บริษัท
ตำแหน่งงาน
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
(ปี)
เพศ
1.Call Center (ภาษาไทย) สัมภาษณ์รู้ผลทันที (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ปากเกร็ด
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับสายให้บริการข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า - แก้ไขปัญหาการใช้บริการแก่ลูกค้า
2.พนักงานประจำศูนย์บริการ 3BB (จำนวนมาก) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : กรุงเทพและปริมณฑล
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการภายในสาขา
2.นำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท Internet 3BB
3.รับชำระค่าบริการ Internet
3.Technician : ช่างเทคนิค (ศูนย์บางใหญ่ / ศูนย์วัดเข (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : -
ปวช - ปริญญาตรี
0
ชาย
เดินสาย Drop Wire / สาย Internet / Set up คอมพิวเตอร์ ให้พร้อมใช้งาน Internet
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : -
ปริญญาตรี
2 - 5
หญิง
• สนับสนุนและประสานงานด้านเอกสารสัญญา เงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ กับลูกค้า/ คู่ค้าในประเทศและต่างประเทศ ในส่วนของการจัดเตรียมร่าง และตรวจสอบเอกสารประกอบสัญญาต่างๆ
• ทั้งสนับสนุนการเจรจาต่อรอง (ตามคำแนะนำของฝ่ายกฎหมาย) เพื่อให้การบริหารสัญญาเป็นไปตามกำหนดเวลา ได้รับการอนุมัติและเสนอลงนามต่อไป
• สนับสนุนและติดต่อประสานงานกับฝ่ายกฎหมาย ด้านข้อคิดเห็นและแนะนำทางกฎหมาย
• สนับสนุนและประสานงานด้านเอกสารสัญญาต่างๆ กับทีมขาย, ทีมsupport และทีมบัญชี
• ดูแลและจัดเตรียมร่างเอกสารทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น หนังสือมอบอำนาจต่างๆ, ร่างสัญญาทั่วไป และอื่นๆ
• สนับสนุนงานดูแล รวบรวม จัดเก็บเอกสาร สัญญา เงื่อนไข ข้อตกลง และอื่นๆ เช่น รายละเอียดในการติดต่อประสานงานการทำสัญญา, ข้อมูลการทำสัญญาของลูกค้า
• ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การต่ออายุ, การยกเลิกสัญญา • พัฒนาและปรับปรุงการจัดการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
พนักงานประจำศูนย์บริการ(สาขาอ่อนนุช/เซ็นทรัลลาดพร้ (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : -
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.รับสมัครการใช้บริการ Internet 3BB 2.รับชำระค่าบริการ Internet 3BB
ช่างเทคนิคประจำอาคาร (10อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวช - ปวส
1
ชาย
- งานบริการ,งานซ่อมบำรุงระบบประกอบอาคาร - งานตามใบแจ้งซ่อม - งานวางแผนป้องกันเหตุเสีย , และงานซ่อมบำรุง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง**หลายอัตรา** (5อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส
2 - 4
ชาย
- ควบคุมดูแลงานระบบประกอบอาคารทั้งงานดำเนินการและงานซ่อมบำรุง - งานตามใบแจ้งซ่อม , งานโครงการงานระบบ - งานวางแผนป้องกันเหตุเสีย - งานวางแผนแก้ไขเหตุเสียและการบำรุงรักษา
Sales Executive / Senior Sales Executive (9อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
2 - 3
ไม่ระบุ
1.เสนอขาย Link Internet , Leased Line , Fiber Optic ให้กับลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
2.ออกพบลูกค้าเพื่อเสนองานขาย
3.วางแผนการตลาดในการขายร่วมกับทีม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท
นักศึกษาฝึกงาน สาขาเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (4อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : สำนักงานใหญ่
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
ดูแล website (Tlcthai) - ๊Update Content - PR website - งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Administrator (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
หญิง
1.งานบริหารสำนักงาน
2.งานบริหารจัดการจัดซื้อ
3.งาน Shipping
Engineer (R&D) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- จัดทำระบบ NMS, OSS, ระบบตรวจสอบ NAT 444, Auto Discovery Equipment Inventory
- ปรับปรุงระบบ Alarm Rectify
- ปรับปรุงระบบทดสอบ ADSL
นักศึกษาฝึกงาน สาขาการบัญชี (ป.ตรี) สาขาการจัดการท (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : สำนักงานใหญ่
ปวส - ปริญญาตรี
0
หญิง
สาขาการบัญชี (ป. ตรี) - สนับสนุนงานด้านบัญชี สาขาการจัดการทั่วไป (ปวส.) - สนับสนุนงานด้านเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล ติดต่อประสานงาน
Network Engineer (Assistant Manager Level) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
5
ไม่ระบุ

• ประชุมร่วมกับลูกค้าในการออกแบบและนำเสนอบริการแก่ลูกค้า (Network Infrastructure Design Proposal)
• จัดทำ TOR (Term of Requirement), Solution และ Proposal ให้กับลูกค้า
• ประสานงานเพื่อให้การติดตั้งอุปกรณ์สอดคล้องกับข้อตกลงด้านเทคนิคที่ทำไว้กับลูกค้า
• ประชุมภายในเพื่อหาวิเคราะห์แก้ไขปัญหา และปรับปรุงบริการ
ช่างเทคนิคประจำชลบุรี (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวช - ปวส
0
ชาย

