ตำแหน่งงาน : Network Engineer (สัญญาจ้าง)
จำนวน : 1 อัตรา
รูปแบบงาน :
สัญญาจ้าง 1 ปี
ลักษณะงาน :
• Monitor อุปกรณ์ ระบบเครือข่าย และระบบปฏิบัติการให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• จัดทำ Fault Report เพื่อส่งให้ลูกค้า
• ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อรักษาคุณภาพการให้บริการ
• สนับสนุนงานติดตั้งและแก้ไขเหตุเสียของลูกค้า
• Configuration Router/Switch และอุปกรณ์ Network เป็นต้น
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน:
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน: • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
• ประสบการณ์ 0-3 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาววิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ Network device เช่น Router, Switch และ AP
• สามารถใช้งาน MS Office ได้เป็นอย่างดี
• มีความตั้งใจทำงานและสามารถทำงานร่วมกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

*มีการต่อสัญญาหรือปรับเป็นพนักงานประจำ ขึ้นอยู่กับผลการทำงาน
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , โทรคมนาคม หรือเกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 22 - 30
เพศ: ชาย
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
*เป็นสัญญาจ้างรายปี : มีโบนัสประจำปี, ปรับเงินเดือนประจำปี, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันอุบัติเหตุ, สิทธิการลาต่าง ๆ , ประกันสังคม และสวัสดิการอื่น ๆ
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้