บริษัท
ตำแหน่งงาน
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
(ปี)
เพศ
1.Call Center (ภาษาไทย) สัมภาษณ์รู้ผลทันที (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ปากเกร็ด
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับสายให้บริการข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า - แก้ไขปัญหาการใช้บริการแก่ลูกค้า
2.พนักงานประจำศูนย์บริการ 3BB (จำนวนมาก) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : กรุงเทพและปริมณฑล
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการภายในสาขา
2.นำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท Internet 3BB
3.รับชำระค่าบริการ Internet
3.Technician : ช่างเทคนิค (ศูนย์บางใหญ่ / ศูนย์วัดเข (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : -
ปวช - ปริญญาตรี
0
ชาย
เดินสาย Drop Wire / สาย Internet / Set up คอมพิวเตอร์ ให้พร้อมใช้งาน Internet
HR Employee Relation Officer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
2
ชาย
- ดูแลเรื่องร้องเรียน และเป็นตัวกลางระหว่างหน่วยงานกับพนักงาน ในเรื่องปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์
- ดูแล แนะนำหน่วยงานในเรื่องกฏระเบียบและข้อกฎหมายแรงงาน
- ดูแลและดำเนินการข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกฏหมายแรงงานให้ถูกต้องตามกฏหมาย เช่น เรื่องคนพิการ, เรื่องคณะกรรมสวัสดิการ, เรื่องคณะกรรมการความปลอดภัย เป็นต้น
- สัมภาษณ์พนักงานลาออก เก็บรวบรวมข้อมูล
- เป็นตัวกลางประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับหน่วยงานภาครัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
ช่างเทคนิคประจำอาคาร (10อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวช - ปวส
1 - 3
ชาย
- งานบริการ,งานซ่อมบำรุงระบบประกอบอาคาร - งานตามใบแจ้งซ่อม - งานวางแผนป้องกันเหตุเสีย , และงานซ่อมบำรุง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง**หลายอัตรา** (5อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส
2 - 4
ชาย
- ควบคุมดูแลงานระบบประกอบอาคารทั้งงานดำเนินการและงานซ่อมบำรุง - งานตามใบแจ้งซ่อม , งานโครงการงานระบบ - งานวางแผนป้องกันเหตุเสีย - งานวางแผนแก้ไขเหตุเสียและการบำรุงรักษา
Sales Executive / Senior Sales Executive (9อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
2 - 3
ไม่ระบุ
1.เสนอขาย Link Internet , Leased Line , Fiber Optic ให้กับลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
2.ออกพบลูกค้าเพื่อเสนองานขาย
3.วางแผนการตลาดในการขายร่วมกับทีม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท
นักศึกษาฝึกงาน สาขาเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (4อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : สำนักงานใหญ่
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
ดูแล website (Tlcthai) - ๊Update Content - PR website - งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Administrator (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
หญิง
1.งานบริหารสำนักงาน
2.งานบริหารจัดการจัดซื้อ
3.งาน Shipping
Engineer (R&D) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- จัดทำระบบ NMS, OSS, ระบบตรวจสอบ NAT 444, Auto Discovery Equipment Inventory
- ปรับปรุงระบบ Alarm Rectify
- ปรับปรุงระบบทดสอบ ADSL
นักศึกษาฝึกงาน สาขาการบัญชี (ป.ตรี) สาขาการจัดการท (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : สำนักงานใหญ่
ปวส - ปริญญาตรี
0
หญิง
สาขาการบัญชี (ป. ตรี) - สนับสนุนงานด้านบัญชี สาขาการจัดการทั่วไป (ปวส.) - สนับสนุนงานด้านเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล ติดต่อประสานงาน
ช่างเทคนิคประจำชลบุรี (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวช - ปวส
0
ชาย

- ตรวจสอบ บันทึก ดูแลบำรุงรักษา ระบบสื่อสัญญาณ ระบบการกำลัง ข่ายสายตอนนอก
- ติดต่อประสานงานภายในและหน้างาน ในการต่อเชื่อม / ยกเลิกวงจร การตรวจสอบการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
- ทำรายงานวิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานี การทำรายงานสรุป
- งานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
Telecom Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
2
ไม่ระบุ


- ดูแลระบบ Transmission ของ 3BB ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
- รับผิดชอบในการติดตั้ง ดูแลตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบ Transmission (SDH, NG, WDM, MPLS)
- ประสานงานหน่วยงานภายในภายนอกในการดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
QA Assistant Manager (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : -
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
3
ไม่ระบุ