- ตรวจสอบ บันทึก ดูแลบำรุงรักษา ระบบสื่อสัญญาณ ระบบการกำลัง ข่ายสายตอนนอก
- ติดต่อประสานงานภายในและหน้างาน ในการต่อเชื่อม / ยกเลิกวงจร การตรวจสอบการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
- ทำรายงานวิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานี การทำรายงานสรุป
- งานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
Telecom Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
2
ไม่ระบุ


- ดูแลระบบ Transmission ของ 3BB ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
- รับผิดชอบในการติดตั้ง ดูแลตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบ Transmission (SDH, NG, WDM, MPLS)
- ประสานงานหน่วยงานภายในภายนอกในการดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
Recruitment Officer (6 Months Contract) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ไม่ระบุ

- รับผิดชอบในกระบวนการสรรหาว่าจ้างในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินการในสรรหาใบสมัคร การต้อนรับ ทำแบบทดสอบ จนสิ้นสุดกระบวนการ
- เข้าร่วมกิจกรรมงานนัดพบแรงงานต่าง ๆ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาตามที่ได้รับมอบหมาย
QA Assistant Manager (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : -
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
3
ไม่ระบุ

- สนับสนุนการทำแผนงานประจำปี
- ควบคุมระบบคุณภาพ ISO27001 / ISO20000 และที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนและส่งเสริมทีมงาน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันระบบคุณภาพ
- พัฒนาทีมและผู้เกี่ยวข้องในการตรวจสอบระบบคุณภาพๆ
- คอบปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท
- ดำเนินการวัดผลและรายงานสถานะ
- เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้
- ประสานงานและจัดประชุมเพื่อผลักดันระบบคุณภาพ
Senior Server Engineer (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
มากกว่า5
ไม่ระบุ

-ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและพัฒนา ดูแลรักษาและแก้ไข Troubleshooting Linux Server, Windows Server, Virtualization, Database ของลูกค้าและภายในบริษัท
-จัดทำรายงานการตรวจสอบ และวิเคราะห์ Performance, Availability Monitor, Log ของระบบ
-การสำรองข้อมูลและกู้คืนระบบ
-จัดทำเอกสาร System Configuration ของระบบ
-จัดซื้อ จัดหาโซลูชั่นและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้รองรับงานทั้งลูกค้าภายยนอกและภายใน
-สนับสนุนทางเทคนิคให้แก่ทีมขาย
-พัฒนาทีมงานใหสามารถรองรับงานตามความต้องการของธรกิจของบริษัท
-จัดการงานโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มเติม รวมถึงการติดตั้งระบบใหม่ ๆ
Senior Network Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
มากกว่า5
ไม่ระบุ

-ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและพัฒนา ดูแลรักษาและแก้ไข Troubleshooting ระบบเครือข่าย LAN, WAN ของลูกค้าและภายในบริษัท
-จัดทำรายงานการตรวจสอบ และวิเคราะห์ Performance, Availability Monitor, Log ของระบบ
-การสำรองข้อมูลและกู้คืนระบบ
-จัดทำเอกสาร System Configuration ของระบบ
-จัดซื้อ จัดหาโซลูชั่นและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้รองรับงานทั้งลูกค้าภายยนอกและภายใน
-สนับสนุนทางเทคนิคให้แก่ทีมขาย
-พัฒนาทีมงานใหสามารถรองรับงานตามความต้องการของธรกิจของบริษัท
-จัดการงานโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มเติม รวมถึงการติดตั้งระบบใหม่ ๆ
นักศึกษาฝึกงาน (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : แจ้งวัฒนะ
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานสาขาต่างๆ ดังนี้ - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - เทคโนโลยีสารสนเทศ - การตลาด - บริหาร - การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หญิง) - เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
Marketing Officer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
- 1
ชาย

- ประสานงานในการเปิดพื้นที่, การต่อสัญญา และการเรียกเก็บเงินตามสัญญา ของศูนย์ให้บริการ Internet 3BB
- ดูแลและประสานงานด้านเอกสารสัญญา และดำเนินงานต่าง ๆ ด้านพื้นที่
- ร่วมทีมในการทำกิจกกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ของ Internet 3BB
- ดูแลเรื่องผลิตสื่อสนับสนุนงานขาย, สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามจุดขาย
- ดูและภาพลักษณ์ของจุดบริการลูกค้า, ผลิตสื่อต่าง ๆ , ประสานเรื่องการใช้พื้นที่ทำกิจกรรม, ดูแลกิจกรรม ณ จุดบริการลูกค้า
เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาทางโทรศัพท์ด้านเทคนิค (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ปากเกร็ด
ปวช - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับสายต่อจาก Call Center ในการให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้า อินเตอร์เน็ต 3BB - แก้ไขปัญหาทางเทคนิคให้แก่ลูกค้าทางโทรศัพทฺ์ อินเตอร์เน็ต 3BB
Call Center (English) สัมภาษณ์รู้ผลทันที (5อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ปากเกร็ด
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับสายให้บริการข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า - แก้ไขปัญหาการใช้บริการแก่ลูกค้า
พบทั้งหมด "26" รายการ // หน้าแสดงผล [1] 2 (0.0308 วินาที )