บริษัท
ตำแหน่งงาน
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
(ปี)
เพศ
1.Call Center (ภาษาไทย) สัมภาษณ์รู้ผลทันที (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ปากเกร็ด
ปวส - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับสายให้บริการข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า - ประสานงานรับเรื่อง และส่งเรื่องต่อเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า
2.พนักงานประจำศูนย์บริการ 3BB (จำนวนมาก) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : กรุงเทพและปริมณฑล
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการภายในสาขา
2.นำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท Internet 3BB
3.รับชำระค่าบริการ Internet
3.Technician : ช่างเทคนิค (ศูนย์บางใหญ่ / ศูนย์วัดเข (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : -
ปวช - ปริญญาตรี
0
ชาย
เดินสาย Drop Wire / สาย Internet / Set up คอมพิวเตอร์ ให้พร้อมใช้งาน Internet
Network Supervisor (NOC) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ

1. ควบคุมทีมงานในการตรวจสอบสถานะโครงข่าย วงจรใช้งาน
2. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการติดตั้ง รื้อถอน ต่อเชื่อมวงจร ทดสอบวงจรและยกเลิกวงจร
3. ให้คำแนะทีมงานในการตรวจสอบสถานะโครงข่าย การติดตั้ง รื้อถอน ต่อเชื่อมวงจร ทดสอบวงจรและยกเลิกวงจร
4. ช่วยเหลือทีม (Tier1, Tier 2) ในการแก้ปัญหาข้อขัดข้องของวงจร
5. ทำรายงานปัญหาเหตุเสียและการแก้ไข
6. ดูแล/ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท
พนักงานส่งเสริมการขาย 3ฺฺBB (ชาย) จำนวนมาก (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ทุกเขต
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ชาย
ทำกิจกรรมทางการตลาด ออกบูทเสนอขายสินค้าและบริการ Internet 3BB
ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการ Internet 3BB
สามารถเลือกปฎิบัติงานในโซนใกล้บ้านได้ (โซนแจ้งวัฒนะ,โซนบางใหญ่, โซนมีนบุรี, โซนอ่อนนุช, โซนรามคำแหง )
Administrator (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1 - 2
หญิง
1.ดูแลการเบิกจ่ายต่างๆของบริษัท ผ่านระบบ Epayment 2.จัดการงานทั่วไปในออฟฟิศ ดูแลเอกสาร งานด้านธุรการ ประสานงานต่างๆภายในบริษัทและภายนอกบริษัท
Database Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ไม่ระบุ
- ดูแลระบบ Oracle Database / SQL Database ที่สนับสนุนงานด้านโครงข่าย Network ของ TTTBB (ระบบ Radius, Radius (AAA), Network Usage Log, Support Tools)
- พัฒนา/เพิ่ม Application หรือ Feature ต่างๆ ของระบบ
- ดูแลระบบ Server (Linux, Windows Server)
เจ้าหน้าที่โภชนากร (Nutritionist) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
2
หญิง
1. ดูแล จัดหาอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับผู้บริหาร และแขกของผู้บริหาร
2. จัดสรรปริมาณอาหาร เครื่องดื่ม ที่มีคุณประโยชน์ตรงตามหลักโภชนาการ
3. สามารถจัดเตรียม คัดเลือก ปรุงอาหาร ตกแต่ง ได้อย่างหลากหลายประเภทตามวาระโอกาส
4. สามารถให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการ การบำบัด การออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพในเบื้องต้นได้
5. สามารถเดินทางนอกสถานที่ทำงาน ไปต่างจังหวัดในบางโอกาสได้
6. สามารถรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือจากงานหลัก
เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1 - 3
ไม่ระบุ

- บันทึกและอัพเดทข้อมูลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป
- บริหารจัดเก็บข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นระบบพร้อมตรวจสอบอยู่เสมอ
Contact Center Asst. Manager / Manager (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
4
ไม่ระบุ