- สนับสนุนการทำแผนงานประจำปี
- ควบคุมระบบคุณภาพ ISO27001 / ISO20000 และที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนและส่งเสริมทีมงาน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันระบบคุณภาพ
- พัฒนาทีมและผู้เกี่ยวข้องในการตรวจสอบระบบคุณภาพๆ
- คอบปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท
- ดำเนินการวัดผลและรายงานสถานะ
- เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้
- ประสานงานและจัดประชุมเพื่อผลักดันระบบคุณภาพ
Senior Server Engineer (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
มากกว่า5
ไม่ระบุ

-ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและพัฒนา ดูแลรักษาและแก้ไข Troubleshooting Linux Server, Windows Server, Virtualization, Database ของลูกค้าและภายในบริษัท
-จัดทำรายงานการตรวจสอบ และวิเคราะห์ Performance, Availability Monitor, Log ของระบบ
-การสำรองข้อมูลและกู้คืนระบบ
-จัดทำเอกสาร System Configuration ของระบบ
-จัดซื้อ จัดหาโซลูชั่นและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้รองรับงานทั้งลูกค้าภายยนอกและภายใน
-สนับสนุนทางเทคนิคให้แก่ทีมขาย
-พัฒนาทีมงานใหสามารถรองรับงานตามความต้องการของธรกิจของบริษัท
-จัดการงานโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มเติม รวมถึงการติดตั้งระบบใหม่ ๆ
Senior Network Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
มากกว่า5
ไม่ระบุ

-ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและพัฒนา ดูแลรักษาและแก้ไข Troubleshooting ระบบเครือข่าย LAN, WAN ของลูกค้าและภายในบริษัท
-จัดทำรายงานการตรวจสอบ และวิเคราะห์ Performance, Availability Monitor, Log ของระบบ
-การสำรองข้อมูลและกู้คืนระบบ
-จัดทำเอกสาร System Configuration ของระบบ
-จัดซื้อ จัดหาโซลูชั่นและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้รองรับงานทั้งลูกค้าภายยนอกและภายใน
-สนับสนุนทางเทคนิคให้แก่ทีมขาย
-พัฒนาทีมงานใหสามารถรองรับงานตามความต้องการของธรกิจของบริษัท
-จัดการงานโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มเติม รวมถึงการติดตั้งระบบใหม่ ๆ
นักศึกษาฝึกงาน (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : แจ้งวัฒนะ
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานสาขาต่างๆ ดังนี้ - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - เทคโนโลยีสารสนเทศ - การตลาด - บริหาร - การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หญิง) - เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
Network Officer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาตรี
0
ชาย

- ทำหน้าที่ประสานงานกับ Providers,Customers และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาวงจร
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อประสานงาน Network Diagram และทำการแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยพร้อมใช้งาน
- รวบรวมข้อมูลคุณภาพวงจร
- ทำการสำรองข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้งานสำหรับการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า
เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาทางโทรศัพท์ด้านเทคนิค (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ปากเกร็ด
ปวช - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับสายต่อจาก Call Center ในการให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้า อินเตอร์เน็ต 3BB - แก้ไขปัญหาทางเทคนิคให้แก่ลูกค้าทางโทรศัพทฺ์ อินเตอร์เน็ต 3BB
Call Center (English) สัมภาษณ์รู้ผลทันที (5อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ปากเกร็ด
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับสายให้บริการข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า - แก้ไขปัญหาการใช้บริการแก่ลูกค้า
Network Engineer (NOC) (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- Monitor Link & Core Network
- รับแจ้ง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ปัญหาการใช้งาน Internet & IDC ของลูกค้าองค์กรภายนอก
- สามารถทำงานเป็นกะได้
Help Desk Officer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : -
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้ยงต้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับผู้ใช้ระบบงาน

Java Programmer (6อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : -
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- พัฒนา/ต่อยอด Application เพื่อสนับสนุนระบบงานของบริษัท - เขียนโปรแกรมเพื่อ ฆียยนพะ ระบบงาน BCS - เขียนรายงานเพื่อ Support ระบบงาน BCS - เขียน PL/SQL เพื่อ Support ระบบงาน BCS
พบทั้งหมด "23" รายการ // หน้าแสดงผล [1] 2 (0.0156 วินาที )