บริษัท
ตำแหน่งงาน
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
(ปี)
เพศ
1.Call Center (ภาษาไทย) สัมภาษณ์รู้ผลทันที (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ปากเกร็ด
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับสายให้บริการข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า - แก้ไขปัญหาการใช้บริการแก่ลูกค้า
2.พนักงานประจำศูนย์บริการ 3BB (จำนวนมาก) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : กรุงเทพและปริมณฑล
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการภายในสาขา
2.นำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท Internet 3BB
3.รับชำระค่าบริการ Internet
3.Technician : ช่างเทคนิค (ศูนย์บางใหญ่ / ศูนย์วัดเข (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : -
ปวช - ปริญญาตรี
0
ชาย
เดินสาย Drop Wire / สาย Internet / Set up คอมพิวเตอร์ ให้พร้อมใช้งาน Internet
พนักงานประจำศูนย์บริการ(สาขาอ่อนนุช/big c extra พร (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : -
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.รับสมัครการใช้บริการ Internet 3BB 2.รับชำระค่าบริการ Internet 3BB
ช่างเทคนิคประจำอาคาร (10อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวช - ปวส
1
ชาย
- งานบริการ,งานซ่อมบำรุงระบบประกอบอาคาร - งานตามใบแจ้งซ่อม - งานวางแผนป้องกันเหตุเสีย , และงานซ่อมบำรุง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง**หลายอัตรา** (5อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส
2 - 4
ชาย
- ควบคุมดูแลงานระบบประกอบอาคารทั้งงานดำเนินการและงานซ่อมบำรุง - งานตามใบแจ้งซ่อม , งานโครงการงานระบบ - งานวางแผนป้องกันเหตุเสีย - งานวางแผนแก้ไขเหตุเสียและการบำรุงรักษา
Sales Executive / Senior Sales Executive (9อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
2 - 3
ไม่ระบุ
1.เสนอขาย Link Internet , Leased Line , Fiber Optic ให้กับลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
2.ออกพบลูกค้าเพื่อเสนองานขาย
3.วางแผนการตลาดในการขายร่วมกับทีม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท
นักศึกษาฝึกงาน สาขาเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (4อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : สำนักงานใหญ่
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
ดูแล website (Tlcthai) - ๊Update Content - PR website - งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Administrator (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
หญิง
1.งานบริหารสำนักงาน
2.งานบริหารจัดการจัดซื้อ
3.งาน Shipping
Engineer (R&D) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- จัดทำระบบ NMS, OSS, ระบบตรวจสอบ NAT 444, Auto Discovery Equipment Inventory
- ปรับปรุงระบบ Alarm Rectify
- ปรับปรุงระบบทดสอบ ADSL
นักศึกษาฝึกงาน สาขาการบัญชี (ป.ตรี) สาขาการจัดการท (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : สำนักงานใหญ่
ปวส - ปริญญาตรี
0
หญิง
สาขาการบัญชี (ป. ตรี) - สนับสนุนงานด้านบัญชี สาขาการจัดการทั่วไป (ปวส.) - สนับสนุนงานด้านเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล ติดต่อประสานงาน
Network Engineer (Assistant Manager Level) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
5
ไม่ระบุ

• ประชุมร่วมกับลูกค้าในการออกแบบและนำเสนอบริการแก่ลูกค้า (Network Infrastructure Design Proposal)
• จัดทำ TOR (Term of Requirement), Solution และ Proposal ให้กับลูกค้า
• ประสานงานเพื่อให้การติดตั้งอุปกรณ์สอดคล้องกับข้อตกลงด้านเทคนิคที่ทำไว้กับลูกค้า
• ประชุมภายในเพื่อหาวิเคราะห์แก้ไขปัญหา และปรับปรุงบริการ
ช่างเทคนิคประจำชลบุรี (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวช - ปวส
0
ชาย

- ตรวจสอบ บันทึก ดูแลบำรุงรักษา ระบบสื่อสัญญาณ ระบบการกำลัง ข่ายสายตอนนอก
- ติดต่อประสานงานภายในและหน้างาน ในการต่อเชื่อม / ยกเลิกวงจร การตรวจสอบการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
- ทำรายงานวิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานี การทำรายงานสรุป
- งานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
Telecom Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
2
ไม่ระบุ


- ดูแลระบบ Transmission ของ 3BB ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
- รับผิดชอบในการติดตั้ง ดูแลตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบ Transmission (SDH, NG, WDM, MPLS)
- ประสานงานหน่วยงานภายในภายนอกในการดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
Recruitment Officer (6 Months Contract) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ไม่ระบุ

- รับผิดชอบในกระบวนการสรรหาว่าจ้างในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินการในสรรหาใบสมัคร การต้อนรับ ทำแบบทดสอบ จนสิ้นสุดกระบวนการ
- เข้าร่วมกิจกรรมงานนัดพบแรงงานต่าง ๆ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาตามที่ได้รับมอบหมาย
QA Assistant Manager (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : -
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
3
ไม่ระบุ

