ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W3

 

ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W3

ประเภทหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ชื่อย่อ

JAS-W3

หลักทรัพย์อ้างอิง

หุ้นสามัญ JAS

วันที่เริ่มทำการซื้อขาย

16 กรกฎาคม 2558

จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

3,428,457,991 หน่วย

ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ

หน่วยละ -0- บาท

อัตราการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ 1 หุ้น

ราคาใช้สิทธิ

4.30 บาท ต่อหุ้น

จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ

3,428,457,991 หุ้น

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

6 กรกฎาคม 2558

วันครบกำหนดอายุ และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันหยุด ดังนั้นจึงต้องเลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

วันใช้สิทธิครั้งแรก

วันที่ 30 กันยายน 2558

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกๆ ไตรมาส ของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งใดไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งนั้นเป็นวันทำการก่อนหน้า

ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิและสถานที่ติดต่อ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายปฏิบัติการ

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 0-2618-1147, 0-2618-1143, 0-2618-1142, 0-2618-1122

โทรสาร : 0-2618-1120

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

ระหว่างเวลา 9.00 . ถึง 15.30 . ของทุกวันทำการภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง


หมายเหตุ : เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของ JAS-W3 ดังนั้นผู้ลงทุนควรตรวจสอบราคาและอัตราการใช้สิทธิในหัวข้อ "แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W3" ก่อนการใช้สิทธิทุกครั้ง