บริษัท
ตำแหน่งงาน
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
(ปี)
เพศ
1.Call Center (ภาษาไทย) สัมภาษณ์รู้ผลทันที (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ปากเกร็ด
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับสายให้บริการข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า - แก้ไขปัญหาการใช้บริการแก่ลูกค้า
2.พนักงานประจำศูนย์บริการ 3BB (จำนวนมาก) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : กรุงเทพและปริมณฑล
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการภายในสาขา
2.นำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท Internet 3BB
3.รับชำระค่าบริการ Internet
3.Technician : ช่างเทคนิค (ศูนย์บางใหญ่ / ศูนย์วัดเข (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : -
ปวช - ปริญญาตรี
0
ชาย
เดินสาย Drop Wire / สาย Internet / Set up คอมพิวเตอร์ ให้พร้อมใช้งาน Internet
Junior Accountant (ด่วน) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
หญิง
งานด้านบัญชีเ่จ้าหนี้ , บัญชีรับ-จ่าย ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย
ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี บันทึกบัญชี จัดทำงบประมาณการเงิน
Electrical Engineer (วิศวกรไฟฟ้า) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0 - 5
ไม่ระบุ

1. วางแผนระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟภายในสถานีย่อยของโครงข่าย Internet 3BB
2. ประสานงานและควบคุมการติดตั้งหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟ ที่อยู่ในสถานีย่อยของโครงข่าย Internet 3BB
3. วางแผนติดตั้ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่เลี้ยงตู้ Node 3BB
4. จัดทำรายงานในงานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด
5. อยู่ในทีมรับผิดชอบงานในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี
Senior IT Securities Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
3 - 5
ไม่ระบุ
- ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและพัฒนา ระบบความปลอดภัยของระบบ IT
- จัดทำรายงานการตรวจสอบ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และLog ของระบบความปลอดภัย
- จัดทำเอกสาร System Configuration ของระบบ
- อบรมให้ความรู้คำแนะนำด้านความปลอดภัยของระบบ
- จัดซื้อ จัดหาโซลูชั่นและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้รองรับความต้องการขอทั้งลูกค้าภายในและภายนอก
- ให้ขอมูลสนับสนุนทางด้านเทคนิคแก่ทีมขาย
- พัฒนาทีมงานให้สามารถให้บริการได้ตาม Business Requirement
- จัดการงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มเติม รวมถึงการติดตั้งระบบใหม่ ๆ
พนักงานประจำศูนย์บริการ3BB อ่อนนุช 35 (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : อ่อนนุช
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.รับชำระค่าบริการ Internet 3BB
2.ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการ Internet 3BB
3.รับสมัครการใช้บริการ Internet 3BB
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (ประจำศูนย์ 3BB อ่อนนุช (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : อ่อนนุช 35
ปวส - ปริญญาตรี
- 3
หญิง
1.ประสานงานด้านการติดตั้งอินเทอร์เน็ต
2.จ่ายงานให้ช่างติดตั้งในแต่ละวัน
3.ประสานงานลูกค้าเพื่อนัดหมายติดตั้ง
4.ดูแลจัดเก็บเอกสาร ทำรายงาน
นักศึกษาฝึกงานด้านการตลาด (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : นนทบุรี
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- สนับสนุนงานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ - ติดตามเจ้าหน้าที่ทำการตลาด หรือ ออก event ภายนอกองค์กร - ติดต่อประสานงาน
ช่างอาคาร (10อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวช - ปวส
1
ชาย
1.งานบริการ,งานซ่อมบำรุงระบบอาคาร
2.งานตามใบแจ้งซ่อม, งานวางแผนป้องกันเหตุเสีย,งานซ่อมบำรุง
3.และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานประจำศูนย์บริการ(Lotus นครอินทร์/Lotus พระร (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : คลองเตย
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.รับชำระค่าบริการ Internet 3BB
2.รับสมัครการใช้บริการ Internet 3BB
ช่างเทคนิคประจำอาคาร (10อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวช - ปวส
1
ชาย
- งานบริการ,งานซ่อมบำรุงระบบประกอบอาคาร - งานตามใบแจ้งซ่อม - งานวางแผนป้องกันเหตุเสีย , และงานซ่อมบำรุง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง**หลายอัตรา** (5อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส
2
ชาย
- ควบคุมดูแลงานระบบประกอบอาคารทั้งงานดำเนินการและงานซ่อมบำรุง
- งานตามใบแจ้งซ่อม , งานโครงการงานระบบ
- งานวางแผนป้องกันเหตุเสีย
- งานวางแผนแก้ไขเหตุเสียและการบำรุงรักษา
Sales Coordinator (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
หญิง
1.Support งานเอกสารให้กับส่วนงาน Sales
2.ทำใบเสนอราคา ,เอกสารสัญญา หรืออื่นๆระหว่างบริษัทกับลูกค้า
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
Sales Executive / Senior Sales Executive (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
- 2
ไม่ระบุ
- นำเสนอขาย Corporate Internet Service, Leased Line Network Service ของบริษัท JasTel Network Co.Ltd (www.jastel.co.th)
- ดูแลกลุ่มลูกค้าเดิมและหากลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งหน่วยธุรกิจและภาครัฐ
- ออกหาลูกค้า ติดต่อประสานงานลูกค้านำเสนองานขายและปิดการขาย
- มีส่วนร่วมในการวางแผนการตลาดร่วมกับทีมตามทิศทางและเป้าหมายของบริษัทฯ
นักศึกษาฝึกงาน สาขาเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (4อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : สำนักงานใหญ่
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
ดูแล website (Tlcthai) - ๊Update Content - PR website - งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (ประจำศูนย์ 3BB พญาไท) (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : พญาไท
ปวส - ปริญญาตรี
1
หญิง
1.ประสานงานด้านการติดตั้งอินเทอร์เน็ต
2.จ่ายงานให้ช่างติดตั้งในแต่ละวัน
3.ประสานงานลูกค้าเพื่อนัดหมายติดตั้ง
4.ดูแลจัดเก็บเอกสาร ทำรายงาน
Engineer (Young Talent) | Telecom | Network | Comp (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ทั่วประเทศ
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
กลุ่มบริษัท จัสมินฯ กำลังค้นหานิสิต นักศึกษาทที่สำเร็จการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยมาร่วมงานกับเราที่นี้คุณจะได้พัฒนาศักยภาพของคุณในสายงานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์ในธุรกิจโทรคมนาคม อย่าปิดโอกาสความก้าวหน้า และความสำเร็จในอาชีพของคุณ
Engineer (R&D) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- จัดทำระบบ NMS, OSS, ระบบตรวจสอบ NAT 444, Auto Discovery Equipment Inventory
- ปรับปรุงระบบ Alarm Rectify
- ปรับปรุงระบบทดสอบ ADSL
นักศึกษาฝึกงาน สาขาการบัญชี (ป.ตรี) สาขาการจัดการท (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : สำนักงานใหญ่
ปวส - ปริญญาตรี
0
หญิง
สาขาการบัญชี (ป. ตรี) - สนับสนุนงานด้านบัญชี สาขาการจัดการทั่วไป (ปวส.- ป.ตรี) - สนับสนุนงานด้านเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล ติดต่อประสานงาน สาขาทรัพยากรบุคคล - สนับสนุนงานด้านบุคคล ดูแลเอกสารสมัครงาน ติดต่อประสานงาน
Network Engineer (Assistant Manager Level) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
5
ไม่ระบุ

