ชื่อ :   นามสกุล :  
 ชื่อ (อังกฤษ) : นามสกุล (อังกฤษ) :  
 ตำแหน่งที่สมัคร : ลักษณะงาน :  
 เงินเดือนที่ต้องการ : หมายเลขบัตรประชาชน :
 ทราบข่าวการรับสมัครจาก : ระบุชื่อ หนังสือ/Website :
 ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
 เบอร์โทรศัพท์ : อีเมล์ (e-mail) :  
 Line : Facebook :  
 วัน/เดือน/ปี เกิด : ศาสนา :  
 เชื้อชาติ : สัญชาติ :  
 น้ำหนัก : ส่วนสูง :  
 สถานภาพสมรส : สถานภาพทางทหาร :  
 จำนวนพี่น้องทั้งสิ้น :  คน จำนวนบุตร :  คน  
 ชื่อ-สกุลคู่สมรส : อายุ :  ปี  
 อาชีพ : สถานที่ทำงานและเบอร์โทรศัพท์ :  
 ชื่อบิดา : มีชีวิตอยู่  มรณะ  
 อายุ :  ปี อาชีพ :  
 ชื่อมารดา : มีชีวิตอยู่  มรณะ  
 อายุ :  ปี อาชีพ :  
 * เรียงลำดับจาก ระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ชื่อย่อวุฒิบัตร สถาบันการศึกษา สาขา-วิชาเอก ปีที่เข้า ปีที่จบ เกรดเฉลี่ย
 * เรียงลำดับจาก สถานที่ทำงานล่าสุด
บริษัท/หน่วยงาน : โทรศัพท์ :
ตำแหน่งเริ่มต้น : ตำแหน่งสุดท้าย :  
เริ่มงาน : ออกจากงาน : ยังทำงานอยู่
เงินเดือนเริ่มต้น : เงินเดือนสุดท้าย :  
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
เหตุที่ออกจากงาน :
บริษัท/หน่วยงาน : โทรศัพท์ :
ตำแหน่งเริ่มต้น : ตำแหน่งสุดท้าย :  
เริ่มงาน : ออกจากงาน :
เงินเดือนเริ่มต้น : เงินเดือนสุดท้าย :  
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
เหตุที่ออกจากงาน :
บริษัท/หน่วยงาน : โทรศัพท์ :
ตำแหน่งเริ่มต้น : ตำแหน่งสุดท้าย :  
เริ่มงาน : ออกจากงาน :
เงินเดือนเริ่มต้น : เงินเดือนสุดท้าย :  
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
เหตุที่ออกจากงาน :
บริษัท/หน่วยงาน : โทรศัพท์ :
ตำแหน่งเริ่มต้น : ตำแหน่งสุดท้าย :  
เริ่มงาน : ออกจากงาน :
เงินเดือนเริ่มต้น : เงินเดือนสุดท้าย :  
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
เหตุที่ออกจากงาน :
บริษัท/หน่วยงาน : โทรศัพท์ :
ตำแหน่งเริ่มต้น : ตำแหน่งสุดท้าย :  
เริ่มงาน : ออกจากงาน :
เงินเดือนเริ่มต้น : เงินเดือนสุดท้าย :  
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
เหตุที่ออกจากงาน :
 * เฉพาะหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัครเท่านั้น
ชื่อหลักสูตร สถาบันที่จัด ปีที่เข้ารับการอบรม จำนวนวัน
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ :
ความสามารถด้านอื่น ๆ :
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ : ปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้หรือไม่ :
ความสามารถทางภาษาอื่น ๆ :
ความสามารถด้านการขับขี่ :  รถยนต์  รถมอเตอร์ไซค์
ใบอนุญาตขับขี่ (ถ้ามี) : รถยนต์เลขที่ :   รถมอเตอร์ไซค์เลขที่ :  
คุณมีโรคประจำตัวหรือไม่ :  มี (โปรดระบุ)    ไม่มี
คุณเคยทำผิดกฎหมาย/มีประวัติทำผิดกฎหมายหรือไม่ :  เคย (โปรดระบุคดี)    ไม่เคย
คุณเคยเสพยาเสพติดหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษหรือไม่ :  เคย (โปรดระบุ)    ไม่เคย
คุณเคยเป็นพนักงานของ Jasmine Group/TT&T/Mono หรือไม่ :  เคย (โปรดระบุบริษัท)
Jasmine Group   TT&T   Mono
 ไม่เคย
คุณรู้จักใครที่ทำงานใน Jasmine Group หรือไม่ :  มี (โปรดระบุ)  ไม่มี
 ชื่อ :
นามสกุล :
 ตำแหน่ง :
 * กรุณากรอกข้อมูล บุคคลอ้างอิงให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการติดต่อ กรณีเร่งด่วน
ชื่อ-นามสกุล บุคคลอ้างอิง สถานที่ทำงาน อาชีพ เบอร์โทรศัพท์
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นนั้นถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ หากมีข้อความใดไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทบอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยให้ถือว่า ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติการเป็นพนักงานของบริษัททันที
 * กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกรุณากดปุ่ม Submit เพื่อบันทึกข้อมูล