บริษัท
ตำแหน่งงาน
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
(ปี)
เพศ
1.Call Center (ภาษาไทย) สัมภาษณ์รู้ผลทันที (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ปากเกร็ด
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับสายให้บริการข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า - แก้ไขปัญหาการใช้บริการแก่ลูกค้า
2.พนักงานประจำศูนย์บริการ 3BB (จำนวนมาก) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : กรุงเทพและปริมณฑล
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการภายในสาขา
2.นำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท Internet 3BB
3.รับชำระค่าบริการ Internet
3.Technician : ช่างเทคนิค (ศูนย์บางใหญ่ / ศูนย์วัดเข (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : -
ปวช - ปริญญาตรี
0
ชาย
เดินสาย Drop Wire / สาย Internet / Set up คอมพิวเตอร์ ให้พร้อมใช้งาน Internet
ผู้จัดการอาคาร (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
5
ชาย
- ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาอาคารสำนักงานและการจัดการอาคารสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัท
- บริหารจัดการการบำรุงรักษาอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารให้อยู่สภาพดี และมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร
- บริหารจัดการพื้นที่เช่าในอาคารสำนักงานให้ผู้เช่าพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
- จัดหา ตรวจสอบและพิจารณาจัดจ้าง ผู้รับเหมาและผู้ให้บริการต่าง ๆ ในงานบริหารและบำรุงรักษาอาคารเช่น บริษัทรักษาความสะอาด บริษัทความปลอดภัย ผู้รับเหมาในงานโยธาหรืองานระบบต่างๆ เป็นต้น
- ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัท
- คอยตรวจสอบและติดตามผลงาน และบริหารทีมงานให้ดำเนินการในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- วางแผนดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง / ความปลอดภัย และแผนฉุกเฉินต่าง ๆ
- วางแผนและควบคุมงบประมาณในส่วนต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- จัดเตรียมและตรวจสอบรายงานประจำเดือน / ประจำปีตามที่บริษัทกำหนด
ช่างประจำอาคาร/ หัวหน้าช่างอาคาร (9อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวช - ปวส
1 - 2
ชาย
1.งานซ่อมบำรุงระบบอาคาร
2.ดูแลระบบไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ,สุขาภิบาล
3.ปฎิบัติงานตามใบแจ้งซ่อม
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานประจำศูนย์บริการ3ฺฺBB(Big c สะพานควาย/Centr (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ทุกโซน
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.รับชำระค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3BB
2.ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์บริการ
3.รับสมัครการใช้บริการอินเตอร์เน็ต 3BB
Senior IT Securities Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
3 - 5
ไม่ระบุ
- ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและพัฒนา ระบบความปลอดภัยของระบบ IT
- จัดทำรายงานการตรวจสอบ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และLog ของระบบความปลอดภัย
- จัดทำเอกสาร System Configuration ของระบบ
- อบรมให้ความรู้คำแนะนำด้านความปลอดภัยของระบบ
- จัดซื้อ จัดหาโซลูชั่นและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้รองรับความต้องการขอทั้งลูกค้าภายในและภายนอก
- ให้ขอมูลสนับสนุนทางด้านเทคนิคแก่ทีมขาย
- พัฒนาทีมงานให้สามารถให้บริการได้ตาม Business Requirement
- จัดการงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มเติม รวมถึงการติดตั้งระบบใหม่ ๆ
นักศึกษาฝึกงานด้านการตลาด (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : นนทบุรี
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- สนับสนุนงานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ - ติดตามเจ้าหน้าที่ทำการตลาด หรือ ออก event ภายนอกองค์กร - ติดต่อประสานงาน
หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง**หลายอัตรา** (5อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส
2
ชาย
- ควบคุมดูแลงานระบบประกอบอาคารทั้งงานดำเนินการและงานซ่อมบำรุง
- งานตามใบแจ้งซ่อม , งานโครงการงานระบบ
- งานวางแผนป้องกันเหตุเสีย
- งานวางแผนแก้ไขเหตุเสียและการบำรุงรักษา
Sales Coordinator (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
หญิง
1.Support งานเอกสารให้กับส่วนงาน Sales
2.ทำใบเสนอราคา ,เอกสารสัญญา หรืออื่นๆ ระหว่างบริษัทกับลูกค้า
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
4.จัดทำเอกสารรายงาน สรุปข้อมูลฝ่ายขายที่เกี่ยวข้อง
Sales Executive / Senior Sales Executive (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
- 2
ไม่ระบุ
- นำเสนอขาย Corporate Internet Service, Leased Line Network Service ของบริษัท JasTel Network Co.Ltd (www.jastel.co.th)
- ดูแลกลุ่มลูกค้าเดิมและหากลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งหน่วยธุรกิจและภาครัฐ
- ออกหาลูกค้า ติดต่อประสานงานลูกค้านำเสนองานขายและปิดการขาย
- มีส่วนร่วมในการวางแผนการตลาดร่วมกับทีมตามทิศทางและเป้าหมายของบริษัทฯ
นักศึกษาฝึกงาน สาขาเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (4อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : สำนักงานใหญ่
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
ดูแล website (Tlcthai) - ๊Update Content - PR website - งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (ประจำศูนย์ 3BB พญาไท) (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : พญาไท
ปวส - ปริญญาตรี
1
หญิง
1.ประสานงานด้านการติดตั้งอินเทอร์เน็ต
2.จ่ายงานให้ช่างติดตั้งในแต่ละวัน
3.ประสานงานลูกค้าเพื่อนัดหมายติดตั้ง
4.ดูแลจัดเก็บเอกสาร ทำรายงาน
Engineer (Young Talent) | Telecom | Network | Comp (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ทั่วประเทศ
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
กลุ่มบริษัท จัสมินฯ กำลังค้นหานิสิต นักศึกษาทที่สำเร็จการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยมาร่วมงานกับเราที่นี้คุณจะได้พัฒนาศักยภาพของคุณในสายงานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์ในธุรกิจโทรคมนาคม อย่าปิดโอกาสความก้าวหน้า และความสำเร็จในอาชีพของคุณ
Engineer (R&D) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- จัดทำระบบ NMS, OSS, ระบบตรวจสอบ NAT 444, Auto Discovery Equipment Inventory
- ปรับปรุงระบบ Alarm Rectify
- ปรับปรุงระบบทดสอบ ADSL
นักศึกษาฝึกงาน สาขาการบัญชี (ป.ตรี) สาขาการจัดการท (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : สำนักงานใหญ่
ปวส - ปริญญาตรี
0
หญิง
สาขาการบัญชี (ป. ตรี) - สนับสนุนงานด้านบัญชี สาขาการจัดการทั่วไป (ปวส.- ป.ตรี) - สนับสนุนงานด้านเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล ติดต่อประสานงาน สาขาทรัพยากรบุคคล - สนับสนุนงานด้านบุคคล ดูแลเอกสารสมัครงาน ติดต่อประสานงาน
เจ้าหน้าที่เทคนิค (ตอบปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต) (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาตรี
0 - 1
ไม่ระบุ
- แก้ปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
- ติดตามผล การแก้ไขปัญหากับลูกค้า
- เป็นพนักงานในสังกัดบริษัท 3BB
Network Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ

