อ Investor Relation/news to SET

ในส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 8.4 ของแบบ 56-1 และในหัวข้อ 7.4 ของรายงานประจำปีของบริษัท โดยการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาในเบื้องต้น และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาอีกครั้ง โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการพิจารณาเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารและพนักงาน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน เป็นต้น

บริษัทให้ความสำคัญกับนักลงทุนทุกกลุ่มทั้งรายย่อยและสถาบัน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หรือผู้ลงทุนที่สนใจได้เข้าพบผู้บริหารโดยตรงมากที่สุด รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลประกอบการไว้ใน Investor Bulletin ซึ่งได้จัดทำขึ้นทุกไตรมาสและเผยแพร่ไว้ที่ website ของบริษัท (www.jasmine.com) ในหัวข้อ Investor Relation/Investor Bulletin  และบริษัทยังมีส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลให้ข้อมูลต่อนักลงทุนโดยตรง โดยจัดช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสารให้กับนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนเพื่อติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้สะดวก อาทิ ทางโทรศัพท์ และทาง Email Address และบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” โดยสามารถติดต่อได้ที่
Ÿ   คุณชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ   โทรศัพท์ 0-2100-3085         Email Address : churnkamol.t@jasmine.com
นอกจากนี้ยังมอบหมายให้ฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบ เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท โดยสามารถติดต่อได้ที่
Ÿ   คุณอุไรพร  เจริญจิตร     โทรศัพท์ 0-2100-3118         Email Address : curaiporn@jasmine.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1.   โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น โดยนิยามดังกล่าวเท่ากับมาตรฐานที่กำหนดของ ก.ล.ต.

     กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน อยู่ในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งคณะ และกรรมการอิสระดังกล่าวจำนวน 3 ท่าน ยังดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของ ตลท. รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการบริหารงานตรวจสอบด้วย นอกจากนี้กรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน ยังดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาด้วย

     บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน มีการจัดโครงสร้างองค์กรซึ่งจะกระจายอำนาจของฝ่ายบริหารไปยังพนักงานในระดับต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในกิจการงานของบริษัท และเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

บริษัทได้แยกอำนาจหน้าที่และบทบาทของประธานคณะกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยประธานคณะกรรมการของบริษัท จะเป็นกรรมการซึ่งได้รับเลือกและแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท ส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากการเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี ข้อ 8.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย)

2.   บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไว้ใน Website ของบริษัทฯ (www.jasmine.com) ในหัวข้อ Investor Relation/Corporate Governance เพื่อให้กรรมการ พนักงาน และผู้ลงทุนทั่วไปทราบ

3.   บริษัทได้จัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในส่วนของระเบียบการเบิกจ่าย การจัดซื้อ การบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป ที่รัดกุมและป้องกันการทุจริตได้ นอกจากนั้น บริษัทยังได้จัดทำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ (Code of Ethics) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางประกอบการดำเนินกิจการดังนี้
1)     ยึดมั่นในคุณธรรมและศีลธรรมที่ดีงาม
2)     ประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่และเคารพสิทธิทั้งของตนเองและผู้อื่น และพึงสำนึกว่าการรักษาระเบียบวินัยเป็นการปรับปรุงความประพฤติ ไม่ใช่เป็นการลงโทษ
3)     ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายอันชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยวิจารณญาณที่ดี มิให้เสื่อมเสียต่อภาพพจน์ขององค์กร
4)     ไม่มุ่งร้าย ทำลาย หรือบั่นทอน ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชื่อเสียง ความก้าวหน้า หรือธุรกิจของผู้อื่น
5)     ใช้ความเป็นผู้นำดำเนินกิจการโดยใช้ความรู้ความสามารถของทุกคนที่มีอยู่เพื่อความสำเร็จขององค์กรมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวโดยลำพัง
6)     เมื่อมีผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นใดนอกเหนือไปจากที่ได้รับจากองค์กร ควรเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อบริษัททันที ไม่ควรเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นใดอันอาจขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรืออาจบั่นทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
7)     สร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความคิดริเริ่ม มีการเสนอข้อคิดเห็นใหม่ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เที่ยงตรง โดยปราศจากอคติ
8)     ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับซึ่งทราบมาโดยตำแหน่งหน้าที่และไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ของตน หรือนำไปใช้ในทางที่จะนำความสูญเสียมาสู่องค์กร
9)     ระลึกอยู่เสมอว่าการประกอบธุรกิจมิใช่หน้าที่และพันธะต่อเจ้าของธุรกิจเท่านั้น หากยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น ผู้ใช้บริการ และพนักงาน ดังนั้น จึงต้องถือประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติกิจการทั้งปวง
10)   รับผิดชอบในผลงานของตนและของผู้ใต้บังคับบัญชา
11)   ใฝ่หา ปรับปรุง เพิ่มพูนความสามารถของตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ และได้มาตรฐานตามที่พึงมีในตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและองค์กร
12)   วางแผนงาน กำหนดและวิเคราะห์เป้าหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนวัฒนธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรธุรกิจ
13)   รักษาและเอาใจใส่ต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของทุกคนในองค์กร และพึงบำรุงรักษาอาคาร สถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย งดงาม ถูกสุขลักษณะ
14)   ใช้ทรัพย์สินขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

