บริษัท
ตำแหน่งงาน
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
(ปี)
เพศ
Sales Executive ภาคตะวันออก(ชลบุรี,ระยอง) (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี    เขต : นิคมปิ่นทอง
ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
1.นำเสนอขาย Service & Solution ต่างๆให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กร เช่น Corporate Internet Service, Leased Line, Network Service, Hosting, Domain,Data Center ,IT,Software ของบริษัท
2.ดูแลกลุ่มลูกค้าเดิมและหากลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งหน่วยธุรกิจและภาครัฐ
3.ออกหาลูกค้า ติดต่อประสานงานลูกค้านำเสนองานขายและปิดการขาย
4.มีส่วนร่วมในการวางแผนการตลาดร่วมกับทีมตามทิศทางและเป้าหมายของบริษัทฯ
Web Designer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ

ลักษณะงาน :
- ออกแบบเว็บไซต์, UI, Layout ในโครงการที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับ แนวคิดที่กำหนด
- แก้ไข ปรับปรุงเว็บไซต์
- จัดทำ Graphic ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์
Financial Analyst (Financial Model, AVP Level) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ไม่ระบุ

Responsibilities:
- Prepare Financial Modeling to assess the feasibility of investing in various projects of the company. - Contact/Coordinate with Bank, Financial Institutions, Business Partner for project financing (funding). - Coordinate with both internal and external parties (Bank, Financial Institutions, Auditor, Financial Consultant) to support financial data to relevant parties upon request. - Prepare the relevant reports, presentations and documents. - Perform and other assignment as requested by management.
Supply Chain Management (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี
2 - มากกว่า5
ไม่ระบุ

Responsibilities:
- Collaborate with other departments such as procurement, warehouse, and operation team to deliver best SCM service that support business strategy.
- Contribute to the creation and implementation of best practice Supply Chain vision, strategy, policies, processes, and procedures to improve operational performance and cost effectiveness.
- Drive long-term capacity planning in areas such as procurement, inventory, asset, and suppliers.
- Ensure equipment and materials capacity are aligned with 3BB Installation team demand.
- Awareness in supply chain risk management and stock management.
Senior Digital Marketing (3BB) (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ

ลักษณะงาน :
-ร่วมกับทีมในการดูแลการตลาดของ 3BB ในส่วน Digital Marketing
-วางแผนและบริหารจัดการการใช้ Digital Marketing ในช่องทางต่างๆ เช่น Website, Social Media, Blog เป็นต้น
-ติดต่อ ประสานงาน Agency หรือ Platform ในการซื้อ หรือการใช้บริการโฆษณาออนไลน์
-ใช้สื่อออนไลน์ในการสร้าง Brand Awareness และสงเสริมการขาย
-วิเคราะห์ Web Traffic, SEO/SEM, Sales Performance
-สร้าง Traffic และกระตุ้นยอดการมองเห็นบนช่องทาง Social Media เพื่อเพิ่มการมองเห็นในตัวสินค้าและบริการ
-จัดทำ Content และอัพเดทข้อมูล ข่าวสาร โปรโมชั่น บทความ และกิจกรรม บนช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ
Data Scientist (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
1 - 5
ไม่ระบุ
You will be a part of Big Data team of 3BB to provide business and customer data analyze

• Work with stakeholders throughout the organization to identify opportunities for leveraging company data to drive business solutions.
• Develop Machine Learning, Deep Learning, and AI algorithm to solve respective business cases and pain points.
• Communicate predictions and findings to management and other relevant teams through effective data visualizations, reports, and presentations
• Analyze customer-level data by applying data-mining techniques to better understand customers’ underlying needs and behavior and extract customer insights
• Apply descriptive and predictive modeling techniques to extend the right offer for targeted campaign to enhance customer experience
• Design and conduct analysis to support product & channel improvement and development
• Present key findings and recommendations to business counter parties and senior management on customer relationship management approach and strategic planning
ช่างเทคนิคโครงข่ายสาย Cable (ประจำสาขา นนทบุรี) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส
0
ชาย
• ตรวจสอบ บันทึก ดูแลบำรุงรักษา ระบบสื่อสัญญาณ ระบบส่งกำลังข่ายสายตอนนอก
รวมถึงวิเคราะห์และแก้ปัญหาเบื้ยงต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกในการเชื่อมต่อ/ยกเลิกวรจร
• ทำรายงานวิเคราะห์เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานี
Web Developer (PHP) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ

ลักษณะงาน :
• พัฒนา Website, Web service ในโปรเจคที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ภาษา PHP
• พัฒนาและอัพเดท Modules หรือ Function เพิ่มเติมในโปรเจคที่มีอยู่แล้ว
• วิเคราะห์ทำความเข้าความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งาน
• ทำงานร่วมกับทีมและหัวหน้าโครงการในการประเมินและวางแผนกำหนดการในการพัฒนาโครงการที่รับผิดชอบ
• ทำงานร่วมกับทีม Infrastructure ในการ Deploy โปรเจคบนระบบ
Backend Developer (Python) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ

ลักษณะงาน :
• ร่วมกับทีมในการพัฒนา cross platform application (Web, Mobile, Big Screen)
• พัฒนาระบบ Backend, APIs ด้วย Python (Framework Flask)
• ทดสอบระบบและระบบเชื่อมต่อให้สมบูรณ์ด้วย SIT/UAT
• ทำงานร่วมกับทีมและหัวหน้าโครงการในการประเมินและวางแผนกำหนดการในการพัฒนาโครงการที่รับผิดชอบ
• ทำงานร่วมกับทีม Infrastructure ในการ Deploy โปรเจคบนระบบ
System Engineer / System Administrator (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
0
ไม่ระบุ

ลักษณะงาน :
-ดูแลระบบ Server Infrastructure, Operation System ที่รับผิดชอบ เช่น Web Server,Database Server, Streaming Server, Cloud, Application Server, Traffic Monitoring Server เป็นต้น
-ติดตั้ง ตั้งค่า อัพเดท Sever และ Application บน Server
-ดูแลและป้องกัน Server ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
-Monitor Usage และการทำงานของระบบ
-ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบ
-Back Up ข้อมูลตามแผนที่กำหนด
ช่างประจำอาคาร (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส
1
ชาย
-ดูแลระบบส่วนกลางของอาคาร เช่น ไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ,สุขาภิบาล,ลิฟต์,บันไดเลื่อน
-ซ่อมบำรุงรักษาแก้ไขเหตุเสียระบบต่างๆตามใบแจ้งซ่อม
-ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ผู้รับเหมาในงานต่างๆ
-ดูแลระบบเครื่องจักรภายในอาคาร
ช่างเทคนิค 3BB (โซนกรุงเทพและปริมณฑล) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ทุกเขต
ม.6 - ปริญญาตรี
0 - 1
ชาย
-ติดตั้ง/เดินสายให้กับลูกค้าผู้ขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต3BB (Fiber Optic,สายโทรศัพท์)
-แก้ไขเหตุเสียให้กับลูกค้าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต3BB
-ซ่อมบำรุงรักษาโครงข่าย(Fiber Optic)ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
พบทั้งหมด "32" รายการ // หน้าแสดงผล 1 [2] (.0469 วินาที )