• ประชุมร่วมกับลูกค้าในการออกแบบและนำเสนอบริการแก่ลูกค้า (Network Infrastructure Design Proposal)
• จัดทำ TOR (Term of Requirement), Solution และ Proposal ให้กับลูกค้า
• ประสานงานเพื่อให้การติดตั้งอุปกรณ์สอดคล้องกับข้อตกลงด้านเทคนิคที่ทำไว้กับลูกค้า
• ประชุมภายในเพื่อหาวิเคราะห์แก้ไขปัญหา และปรับปรุงบริการ
เจ้าหน้าที่เทคนิค (ตอบปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต) (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาตรี
0 - 1
ไม่ระบุ
- แก้ปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
- ติดตามผล การแก้ไขปัญหากับลูกค้า
- เป็นพนักงานในสังกัดบริษัท 3BB
Network Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ

1. ดูแลติดตั้งและแก้ไขเหตุเสียระบบอุปกรณ์สำหรับลูกค้าองค์กร
2. ออกแบบ Solution สนับสนุนด้านเทคนิคแก่ฝ่ายขายสำหรับนำเสนอลูกค้าองค์กร
3. ดูแลระบบอุปกรณ์รองรับบริษัท Internet LL เช่น Netflow, Firewall, Log, Mail
4. ทอสอบอุปกรณ์สำหรับรองรับบริการลูกค้าองค์กร
พบทั้งหมด "35" รายการ // หน้าแสดงผล [1] 2 (0.0313 วินาที )