1. ดูแลติดตั้งและแก้ไขเหตุเสียระบบอุปกรณ์สำหรับลูกค้าองค์กร
2. ออกแบบ Solution สนับสนุนด้านเทคนิคแก่ฝ่ายขายสำหรับนำเสนอลูกค้าองค์กร
3. ดูแลระบบอุปกรณ์รองรับบริษัท Internet LL เช่น Netflow, Firewall, Log, Mail
4. ทอสอบอุปกรณ์สำหรับรองรับบริการลูกค้าองค์กร
ช่างเทคนิคประจำชลบุรี (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวช - ปวส
0
ชาย

- ตรวจสอบ บันทึก ดูแลบำรุงรักษา ระบบสื่อสัญญาณ ระบบการกำลัง ข่ายสายตอนนอก
- ติดต่อประสานงานภายในและหน้างาน ในการต่อเชื่อม / ยกเลิกวงจร การตรวจสอบการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
- ทำรายงานวิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานี การทำรายงานสรุป
- งานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
Telecom Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
2
ไม่ระบุ


- ดูแลระบบ Transmission ของ 3BB ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
- รับผิดชอบในการติดตั้ง ดูแลตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบ Transmission (SDH, NG, WDM, MPLS)
- ประสานงานหน่วยงานภายในภายนอกในการดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
QA Assistant Manager (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : -
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
3
ไม่ระบุ

- สนับสนุนการทำแผนงานประจำปี
- ควบคุมระบบคุณภาพ ISO27001 / ISO20000 และที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนและส่งเสริมทีมงาน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันระบบคุณภาพ
- พัฒนาทีมและผู้เกี่ยวข้องในการตรวจสอบระบบคุณภาพๆ
- คอบปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท
- ดำเนินการวัดผลและรายงานสถานะ
- เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้
- ประสานงานและจัดประชุมเพื่อผลักดันระบบคุณภาพ
Senior Server Engineer (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
มากกว่า5
ไม่ระบุ

-ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและพัฒนา ดูแลรักษาและแก้ไข Troubleshooting Linux Server, Windows Server, Virtualization, Database ของลูกค้าและภายในบริษัท
-จัดทำรายงานการตรวจสอบ และวิเคราะห์ Performance, Availability Monitor, Log ของระบบ
-การสำรองข้อมูลและกู้คืนระบบ
-จัดทำเอกสาร System Configuration ของระบบ
-จัดซื้อ จัดหาโซลูชั่นและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้รองรับงานทั้งลูกค้าภายยนอกและภายใน
-สนับสนุนทางเทคนิคให้แก่ทีมขาย
-พัฒนาทีมงานใหสามารถรองรับงานตามความต้องการของธรกิจของบริษัท
-จัดการงานโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มเติม รวมถึงการติดตั้งระบบใหม่ ๆ
Senior Network Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
มากกว่า5
ไม่ระบุ

-ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและพัฒนา ดูแลรักษาและแก้ไข Troubleshooting ระบบเครือข่าย LAN, WAN ของลูกค้าและภายในบริษัท
-จัดทำรายงานการตรวจสอบ และวิเคราะห์ Performance, Availability Monitor, Log ของระบบ
-การสำรองข้อมูลและกู้คืนระบบ
-จัดทำเอกสาร System Configuration ของระบบ
-จัดซื้อ จัดหาโซลูชั่นและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้รองรับงานทั้งลูกค้าภายยนอกและภายใน
-สนับสนุนทางเทคนิคให้แก่ทีมขาย
-พัฒนาทีมงานใหสามารถรองรับงานตามความต้องการของธรกิจของบริษัท
-จัดการงานโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มเติม รวมถึงการติดตั้งระบบใหม่ ๆ
พบทั้งหมด "34" รายการ // หน้าแสดงผล [1] 2 (0.0313 วินาที )