บริษัท
ตำแหน่งงาน
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
(ปี)
เพศ
1.พนักงานประจำศูนย์บริการ3ฺฺBB( Big c extra ลาดพร้า (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ทุกโซน
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.รับชำระค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3BB
2.ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์บริการ
3.รับสมัครการใช้บริการอินเตอร์เน็ต 3BB
2.Call Center (ภาษาไทย) สัมภาษณ์รู้ผลทันที (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ปากเกร็ด
ปวส - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับสายให้บริการข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า - ประสานงานรับเรื่อง และส่งเรื่องต่อเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า
3.พนักงานประจำศูนย์บริการ 3BB (จำนวนมาก) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : กรุงเทพและปริมณฑล
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการภายในสาขา
2.นำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท Internet 3BB
3.รับชำระค่าบริการ Internet
พนักงานบัญชี (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.บันทึกจัดทำบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้
2.ตรวจสอบค่าใช้จ่าย ทำรายงานต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัท
3.ออกหนังสือรับรอง หัก ณ.ที่จ่าย ภงด.3 ,ภงด 53
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Application Support Officer (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Database (SQL, MySQL, Oracle)
สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา JAVA หรือ C# ได้
สามารถทำงานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ได้
Technical Support Officer (เจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อม (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1 - 3
หญิง

• ศึกษาและเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านบริการเสริมของ 3BB ต่าง ๆ เช่น IPTV, Cloud Box, Movie Buffet เป็นต้น
• ให้การสนับสนุนข้อมูล ความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริการเสริมของ 3BB ที่มีการร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ
• ร่วมกับทีมงานในการให้ความรู้ จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับบริการเสริมของ 3BB ให้กับพนักงานในองค์ฺกร เช่นพนักงานบริการลูกค้า
• ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับบริการเสริมขององค์กร ทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
Sr. R&D Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
3 - มากกว่า5
ไม่ระบุ
• Keep monitor and learn about new trends of technologies which related to core business (Telecom, Broadband, Network, IT) from several source eg. Internet, Social Media, Journal.
• Analyse and apply the potential technologies & device to use in our business. (related to Broadband, Network, Software, Hardware, Router, Transmission and etc.)
• Transform the knowledge to be a feasibility study.
• Design and develop software system
IT Support (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1 - 3
ชาย
จัดการและดูแลระบบ Windows/Linux Server, SQL Server, Firewall, Proxy, Virtualization System, LAN/WAN
บำรุงรักษา, แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุและกำหนดวิธีการป้องกันปัญหา
ตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
Event Sales (3ฺBB) ประจำโซน บางกะปิ, วัชรพล,แจังวั (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : บางกะปิ/วัชรพล/พระราม3
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.ทำกิจกรรมทางการตลาดและออกบูธเสนอขายสินค้า และบริการ อินเตอร์เน็ต 3BB
2.ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการ อินเตอร์เน็ต 3BB
3.สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
4.สามารถเลือกปฎิบัติงานในโซนใกล้บ้านได้
5.ปฎิบัติงานร่วมกันเป็นทีม (มีรถยนต์ของบริษัท)
NOC Engineer (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
• Monitor Link & Core Network
• รับแจ้ง ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานโครงข่าย Network
• ตรวจสอบ / แก้ไขปัญหา / Commissioning อุปกรณ์ Network
• ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประสานงาน) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
หญิง
1.ดูแลงานเอกสารและค่าใช้จ่าย ของศุนย์ปฎิบัติการซ่อมบำรุง สรุปการใช้งานใช้งบประมาณทุกๆไตรมาส และสรุปรายงานการใช้งานรถยนต์ประจำโครงข่ายนครหลวง รวมทั้งการขออนุมัติเข้าซ่อมบำรุงที่ศูนย์บริการ
2. ตรวจสอบและดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรียกเก็บ รวมทั้งตรวจสอบสัญญาเช่าและความจำเป็นในการใช้งานของอาคารที่ติดตั้งอุปกรณ์
3. ติดต่อประสานงาน เช่น งานบริหารสำนักงาน , งานจัดซื้อ , งานบัญชี งานสัญญาและอื่นๆเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานฯ, ควบคุมบันทึกการใช้งานของอุปกรณ์สิ้นเปลือง ของทีมโครงข่ายนครหลวง
4. รับผิดชอบงานตรวจรับ ในการจัดเตรียม/ตรวจสอบเอกสารตรวจรับ และประสานงานกับทีมตรวจรับ
Web Content (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1 - 2
ไม่ระบุ
1.จัดทำเนื้อหาบนเว็บไซต์ รับผิดชอบในส่วนของเนื้อหาตามที่ได้รับมอบหมายมาจากผู้เป็นเว็บมาสเตอร์
2. รวบรวม วิเคราะห์ และการจัดการข้อมูลข่าวสาร บริหารเนื้อหา(Content)เขียนข้อมูลอัพเดตและEdit และข้อมูลในเว็บไซต์
3.ดูแลและจัดเตรียมเนื้อหาบน Social Network ของบริษัท
4.ค้นหาข้อมูล Content จากช่องทางต่างๆเพื่อนำข้อมูลแจ้งให้ส่วนงานทราบและนำลงระบบ Database
Senior Finance &Costing Officer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
1.จัดทำต้นทุนบัญชี , การเงิน ของบริษัท
2.รวบรวมและบันทึก Bandwidth รวมถึงดูแล Data base ของทุก Service ที่ให้บริการ
3.รวบรวมจัดเก็บข้อมูลและบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
นักศึกษาฝึกงานด้านการจัดการทั่วไป (ด่วน) updated 2 (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : นนทบุรี
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- สนับสนุนงานด้านเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล ติดต่อประสานงาน - สามารถใช้ Microsoft Office ได้
นักศึกษาฝึกงานด้านบัญชี (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : นนทบุรี
ปริญญาตรี -
0
ไม่ระบุ
- สนับสนุนงานด้านบัญชี เช่น บันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และจัดเก็บเอกสารทางบัญชี - ดึงข้อมูลทางธนาคาร ระบบ internet banking มาจัดทำรายงาน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นักศึกษาฝึกงานด้านการตลาด (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : นนทบุรี
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- สนับสนุนงานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ - ติดตามเจ้าหน้าที่ทำการตลาด หรือ ออก event ภายนอกองค์กร - ติดต่อประสานงาน
นักศึกษาฝึกงานด้าน IT Support updated 25/6/58 (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ปวส
0
ชาย
- งานเกี่ยวกับ IT Support เช่น ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Network Supervisor (NOC) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ

1. ควบคุมทีมงานในการตรวจสอบสถานะโครงข่าย วงจรใช้งาน
2. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการติดตั้ง รื้อถอน ต่อเชื่อมวงจร ทดสอบวงจรและยกเลิกวงจร
3. ให้คำแนะทีมงานในการตรวจสอบสถานะโครงข่าย การติดตั้ง รื้อถอน ต่อเชื่อมวงจร ทดสอบวงจรและยกเลิกวงจร
4. ช่วยเหลือทีม (Tier1, Tier 2) ในการแก้ปัญหาข้อขัดข้องของวงจร
5. ทำรายงานปัญหาเหตุเสียและการแก้ไข
6. ดูแล/ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท
ช่างประจำอาคาร/ หัวหน้าช่างอาคาร (9อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวช - ปวส
1 - 2
ชาย
1.งานซ่อมบำรุงระบบอาคาร
2.ดูแลระบบไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ,สุขาภิบาล
3.ปฎิบัติงานตามใบแจ้งซ่อม
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Electrical Engineer (วิศวกรไฟฟ้า) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ

1. วางแผนระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟภายในสถานีย่อยของโครงข่าย Internet 3BB
2. ประสานงานและควบคุมการติดตั้งหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟ ที่อยู่ในสถานีย่อยของโครงข่าย Internet 3BB
3. วางแผนติดตั้ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่เลี้ยงตู้ Node 3BB
4. จัดทำรายงานในงานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด
5. อยู่ในทีมรับผิดชอบงานในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี
Senior IT Securities Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
3 - 5
ไม่ระบุ
- ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและพัฒนา ระบบความปลอดภัยของระบบ IT
- จัดทำรายงานการตรวจสอบ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และLog ของระบบความปลอดภัย
- จัดทำเอกสาร System Configuration ของระบบ
- อบรมให้ความรู้คำแนะนำด้านความปลอดภัยของระบบ
- จัดซื้อ จัดหาโซลูชั่นและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้รองรับความต้องการขอทั้งลูกค้าภายในและภายนอก
- ให้ขอมูลสนับสนุนทางด้านเทคนิคแก่ทีมขาย
- พัฒนาทีมงานให้สามารถให้บริการได้ตาม Business Requirement
- จัดการงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มเติม รวมถึงการติดตั้งระบบใหม่ ๆ
หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง**หลายอัตรา** (5อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส
2
ชาย
- ควบคุมดูแลงานระบบประกอบอาคารทั้งงานดำเนินการและงานซ่อมบำรุง
- งานตามใบแจ้งซ่อม , งานโครงการงานระบบ
- งานวางแผนป้องกันเหตุเสีย
- งานวางแผนแก้ไขเหตุเสียและการบำรุงรักษา
Sales Executive / Senior Sales Executive (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1 - 3
ไม่ระบุ
- นำเสนอขาย Corporate Internet Service, Leased Line Network Service ของบริษัท JasTel Network Co.Ltd (www.jastel.co.th)
- ดูแลกลุ่มลูกค้าเดิมและหากลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งหน่วยธุรกิจและภาครัฐ
- ออกหาลูกค้า ติดต่อประสานงานลูกค้านำเสนองานขายและปิดการขาย
- มีส่วนร่วมในการวางแผนการตลาดร่วมกับทีมตามทิศทางและเป้าหมายของบริษัทฯ
พบทั้งหมด "42" รายการ // หน้าแสดงผล [1] 2 3 (0.0313 วินาที )