-Manage/ Supervise Call Center team to achieve performance target.
-Manage QA team to ensure quality and quantity are meet company policy.
-To be an administrator about IT & Software support, Asset Management and Training in Contact Center Department.
-Leading team to maintain content, news, work information which provided to call agent.
ผู้จัดการอาคาร (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
5
ชาย
- ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาอาคารสำนักงานและการจัดการอาคารสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัท
- บริหารจัดการการบำรุงรักษาอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารให้อยู่สภาพดี และมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร
- บริหารจัดการพื้นที่เช่าในอาคารสำนักงานให้ผู้เช่าพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
- จัดหา ตรวจสอบและพิจารณาจัดจ้าง ผู้รับเหมาและผู้ให้บริการต่าง ๆ ในงานบริหารและบำรุงรักษาอาคารเช่น บริษัทรักษาความสะอาด บริษัทความปลอดภัย ผู้รับเหมาในงานโยธาหรืองานระบบต่างๆ เป็นต้น
- ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัท
- คอยตรวจสอบและติดตามผลงาน และบริหารทีมงานให้ดำเนินการในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- วางแผนดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง / ความปลอดภัย และแผนฉุกเฉินต่าง ๆ
- วางแผนและควบคุมงบประมาณในส่วนต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- จัดเตรียมและตรวจสอบรายงานประจำเดือน / ประจำปีตามที่บริษัทกำหนด
ช่างประจำอาคาร/ หัวหน้าช่างอาคาร (9อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวช - ปวส
1 - 2
ชาย
1.งานซ่อมบำรุงระบบอาคาร
2.ดูแลระบบไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ,สุขาภิบาล
3.ปฎิบัติงานตามใบแจ้งซ่อม
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานประจำศูนย์บริการ3ฺฺBB(Big C คู้บอน,Big C สว (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ทุกโซน
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.รับชำระค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3BB
2.ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์บริการ
3.รับสมัครการใช้บริการอินเตอร์เน็ต 3BB
Junior Accountant (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
1.ตรวจสอบเอกสารด้านรับและจัดทำใบสำคัญรับ
2.ลงบัญชีด้านรับ
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Senior IT Securities Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
3 - 5
ไม่ระบุ
- ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและพัฒนา ระบบความปลอดภัยของระบบ IT
- จัดทำรายงานการตรวจสอบ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และLog ของระบบความปลอดภัย
- จัดทำเอกสาร System Configuration ของระบบ
- อบรมให้ความรู้คำแนะนำด้านความปลอดภัยของระบบ
- จัดซื้อ จัดหาโซลูชั่นและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้รองรับความต้องการขอทั้งลูกค้าภายในและภายนอก
- ให้ขอมูลสนับสนุนทางด้านเทคนิคแก่ทีมขาย
- พัฒนาทีมงานให้สามารถให้บริการได้ตาม Business Requirement
- จัดการงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มเติม รวมถึงการติดตั้งระบบใหม่ ๆ
นักศึกษาฝึกงานด้านการตลาด (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : นนทบุรี
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- สนับสนุนงานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ - ติดตามเจ้าหน้าที่ทำการตลาด หรือ ออก event ภายนอกองค์กร - ติดต่อประสานงาน
หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง**หลายอัตรา** (5อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส
2
ชาย
- ควบคุมดูแลงานระบบประกอบอาคารทั้งงานดำเนินการและงานซ่อมบำรุง
- งานตามใบแจ้งซ่อม , งานโครงการงานระบบ
- งานวางแผนป้องกันเหตุเสีย
- งานวางแผนแก้ไขเหตุเสียและการบำรุงรักษา
Sales Executive / Senior Sales Executive (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
- 2
ไม่ระบุ
- นำเสนอขาย Corporate Internet Service, Leased Line Network Service ของบริษัท JasTel Network Co.Ltd (www.jastel.co.th)
- ดูแลกลุ่มลูกค้าเดิมและหากลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งหน่วยธุรกิจและภาครัฐ
- ออกหาลูกค้า ติดต่อประสานงานลูกค้านำเสนองานขายและปิดการขาย
- มีส่วนร่วมในการวางแผนการตลาดร่วมกับทีมตามทิศทางและเป้าหมายของบริษัทฯ
นักศึกษาฝึกงาน สาขาเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (4อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : สำนักงานใหญ่
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
ดูแล website (Tlcthai) - ๊Update Content - PR website - งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (ประจำศูนย์ 3BB พญาไท) (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : พญาไท
ปวส - ปริญญาตรี
1
หญิง
1.ประสานงานด้านการติดตั้งอินเทอร์เน็ต
2.จ่ายงานให้ช่างติดตั้งในแต่ละวัน
3.ประสานงานลูกค้าเพื่อนัดหมายติดตั้ง
4.ดูแลจัดเก็บเอกสาร ทำรายงาน
Engineer (Young Talent) | Telecom | Network | Comp (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ทั่วประเทศ
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
กลุ่มบริษัท จัสมินฯ กำลังค้นหานิสิต นักศึกษาทที่สำเร็จการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยมาร่วมงานกับเราที่นี้คุณจะได้พัฒนาศักยภาพของคุณในสายงานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์ในธุรกิจโทรคมนาคม อย่าปิดโอกาสความก้าวหน้า และความสำเร็จในอาชีพของคุณ
Engineer (Network & Java Skill Required) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- พัฒนาระบบที่คอยสนับสนุนงานด้านตรวจสอบโครงข่าย Network - จัดทำระบบ NMS, OSS, ระบบตรวจสอบ NAT 444, Auto Discovery Equipment Inventory
- ปรับปรุงระบบ Alarm Rectify
- ปรับปรุงระบบทดสอบ ADSL
นักศึกษาฝึกงาน สาขาการบัญชี (ป.ตรี) สาขาการจัดการท (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : สำนักงานใหญ่
ปวส - ปริญญาตรี
0
หญิง
สาขาการบัญชี (ป. ตรี) - สนับสนุนงานด้านบัญชี สาขาการจัดการทั่วไป (ปวส.- ป.ตรี) - สนับสนุนงานด้านเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล ติดต่อประสานงาน สาขาทรัพยากรบุคคล - สนับสนุนงานด้านบุคคล ดูแลเอกสารสมัครงาน ติดต่อประสานงาน
พบทั้งหมด "45" รายการ // หน้าแสดงผล [1] 2 3 (0.0156 วินาที )