4.   ในการประชุมคณะกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม และในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

     ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อบังคับในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน และบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง รายละเอียดของกรรมการแต่ละท่านที่เข้าร่วมประชุมสามารถดูได้จากรายงานประจำปี หัวข้อ 7.1

5.   บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นเพื่อพิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูได้จากรายงานประจำปี หัวข้อ 8.2

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ขึ้น โดยมีอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี ข้อ 8.2 

สำหรับในปี 2561 มีการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้

-    คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
-    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง  กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
-    คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง

6.   บริษัทกำหนดให้มีสำนักตรวจสอบภายในตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อตรวจสอบการทำงานของบริษัทและบริษัทในเครือให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับขององค์กรสามารถปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คำนึงถึงสภาพแวดล้อม มีคุณภาพและมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่วิเคราะห์ ประเมิน ให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา และข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการสนับสนุนให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมอีกด้วย

     การตรวจสอบภายในจะรวมถึงการทดสอบการประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในขององค์กร รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กร ดังนั้น หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในจึงหมายรวมถึง
1)  การสอบทานและรายงาน ความเชื่อถือได้ ความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติงานตลอดจนวิธีการที่ใช้วินิจฉัยและวัดผล
2)  การสอบทานระบบงานที่มีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานและการรายงานว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3)  การสอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินและทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นยังคงอยู่จริง
4)  การประเมินการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และคุ้มค่า
5)  การสอบทานการดำเนินงานหรือแผนงาน เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ และมีการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร
6)  เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น
7)  ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับการจัดการความเสี่ยง ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปีข้อ 10 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

7.   ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล รวมทั้งมีการประเมินผลการปฎิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางที่ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้น และจัดส่งให้บริษัทเพื่อนำมาปรับใช้ รวมทั้งได้มีการทบทวนนโยบายในการประกอบธุรกิจ และปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการบริหารและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

     การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงผลการประเมิน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

     หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินและผลการประเมินเฉลี่ยของผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีรายละเอียดดังนี้
การให้คะแนนแบ่งเป็น
0  =   ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น                             1      =  มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2  =  มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร                    3      =  มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
4  =  มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม                  N/A   =  ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถนำมาใช้ได้
หัวข้อการประเมินและผลการประเมินเฉลี่ย


คณะกรรมการชุดต่างๆ

หัวข้อการประเมิน

ผลการประเมินเฉลี่ย
ดีและดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ

คณะกรรมการบริษัท

 

 

- แบบรายคณะ

1.  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

100

 

2.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 

 

3.  การประชุมคณะกรรมการ

 

 

4.  การทำหน้าที่ของกรรมการ

 

 

5.  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

 

 

6.  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

 

- แบบรายบุคคล

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

100

 

2. การประชุมของคณะกรรมการ

 

 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ความเป็นผู้นำ

99.50

 

2. การกำหนดกลยุทธ์

 

 

3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์

 

 

4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

 

 

5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

 

 

6. ความสัมพันธ์กับภายนอก

 

 

7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร

 

 

8. การสืบทอดตำแหน่ง

 

 

9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

 

 

10. คุณลักษณะส่วนดัว

 

คณะกรรมการตรวจสอบ

 

 

- แบบรายคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

100

 

2. การประชุมคณะกรรมการ

 

 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 

- แบบรายบุคคล

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

100

 

2. การประชุมคณะกรรมการ

 

 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

- แบบรายคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

100

 

2. การประชุมคณะกรรมการได้ดำเนินการและปฎิบัติหน้าที่ในการ
ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- แบบรายบุคคล

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

100

 

2. การประชุมของคณะกรรมการ

 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

 

- แบบรายคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

100

 

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 

 

3. การประชุมคณะกรรมการ

 

 

4. การทำหน้าที่ของกรรมการ

 

 

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

 

 

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการ

 

- แบบรายบุคคล

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

100

 

2. การประชุมคณะกรรมการ

 

 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 

8.   บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยในปี 2561 กรรมการบริษัท ได้เข้าประชุม อบรม และสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
Ÿ   หลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Audit Committee Forum หัวข้อ Learn, unlearn and relearn – Audit Committee in the Age of Disruption

9.   ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในส่วนของขอบเขตหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาและทบทวนการนำหลักปฎิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว