ตำแหน่งงาน :Content Management Officer
จำนวน : 1 อัตรา
Triple T Broadband Co., Ltd.
Triple T Broadband PCL. that provides high-speed linkage for broadband Internet service....
รูปแบบงาน :
สัญญาจ้าง 1 ปี
ลักษณะงาน :
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่นต่าง ๆ ของ 3BB มาเขียน Content เพื่อใช้ในองค์กร
- จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลที่ใช้งานปัจจุบัน เพื่อมาปรับปรุง
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด/ แจ้งวัฒนะ
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน: - มีประสบการณ์ด้านทำ Content หรือ เขียนข่าว
- มีทักษะการนำเสนองาน ทั้งการเขียน การพูด และการจัดทำสื่อที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงาน
- สามารถผลิตสื่อ การเรียนการสอนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความคิดเชิงระบบ สามารถวางแผน วิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี
- บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ มีความคิดเชิงบวก สามารถปรับตัวได้ดี
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:นิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: 2.51-3.00
อายุ(ปี): 22 - 30
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
E-mail : recruit@jasmine.com Fax :02-100-3150 ติดต่อ สรรหาและคัดเลือกบุคลากร โทร 02-100-3138