บริษัท
ตำแหน่งงาน
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
(ปี)
เพศ
UX Designer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ไม่ระบุ

Responsibilities:
Research and studies consumer behaviour and usability related to an UX design experiences (Mobile Application, Web Site, Digital Platform). Analyze and use recent studies to establish the best overall design elements to include in UX design experiences. Create Storyboard, Conceptual designs, Scenario, Interaction Flow, Interactive Prototype to accurately convey project plans to team and senior management. Analyze customer responses and page traffic to examine high traffic pages and determine why certain pages perform better. Identify and troubleshoot UX problem
Supply Chain Management (AVP) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี
มากกว่า5
ไม่ระบุ

Responsibilities:
- Collaborate with other departments such as procurement, warehouse, and operation team to deliver best SCM service that support business strategy.
- Contribute to the creation and implementation of best practice Supply Chain vision, strategy, policies, processes, and procedures to improve operational performance and cost effectiveness.
- Drive long-term capacity planning in areas such as procurement, inventory, asset, and suppliers.
- Ensure equipments and materials capacity are aligned with 3BB Installation team demand.
- Awareness in supply chain risk management and stock management.
Senior Digital Marketing (3BB) (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ

ลักษณะงาน :
-ร่วมกับทีมในการดูแลการตลาดของ 3BB ในส่วน Digital Marketing
-วางแผนและบริหารจัดการการใช้ Digital Marketing ในช่องทางต่างๆ เช่น Website, Social Media, Blog เป็นต้น
-ติดต่อ ประสานงาน Agency หรือ Platform ในการซื้อ หรือการใช้บริการโฆษณาออนไลน์
-ใช้สื่อออนไลน์ในการสร้าง Brand Awareness และสงเสริมการขาย
-วิเคราะห์ Web Traffic, SEO/SEM, Sales Performance
-สร้าง Traffic และกระตุ้นยอดการมองเห็นบนช่องทาง Social Media เพื่อเพิ่มการมองเห็นในตัวสินค้าและบริการ
-จัดทำ Content และอัพเดทข้อมูล ข่าวสาร โปรโมชั่น บทความ และกิจกรรม บนช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ
HR Officer (Payroll) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ

ลักษณะงาน :
- ปรับปรุงข้อมูลพนักงานเข้า - ออก, จัดทำแฟ้มประวัติ
- ตรวจสอบ Time Attendance,ค่าล่วงเวลา,เบี้ยเลี้ยง,เบี้ยขยันและรายได้อื่นๆ
- จัดทำและตรวจสอบเงินเดือนพนักงาน
- คำนวณภาษีและจัดทำเอกสารยื่นกรมสรรพากร/ภงด.1/ภงด.1ก/50ทวิ
- จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Data Scientist (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
1
ไม่ระบุ
You will be a part of Big Data team of 3BB to provide business and customer data analyze

Role Responsibilities:
- Analyze large scale of data (3BB customer data, Business Data) by using Big Data tools like Hadoop, Spark, SQL,Phython.
- Provide insightful visualization and explanation of the results to support management team for decision making.
- Identifying business problems and use cases which can be resolved by data science techniques
ช่างเทคนิคโครงข่ายสาย Cable (ประจำสาขา นนทบุรี) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส
0
ชาย
• ตรวจสอบ บันทึก ดูแลบำรุงรักษา ระบบสื่อสัญญาณ ระบบส่งกำลังข่ายสายตอนนอก
รวมถึงวิเคราะห์และแก้ปัญหาเบื้ยงต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกในการเชื่อมต่อ/ยกเลิกวรจร
• ทำรายงานวิเคราะห์เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานี
• ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

*สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ (8.00-17.00 / 17.00-8.00)
(เงินเดือน+ค่าประสบการณ์+ค่ากะ 3,000+โอที)

**สถานที่ปฏิบัติงาน**
อาคารจัสมินทาวเวอร์ แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
Web Developer (PHP) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ

ลักษณะงาน :
• พัฒนา Website, Web service ในโปรเจคที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ภาษา PHP
• พัฒนาและอัพเดท Modules หรือ Function เพิ่มเติมในโปรเจคที่มีอยู่แล้ว
• วิเคราะห์ทำความเข้าความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งาน
• ทำงานร่วมกับทีมและหัวหน้าโครงการในการประเมินและวางแผนกำหนดการในการพัฒนาโครงการที่รับผิดชอบ
• ทำงานร่วมกับทีม Infrastructure ในการ Deploy โปรเจคบนระบบ
Backend Developer (Python) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ

ลักษณะงาน :
• ร่วมกับทีมในการพัฒนา cross platform application (Web, Mobile, Big Screen)
• พัฒนาระบบ Backend, APIs ด้วย Python (Framework Flask)
• ทดสอบระบบและระบบเชื่อมต่อให้สมบูรณ์ด้วย SIT/UAT
• ทำงานร่วมกับทีมและหัวหน้าโครงการในการประเมินและวางแผนกำหนดการในการพัฒนาโครงการที่รับผิดชอบ
• ทำงานร่วมกับทีม Infrastructure ในการ Deploy โปรเจคบนระบบ
Network Engineer (NOC) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : -
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ

• ดูแลและเฝ้าระวัง (Monitor) โครงข่าย Network, MPLS, IP-Service ของกลุ่มลูกค้าองค์กร
• รับแจ้ง ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนโครงข่าย
• ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
System Engineer / System Administrator (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
0
ไม่ระบุ

ลักษณะงาน :
-ดูแลระบบ Server Infrastructure, Operation System ที่รับผิดชอบ เช่น Web Server,Database Server, Streaming Server, Cloud, Application Server, Traffic Monitoring Server เป็นต้น
-ติดตั้ง ตั้งค่า อัพเดท Sever และ Application บน Server
-ดูแลและป้องกัน Server ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
-Monitor Usage และการทำงานของระบบ
-ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบ
-Back Up ข้อมูลตามแผนที่กำหนด
Network Engineer (ISP) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
Role Summary : Be a part of 3BB Network Planning team to manage ISP Network Infrastructure.

Responsibility :
- ISP Network Capacity management to serve overall mass (3BB Customer) and enterprise service.
- Manage and coordinate with supplier to deliver the design Network Solution or Services.
- Network infrastructure Design and Implement for Core Network and ISP network infrastructure.
- Analysis trend, monitoring a big data for identify the problem, problem solving and preventive maintenance.
- Discover a new technology to build, maintain network/system infrastructure
ช่างประจำอาคาร (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส
1
ชาย
-ดูแลระบบส่วนกลางของอาคาร เช่น ไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ,สุขาภิบาล,ลิฟต์,บันไดเลื่อน
-ซ่อมบำรุงรักษาแก้ไขเหตุเสียระบบต่างๆตามใบแจ้งซ่อม
-ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ผู้รับเหมาในงานต่างๆ
-ดูแลระบบเครื่องจักรภายในอาคาร
ช่างเทคนิค 3BB (โซนกรุงเทพและปริมณฑล) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ทุกเขต
ม.6 - ปริญญาตรี
0 - 1
ชาย
-ติดตั้ง/เดินสายให้กับลูกค้าผู้ขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต3BB (Fiber Optic,สายโทรศัพท์)
-แก้ไขเหตุเสียให้กับลูกค้าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต3BB
-ซ่อมบำรุงรักษาโครงข่าย(Fiber Optic)ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
พบทั้งหมด "33" รายการ // หน้าแสดงผล 1 [2] (.0938 วินาที )