บริษัท
ตำแหน่งงาน
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
(ปี)
เพศ
1.พนักงานประจำศูนย์บริการ3ฺฺBB( Big c extra ลาดพร้า (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ทุกโซน
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.รับชำระค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3BB
2.ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์บริการ
3.รับสมัครการใช้บริการอินเตอร์เน็ต 3BB
2.Call Center (ภาษาไทย) สัมภาษณ์รู้ผลทันที (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ปากเกร็ด
ปวส - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับสายให้บริการข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า - ประสานงานรับเรื่อง และส่งเรื่องต่อเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า
3.พนักงานประจำศูนย์บริการ 3BB (จำนวนมาก) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : กรุงเทพและปริมณฑล
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการภายในสาขา
2.นำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท Internet 3BB
3.รับชำระค่าบริการ Internet
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประสานงาน) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
หญิง
1.ดูแลงานเอกสารและค่าใช้จ่าย ของศุนย์ปฎิบัติการซ่อมบำรุง สรุปการใช้งานใช้งบประมาณทุกๆไตรมาส และสรุปรายงานการใช้งานรถยนต์ประจำโครงข่ายนครหลวง รวมทั้งการขออนุมัติเข้าซ่อมบำรุงที่ศูนย์บริการ
2. ตรวจสอบและดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรียกเก็บ รวมทั้งตรวจสอบสัญญาเช่าและความจำเป็นในการใช้งานของอาคารที่ติดตั้งอุปกรณ์
3. ติดต่อประสานงาน เช่น งานบริหารสำนักงาน , งานจัดซื้อ , งานบัญชี งานสัญญาและอื่นๆเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานฯ, ควบคุมบันทึกการใช้งานของอุปกรณ์สิ้นเปลือง ของทีมโครงข่ายนครหลวง
4. รับผิดชอบงานตรวจรับ ในการจัดเตรียม/ตรวจสอบเอกสารตรวจรับ และประสานงานกับทีมตรวจรับ
Web Content (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1 - 2
ไม่ระบุ
1.จัดทำเนื้อหาบนเว็บไซต์ รับผิดชอบในส่วนของเนื้อหาตามที่ได้รับมอบหมายมาจากผู้เป็นเว็บมาสเตอร์
2. รวบรวม วิเคราะห์ และการจัดการข้อมูลข่าวสาร บริหารเนื้อหา(Content)เขียนข้อมูลอัพเดตและEdit และข้อมูลในเว็บไซต์
3.ดูแลและจัดเตรียมเนื้อหาบน Social Network ของบริษัท
4.ค้นหาข้อมูล Content จากช่องทางต่างๆเพื่อนำข้อมูลแจ้งให้ส่วนงานทราบและนำลงระบบ Database
Senior Finance &Costing Officer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
1.จัดทำต้นทุนบัญชี , การเงิน ของบริษัท
2.รวบรวมและบันทึก Bandwidth รวมถึงดูแล Data base ของทุก Service ที่ให้บริการ
3.รวบรวมจัดเก็บข้อมูลและบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
พนักงานขาย อินเตอร์เน็ต 3BB (โซนบางกะปิ/โซนปากเกร็ (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : บางกะปิ/ลาดพร้าว
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
ออกบูธรับสมัครการใช้บริการ Internet 3BB
ให้บริการลูกค้าที่มาใช้งานบริการ Internet 3BB
ปฎิบัติงานร่วมกันเป็นทีม
นักศึกษาฝึกงานด้านการจัดการทั่วไป (ด่วน) updated 2 (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : นนทบุรี
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- สนับสนุนงานด้านเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล ติดต่อประสานงาน - สามารถใช้ Microsoft Office ได้
นักศึกษาฝึกงานด้านบัญชี (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : นนทบุรี
ปริญญาตรี -
0
ไม่ระบุ
- สนับสนุนงานด้านบัญชี เช่น บันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และจัดเก็บเอกสารทางบัญชี - ดึงข้อมูลทางธนาคาร ระบบ internet banking มาจัดทำรายงาน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นักศึกษาฝึกงานด้านการตลาด (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : นนทบุรี
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- สนับสนุนงานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ - ติดตามเจ้าหน้าที่ทำการตลาด หรือ ออก event ภายนอกองค์กร - ติดต่อประสานงาน
นักศึกษาฝึกงานด้าน IT Support updated 25/6/58 (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ปวส
0
ชาย
- งานเกี่ยวกับ IT Support เช่น ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Network Supervisor (NOC) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ

1. ควบคุมทีมงานในการตรวจสอบสถานะโครงข่าย วงจรใช้งาน
2. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการติดตั้ง รื้อถอน ต่อเชื่อมวงจร ทดสอบวงจรและยกเลิกวงจร
3. ให้คำแนะทีมงานในการตรวจสอบสถานะโครงข่าย การติดตั้ง รื้อถอน ต่อเชื่อมวงจร ทดสอบวงจรและยกเลิกวงจร
4. ช่วยเหลือทีม (Tier1, Tier 2) ในการแก้ปัญหาข้อขัดข้องของวงจร
5. ทำรายงานปัญหาเหตุเสียและการแก้ไข
6. ดูแล/ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท
ช่างประจำอาคาร/ หัวหน้าช่างอาคาร (9อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวช - ปวส
1 - 2
ชาย
1.งานซ่อมบำรุงระบบอาคาร
2.ดูแลระบบไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ,สุขาภิบาล
3.ปฎิบัติงานตามใบแจ้งซ่อม
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Senior IT Securities Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
3 - 5
ไม่ระบุ
- ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและพัฒนา ระบบความปลอดภัยของระบบ IT
- จัดทำรายงานการตรวจสอบ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และLog ของระบบความปลอดภัย
- จัดทำเอกสาร System Configuration ของระบบ
- อบรมให้ความรู้คำแนะนำด้านความปลอดภัยของระบบ
- จัดซื้อ จัดหาโซลูชั่นและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้รองรับความต้องการขอทั้งลูกค้าภายในและภายนอก
- ให้ขอมูลสนับสนุนทางด้านเทคนิคแก่ทีมขาย
- พัฒนาทีมงานให้สามารถให้บริการได้ตาม Business Requirement
- จัดการงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มเติม รวมถึงการติดตั้งระบบใหม่ ๆ
หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง**หลายอัตรา** (5อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส
2
ชาย
- ควบคุมดูแลงานระบบประกอบอาคารทั้งงานดำเนินการและงานซ่อมบำรุง
- งานตามใบแจ้งซ่อม , งานโครงการงานระบบ
- งานวางแผนป้องกันเหตุเสีย
- งานวางแผนแก้ไขเหตุเสียและการบำรุงรักษา
Sales Executive / Senior Sales Executive (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
- 2
ไม่ระบุ
- นำเสนอขาย Corporate Internet Service, Leased Line Network Service ของบริษัท JasTel Network Co.Ltd (www.jastel.co.th)
- ดูแลกลุ่มลูกค้าเดิมและหากลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งหน่วยธุรกิจและภาครัฐ
- ออกหาลูกค้า ติดต่อประสานงานลูกค้านำเสนองานขายและปิดการขาย
- มีส่วนร่วมในการวางแผนการตลาดร่วมกับทีมตามทิศทางและเป้าหมายของบริษัทฯ
นักศึกษาฝึกงาน สาขาเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (4อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : สำนักงานใหญ่
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
ดูแล website (Tlcthai) - ๊Update Content - PR website - งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Engineer (Network & Java Skill Required) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- พัฒนาระบบที่คอยสนับสนุนงานด้านตรวจสอบโครงข่าย Network - จัดทำระบบ NMS, OSS, ระบบตรวจสอบ NAT 444, Auto Discovery Equipment Inventory
- ปรับปรุงระบบ Alarm Rectify
- ปรับปรุงระบบทดสอบ ADSL
Network Engineer (Presales) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1 - 5
ไม่ระบุ

• ประชุมร่วมกับลูกค้าในการออกแบบและนำเสนอบริการแก่ลูกค้า (Network Infrastructure Design Proposal)
• จัดทำ Solution และ Proposal ให้กับลูกค้า
• ประสานงานเพื่อให้การติดตั้งอุปกรณ์สอดคล้องกับข้อตกลงด้านเทคนิคที่ทำไว้กับลูกค้า
• ประชุมภายในเพื่อหาวิเคราะห์แก้ไขปัญหา และปรับปรุงบริการ
เจ้าหน้าที่เทคนิค (ตอบปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต) (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาตรี
0 - 1
ไม่ระบุ
- แก้ปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
- ติดตามผล การแก้ไขปัญหากับลูกค้า
- เป็นพนักงานในสังกัดบริษัท 3BB
Network Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ

1. ดูแลติดตั้งและแก้ไขเหตุเสียระบบอุปกรณ์สำหรับลูกค้าองค์กร
2. ออกแบบ Solution สนับสนุนด้านเทคนิคแก่ฝ่ายขายสำหรับนำเสนอลูกค้าองค์กร
3. ดูแลระบบอุปกรณ์รองรับบริษัท Internet LL เช่น Netflow, Firewall, Log, Mail
4. ทอสอบอุปกรณ์สำหรับรองรับบริการลูกค้าองค์กร
QA Assistant Manager (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : -
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
3
ไม่ระบุ

- สนับสนุนการทำแผนงานประจำปี
- ควบคุมระบบคุณภาพ ISO27001 / ISO20000 และที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนและส่งเสริมทีมงาน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันระบบคุณภาพ
- พัฒนาทีมและผู้เกี่ยวข้องในการตรวจสอบระบบคุณภาพๆ
- คอบปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท
- ดำเนินการวัดผลและรายงานสถานะ
- เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้
- ประสานงานและจัดประชุมเพื่อผลักดันระบบคุณภาพ
QA Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : -
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
1 - 3
ไม่ระบุ
- วางแผนการตรวจสอบติดตามระบบคุณภาพ ISO20000
- เป็นผู้ติดตามภายในแต่ตรวจติดตาม Supplier
- ประสานงานหน่วยงานภายนอก ในการตรวจรับรองระบบ ISO20000
- ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการมาตราฐานต่าง ๆ
- เป็นวิทยากรอบรมภายในความดูด้านระบบบริหารคุณภาพ
- ประสานงานและจัดประชุมเพื่อผลักดันระบบคุณภาพ
พบทั้งหมด "37" รายการ // หน้าแสดงผล [1] 2 (0.0303 วินาที )