บริษัท
ตำแหน่งงาน
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
(ปี)
เพศ
1.พนักงานขายนอกสถานที่ (โซนพระราม 3/ โซนบางกะปิ / โซ (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ทุกเขต
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับสมัครการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ 3BB
- ออกบูธ จัดกิจกรรมเสนอขายอินเตอร์เน็ตของ 3BB
- ให้คำแนะนำการใช้งานของอินเตอร์เน็ต 3BB
2.Call Center (ภาษาไทย) สัมภาษณ์รู้ผลทันที (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ปากเกร็ด
ปวส - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับสายให้บริการข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า
- ประสานงานรับเรื่อง และส่งเรื่องต่อเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า
3.Technician : ช่างเทคนิค (ศูนย์บางใหญ่ / ศูนย์วัดเข (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : -
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ชาย
เดินสาย Drop Wire / สาย Internet / Set up คอมพิวเตอร์ ให้พร้อมใช้งาน Internet
Technical Support ปฏิบัติงานที่สํานักงานการศึกษา ก (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : คลองสาน
ปวส - ปริญญาตรี
0
ชาย
- ประสานงานและแก้ไขเหตุเสียเบื้องต้นที่เกิดขึ้น ที่เกี่ยวข้องกับด้านวงจรโครงข่ายส่วนกลาง
- ปฏิบัติงานที่ สํานักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร (เขต คลองสาน )
- ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ อาทิตย์ (ตามเวลาราชการ)
Programmer (๋JAVA) (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ไม่ระบุ
สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา JAVA ได้
มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบพัฒนาหาความรู้ในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค มีความขยัน อดทน กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบ
Network Implementation Engineer (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
1 - 5
ไม่ระบุ
- ทำหน้าที่ในการติดตั้ง / เชื่อมต่อ / ยกเลิกวงจรเช่า / Wan Network
- ประสานกับหน่วยงานภายใน ภายนอก ลูกค้า เพื่อให้โครงการที่ได้รับมอบหมายลุล่วง
- แก้ไขเหตุขัดข้องของโครงข่าย
นักศึกษาฝึกงานด้านบัญชี (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : แจ้งวัฒนะ
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- สนับสนุนงานด้านบัญชี เช่น จัดทำเอกสารเบื้องต้นทางบัญชี
-งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นักศึกษาฝึกงานสาขาคอมพิวเตอร์ (ช่วง มิ.ย. - ก.ค. 5 (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : แจ้งวัฒนะ
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
ดูแล website : Tlcthai.com
- Update Content
- PR website
- งานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ธุรการ (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส - ปริญญาตรี
1
ชาย
1.รับผิดชอบตรวจสอบยอดรับชำระ Bill Payment,Onetime Charge
2.ตรวจสอบและชี้แจง ข้อมูลการค้างนำฝากเงินของ Shop และKiosk
3.ตรวจสอบยอดนำฝากเงินของ Shop และ Kiosk
4.ตรวจสอบและทำการลดหนี้ใบเสร็จ รวมถึงทำรายงานสรุปยอดนำฝากของ Shopและ Kiosk
5.ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาหน้างานให้ Shop และ Kiosk
6.อบรมและชี้แจงการใช้ระบบต่างๆ ให้กับ Shop และ Kiosk ที่เริ่มงานใหม่
International Sales Executive (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
2 - 3
หญิง
• Handle requirements for submitting and managing customer satisfaction.which Focusing on Mutinational Company and International Customer.
• Establish and strengthen effective relationship with customer including taking sale roles for the opportunity and future requirements.
• Present services to customer.
• Take opportunities to sell service with new customers and up-selling with existing customers.
• Coordinate with relevant teams to provide suitable solution and service to customer.
• Work on sales and marketing activities. (Sales reports)
เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
2
ไม่ระบุ
1.บันทึกและจัดทำบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้
2.ตรวจสอบค่าใช้จ่าย ทำรายงานต้นทุน
3.ออกหนังสือรับรอง หัก ณ.ทึ่จ่าย , ทำภงด3 , ภงด 53
4.กระทบยอดบัญชี ตามรอบที่กำหนด
พนักงานประจำ Shop 3BB (Big c Extra สุขาภิบาล 3 / (10อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ทุกเขต
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.เสนอขายโปรโมชั่น อินเตอร์เน็ต 3BB ให้กับลูกค้าที่สนใจติดต้้งอินเตอร์เน็ต
2.รับชำระค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3BB
3.ให้คำแนะนำการใช้บริการอินเตอร์เน็ต
Call Center (English) สัมภาษณ์รู้ผลทันที (6อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส - ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
1.รับสายลูกค้าชาวต่างชาติให้บริการข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า
2. แก้ไขปัญหาการใช้บริการแก่ลูกค้า
Sales Executive ด่วน (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
1.งานขายด้าน Corporate Internet,Branch Connect,Co Location, Ji Cloud,
และบริการใหม่ๆ
Senior Software Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
มากกว่า5 - มากกว่า5
ไม่ระบุ
- ศึกษาเทคโนโลยี, ซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ เพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมำมาประยุกต์ใช้เข้ากับองค์กร
- พัฒนาออกแบบระบบเพื่อใช้กับองค์กร เช่น ระบบ Web Portal, API Platform, Cloud Platform, Web Services
- ทดสอบและประเมินคุณภาพของระบบที่ใช้งาน
- ให้คำแนะนำกับผู้เกี่ยวข้องกับระบบ
Senior Sales Executive (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
2 - 4
หญิง
- นำเสนอขาย Corporate Internet Service, Leased Line Network Service ของบริษัท JasTel Network Co.Ltd (www.jastel.co.th)
- ดูแลกลุ่มลูกค้าเดิมและหากลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งหน่วยธุรกิจและภาครัฐ
- ออกหาลูกค้า ติดต่อประสานงานลูกค้านำเสนองานขายและปิดการขาย
- มีส่วนร่วมในการวางแผนการตลาดร่วมกับทีมตามทิศทางและเป้าหมายของบริษัทฯ
System Administrator (4อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : -
ปริญญาตรี
0 - 2
ไม่ระบุ

• ดูแลรักษาและแก้ไขปัญหา Server ระบบ ERP ของ 3BB
• Monitor ระบบ Linux Server, Windows Server และ Database Server คุณสมบัติ:
Engineer (นักศึกษาจบใหม่ปี 2559) (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- งานในสายงานด้าน Fiber Optic / Computer Network / Programming / NOC / System / Field Engineer ตามความถนัดและความเหมาะสมของผู้สมัคร
วิศวกรอาคาร (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.วิเคราะห์ปัญหางานด้านระบบไฟฟ้าในอาคาร และกำหนดแนวทางแก้ไข/ป้องกัน
2.ตรวจสอบ/ติดตามผลการดำเนินงานระบบบำรุงรักษาระบบ/อุปกรณ์/เครื่องจักร
3.ให้คำแนะนำช่างประจำอาคาร ในด้านเทคนิคการซ่อมบำรุงรักษาระบบอาคารสูง
4.ตรวจสอบ/ติดตามผล การปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในงานอาคาร
5.ดำเนินการตรวจรับส่งมอบงานจากผู้รับเหมา
Programmer (๋JAVA,PHP) (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ไม่ระบุ
สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP หรือ JAVA ได้
มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบพัฒนาหาความรู้ในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค มีความขยัน อดทน กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบ
Sr.Engineer (Broadband Field Engineer) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
ชาย
• ติดตั้ง/ขยายโครงข่าย FTTx 3BB และ Transmission (IP-DSLAM, WDM, SDH, Transport System)
• ตรวจสอบ บำรุงรักษา แก้ไขเหตุเสียระบบโครงข่าย FTTx 3BB
• ดูแลรับผิดชอบโครงข่ายในเขตกรุงเทพ
Senior Finance & Costing Officer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
1.จัดทำด้านบัญชีต้นทุน การเงิน ของบริษัท
2.รวบรวมจัดเก็บข้อมูลบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของบริษัท
3.จัดทำ KPI ด้านการเงิน
4.จัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร เช่น ข้อมูลด้านการเงิน แนวโน้มธุรกิจ และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ต 3BB (โซนนนทบุรี) บางใหญ่ / (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : บางใหญ่ / ปากเกร็ด / วัดเขมา
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ชาย
1. ติดตั้ง/เดินสาย ให้กับลูกค้าผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต 3BB (สายLan, สายไฟเบอร์ออฟติค, สายโทรศัพท์)
2. ซ่อมบำรุงรักษาโครงข่าย (ไฟเบอร์ออฟติค)ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
พบทั้งหมด "33" รายการ // หน้าแสดงผล [1] 2 (0.0156 วินาที )