- สนับสนุนการทำแผนงานประจำปี
- ควบคุมระบบคุณภาพ ISO27001 / ISO20000 และที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนและส่งเสริมทีมงาน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันระบบคุณภาพ
- พัฒนาทีมและผู้เกี่ยวข้องในการตรวจสอบระบบคุณภาพๆ
- คอบปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท
- ดำเนินการวัดผลและรายงานสถานะ
- เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้
- ประสานงานและจัดประชุมเพื่อผลักดันระบบคุณภาพ
Senior Server Engineer (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
มากกว่า5
ไม่ระบุ

-ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและพัฒนา ดูแลรักษาและแก้ไข Troubleshooting Linux Server, Windows Server, Virtualization, Database ของลูกค้าและภายในบริษัท
-จัดทำรายงานการตรวจสอบ และวิเคราะห์ Performance, Availability Monitor, Log ของระบบ
-การสำรองข้อมูลและกู้คืนระบบ
-จัดทำเอกสาร System Configuration ของระบบ
-จัดซื้อ จัดหาโซลูชั่นและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้รองรับงานทั้งลูกค้าภายยนอกและภายใน
-สนับสนุนทางเทคนิคให้แก่ทีมขาย
-พัฒนาทีมงานใหสามารถรองรับงานตามความต้องการของธรกิจของบริษัท
-จัดการงานโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มเติม รวมถึงการติดตั้งระบบใหม่ ๆ
Senior Network Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
มากกว่า5
ไม่ระบุ

-ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและพัฒนา ดูแลรักษาและแก้ไข Troubleshooting ระบบเครือข่าย LAN, WAN ของลูกค้าและภายในบริษัท
-จัดทำรายงานการตรวจสอบ และวิเคราะห์ Performance, Availability Monitor, Log ของระบบ
-การสำรองข้อมูลและกู้คืนระบบ
-จัดทำเอกสาร System Configuration ของระบบ
-จัดซื้อ จัดหาโซลูชั่นและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้รองรับงานทั้งลูกค้าภายยนอกและภายใน
-สนับสนุนทางเทคนิคให้แก่ทีมขาย
-พัฒนาทีมงานใหสามารถรองรับงานตามความต้องการของธรกิจของบริษัท
-จัดการงานโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มเติม รวมถึงการติดตั้งระบบใหม่ ๆ
นักศึกษาฝึกงาน (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : แจ้งวัฒนะ
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานสาขาต่างๆ ดังนี้ - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - เทคโนโลยีสารสนเทศ - การตลาด - บริหาร - การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หญิง) - เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
Marketing Officer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
- 1
ชาย

- ประสานงานในการเปิดพื้นที่, การต่อสัญญา และการเรียกเก็บเงินตามสัญญา ของศูนย์ให้บริการ Internet 3BB
- ดูแลและประสานงานด้านเอกสารสัญญา และดำเนินงานต่าง ๆ ด้านพื้นที่
- ร่วมทีมในการทำกิจกกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ของ Internet 3BB
- ดูแลเรื่องผลิตสื่อสนับสนุนงานขาย, สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามจุดขาย
- ดูและภาพลักษณ์ของจุดบริการลูกค้า, ผลิตสื่อต่าง ๆ , ประสานเรื่องการใช้พื้นที่ทำกิจกรรม, ดูแลกิจกรรม ณ จุดบริการลูกค้า
เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาทางโทรศัพท์ด้านเทคนิค (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ปากเกร็ด
ปวช - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับสายต่อจาก Call Center ในการให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้า อินเตอร์เน็ต 3BB - แก้ไขปัญหาทางเทคนิคให้แก่ลูกค้าทางโทรศัพทฺ์ อินเตอร์เน็ต 3BB
Call Center (English) สัมภาษณ์รู้ผลทันที (5อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ปากเกร็ด
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับสายให้บริการข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า - แก้ไขปัญหาการใช้บริการแก่ลูกค้า
Contract Management Officer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
2
หญิง
สังกัดบริษัท JasTel Network (www.Jastel.co.th)
สนับสนุนและประสานงานด้านเอกสารสัญญา เงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ กับลูกค้า/ คู่ค้าในประเทศและต่างประเทศ ในส่วนของการจัดเตรียมร่าง และตรวจสอบเอกสารประกอบสัญญาต่างๆ
ทั้งสนับสนุนการเจรจาต่อรอง (ตามคำแนะนำของฝ่ายกฎหมาย) เพื่อให้การบริหารสัญญาเป็นไปตามกำหนดเวลา ได้รับการอนุมัติและเสนอลงนามต่อไป
สนับสนุนและติดต่อประสานงานกับฝ่ายกฎหมาย ด้านข้อคิดเห็นและแนะนำทางกฎหมาย
สนับสนุนและประสานงานด้านเอกสารสัญญาต่างๆ กับทีมขาย, ทีมsupport และทีมบัญชี
ดูแลและจัดเตรียมร่างเอกสารทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น หนังสือมอบอำนาจต่างๆ, ร่างสัญญาทั่วไป และอื่นๆ
สนับสนุนงานดูแล รวบรวม จัดเก็บเอกสาร สัญญา เงื่อนไข ข้อตกลง และอื่นๆ เช่น รายละเอียดในการติดต่อประสานงานการทำสัญญา, ข้อมูลการทำสัญญาของลูกค้า, ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การต่ออายุ, การยกเลิกสัญญา
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
พบทั้งหมด "25" รายการ // หน้าแสดงผล [1] 2 (0.0156 วินาที )